» Sociální revue

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu

Možná víte, možná nevíte...


Ministerstva financí zpracovalo  sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Osobou se zdravotním postižením se rozumí fyzická osoba podle § 85 odst. 2 zákona o DPH, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na zakoupení osobního automobilu.
Nárok na vrácení zaplacené daně definovaný v § 85 odst.1 má osoba se zdravotním postižením u osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku, a to i formou finančního pronájmu. Pro uplatnění nároku na vracení daně musí osoba se zdravotním postižením splnit všechny níže uvedené podmínky:

1.            Osobní automobil musí být zakoupen v ČR.

2.            Osobním automobilem je silniční motorové vozidlo vymezené pro účel zákona o DPH v § 4 odst.3 písm. f) zákona o DPH, tj. v technickém průkazu nebo osvědčení vozidla je zapsána kategorie M1 nebo M1G.

3.            Daň musí být zaplacena v ČR.

4.            Nárok na vrácení daně má osoba se zdravotním postižením na základě přiznání příspěvku rozhodnutím příslušného orgánu podle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb. - před zakoupením osobního automobilu.

5.            Daň se vrací do maximální výše 100 000 Kč za jeden zakoupený osobní automobil.

6.            Daň lze vrátit pouze za jeden osobní automobil zakoupený v období 5 let.

7.            Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve v měsíci, kdy byl osobní automobil  zakoupen, při  pořízení vozu formou smlouvy o finančním pronájmu až při ukončení smlouvy.

8.            Pořizuje-li osoba se zdravotním postižením osobní automobil od obchodníka s ojetými vozy, který uplatňuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH.

9.            Vrácení daně z přidané hodnoty může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž vozidlo pořídila.

10.        Nárok na vrácení zaplacené daně vzniká podáním žádosti u místně příslušného správce daně podle trvalého pobytu. Daň je  vrácena správcem  do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti.

11.        Předepsaný tiskopis MF nevydalo. Žádost o vrácení daně musí obsahovat: jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby, rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu,  který vystavil plátce daně registrovaný v ČR. Doklad o prodeji osobního automobilu musí mít náležitosti jako běžný daňový doklad. Obchodník je povinen uvést daň v a daňovém dokladu. 

Ještě  jednou  v  kostce

o        Osoba se zdravotním postižením, která zakoupí osobní automobil mimo tuzemsko, nemůže požádat o vrácení daně podle § 85 zákona o DPH ani jinými způsobem.

o        Nelze  využít institut prominutí daně podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

o        Zákon o DPH umožňuje vrácení daně u osobního automobilu,  nikoliv u užitkového automobilu (nesplňuje definici podle § 4 odst.1 písm. f) zákona o DPH)

o        Daň se vrací podle § 85 odst. 3 zákona o DPH za jeden osobní automobil nakoupený v tuzemsku osobou se zdravotním postižením v období 5 let do výše 100 000 Kč.

o        Nejdříve lze uplatnit nárok na vrácení daně podle § 85 odst. 4 zákona o DPH osobě se zdravotním postižením
a) za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen, nebo
b) při ukončení finančního pronájmu a převodu vlastnického práva na nájemce, pokud byl   osobní automobil nakoupen formou finančního pronájmu.

Nárok na vrácení daně při zakoupení ojetého osobního automobilu může osoba se zdravotním postižením podle § 85 odst. 5 zákona o DPH uplatnit ze základu daně podle § 90 zákona o DPH, kterým je přirážka pro zjištění jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou zboží. Obchodník, který uplatnil v tomto případě zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím podle § 90 zákona o DPH, je povinen uvést daň z přidané hodnoty na daňovém dokladu.

Zdroj: http://ministerstvofinanci.cz/Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz