» Slovníček

A-B testing

Možná A-B testing znáte jako bucket testing nebo split-run testing, jsou to vlastně obdobné marketingové metody, kterými porovnáme dva marketingové nástroje. Co můžeme porovnávat? Například webové stránky, direct mail, reklamní SMS, různé aplikace či celou řadu dalších možností. Jejím cílem je zvýšit konverze či konverzní poměry prostřednictvím změny jednoho funkčního či designového prvku.

 

Příklad:

Původní variantu označíme „A“ a ukážeme ji první polovině skupiny (definovaná cílová skupina – respondenti). Novou variantu označíme „B“ a ukážeme druhé polovině skupiny. Statisticky se pak vyhodnotí, který z nástrojů lépe funguje pro daný cíl. Varianta „A“ stále zůstává a „B“ můžeme postupně měnit, čímž můžeme dojít ke zvýšení efektivity finální marketingové strategie.

-Lenka Žáčková-

A-priori

Termín vyjadřuje, co si myslíme předem, před, pouze z rozumu. Vyjadřuje také předchůdný, ale i autoritativní. Opakem je aposteriori, což vyjadřuje dodatečně, až na základě zkušenosti nebo také zpětně.

Pojem zavedl Immannuel Kant. Apriorní výroky považoval za nutně pravdivé a aposteriorní za nahodilost, respektive, že mohou být nahodilé. Záleží totiž na vnějších podmínkách, které se mohou měnit.

-Lenka Žáčková-

Abdikace

Abdikace je vzdání se trůnu, také odstoupení hlavy státu. U předsedů vlád a ministrů se používá pojmu demise.

Abdikace dr. Edvarda Beneše

Češi zažili ve své historii řadu abdikací, ale ta, která se odehrála v roce 1938, je dodnes považována za kalich hořkosti, který musel národ až do dna vypít. Adolf Hitler se rozpínal po Evropě a nic v jeho plánech nebylo překážkou.

5. října 1938 pod tlakem nacistického Německa s oporou v mnichovské dohodě, pod kterou se podepsalo 29. září 1938 Německo, Itálie, Francie a Velká Británie, odstoupil ze svého úřadu president Republiky československé dr. Edvard Beneš. Jen o den dříve byla zvolena nová úřednická vláda, v jejímž čele stanul generál Jan Syrový.  Z dohody jmenovaných zemí se muselo Československo vzdát svého pohraniční. Polské vojsko obsadilo Třinec a Jablunkov. Adolf Hitler se vydal na objížďku po anektovaných Sudetech.

Edvard Beneš po své abdikaci 22. října odletěl do Velké Británie a později se přesunul do Spojených států. Jeho projev byl zdrženlivý, přesto se snažil do slov vtisknout naději. „Jednou všechny bude soudit historie a rozhodne spravedlivě.“ Tak trochu neprávem byl obviňován, že utekl před odpovědnosti, on přitom v této kritické době bez odkladu hledal pozici, ze které by mohl bojovat za osvobození Československa.

Abdikace T. G. Masaryka

Této tragické abdikaci předcházelo velmi smutné rozhodnutí T. G. Masaryka odstoupit zezdravotních důvodů. 14. prosince 1935 ukončil svoji aktivní politickou éru slovy, určenými předsedovi vlády Milanu Hodžovi: Prezidentský úřad je těžký a odpovědný a vyžaduje proto plné síly. Vidím, že již nestačím, a proto se ho vzdávám..."  Zemřel 14. září 1937 a jeho pohřeb se stal národní manifestací za svobodu a demokracii.

Skandální abdikace krále Eduarda VIII.

Skandálem století se dá nazvat historicky první abdikace, která se týkala britského trůnu. 10. prosince 1936 se vzdal charismatický král Eduard VIII. po pouhých 325 dnech své vlády. Od dětství byl miláčkem Britů, především žen, ale také médií. Byl veden k tomu, že jednou po svém otci Jiřím V. převezme vládu. V době první světové války sloužil u granátnické stráže. Chtěl odejít na frontu, ale ministr války mu v tom, jako následníkovi trůnu, zabránil. Dobrovolně vstupoval do zón první linie, do bojů se sice příliš nezapojoval, ale vyneslo mu to velkou popularitu mezi vojáky i veterány.

V meziválečném období si užíval na večírcích a těšil se z pozornosti na každém místě, kde byl přítomen. V roce 1934 se seznámil s vdanou Wallis Simpsonovou, což na počátku nikoho neznepokojovalo, neboť Eduard měl za sebou už několik aférek se zadanými ženami. Ještě stále vdaná Wallis se už na počátku románku svěřila v dopise své tetě: „Zacházení s oběma muži vyžaduje mnoho taktu. Zkusím si je udržet oba."

Přišel den, kdy Jiří V. zemřel a Eduard se automaticky 20. ledna 1936 stal novým panovníkem. Vyhlášení svého jmenování panovníkem proti všem pravidlům i protokolu sledoval z okna v doprovodu s o dva roky mladší stále ještě vdanou Simpsonovou, dokonce se říkalo, že k ní ten den vzplanul ještě větší láskou.

Následoval rozvod manželů Simpsonových a nic v očích nejsledovanějšího páru poloviny světa nebránilo ve sňatku… Avšak angličtí králové jsou současně také hlavou anglikánské církve, a ta se ke sňatku ostře vymezovala.  Blížila se korunovace a nesouhlas vlád klíčových zemí Commenwealthu sílil. Celá královská rodina se semkla a snažila se Eduardovi sňatek s dvakrát rozvedenou Američankou rozmluvit.

Premiér Stanley Baldwin, který tvrdil, že i když je sňatek právně možný, je morálně neakceptovatelný a občané by Wallis nepřijali za svou královnu a dal králi tři varianty, jak se může zachovat:

  • Vzdá se sňatku
  • Ožení se proti vůli vlády, zůstane králem, ale jeho manželka by nepoužívala titul královny (morganatické manželství)
  • Abdikuje

Eduard se navíc netajil sympatiemi k Hitlerovi a nacismu, který míchal kartami nejen Evropy. Společně s Wallis obdivovali odhodlanost vůdce, a tak se nabízí otázka, zda vlastně nevhodný sňatek by nebyl řešením, jak se zbavit pronacistického krále… Oficiálně se tvrdí, že nechtěl přivodit vládní a ústavní krizi způsobenou sňatkem, proto zvolil abdikaci. Ve skutečnosti ústavní krizi vyvolal již dnem, kdy požádal Wallis o ruku. Bylo zcela jasné, že ministři v případě jeho sňatku rezignují a vše, co by následovalo by vedlo ke zpochybnění statusu politicky neutrálního panovníka. Abdikační list sepsal 10. prosince 1936 a 11. prosince své rozhodnutí oznámil národu v rozhlasovém projevu. Přijal status syna panovníka a získal titul vévody z Windsoru. Na uvolněný trůn okamžitě usedl jeho mladší bratr Albert (Jiří VI.). Ke korunovaci Eduarda nikdy nedošlo.

Eduard se 3. června 1937 ve Francii s Wallis Simpsonovou oženil. Jeho choť přijala příjmení Warfieldová. Na počátku druhé světové války byl jmenován generálmajorema byl zařazen k britské vojenské misi, která mířila do Francie, ale jeho pronacistické sympatie a podezření, že vynáší přísně tajné informace, si žádaly jiné zařazení… Byl v pozici guvernéra a vrchního velitele odsunut na Bahamy, aby nepoškozoval britské zájmy. Po válce zamířil do Francie, nebyla mu nabídnuta žádná oficiální funkce, a tak s Wallis žili v ústraní. Do Anglie se vrátili až v roce 1965, kdy se mu zdravotně přitížilo. V roce 1971 lékaři vyřkli krutou diagnózu: rakovina jícnu. Královská Výsost vévoda z Windsoru v roce 1972 v Paříži nemoci podlehl.

-Lenka Žáčková-

 

Aberace

Skutkový omyl v trestním právu (aberratio ictus).

Abolice

Příkaz, kterým  se zastavuje trestní stíhání či se vůbec nezahajuje.

Abolice je také příkaz k zastavení soudního řízení udělením milosti.

Absorpční kapacita

Vyjadřuje  schopnost  samosprávy plánovat  a realizovat vnější  pomoc. Jedním měřítkem  je administrativní  kapacita,  která  musí  mít  ambice  správné koordinace programů  hrazených  z EU  druhým  měřítkem  je schopnost  spolufinancování a  neodmyslitelným  měřítkem  je schopnost připravit s  předstihem řádně a  kvalitně  projekty.

Acquis Communitaire

Acquis Communitaire (francouzský výraz) je kumulativní soubor legislativy obecně závazných aktů Evropské unie (Evropské právo), které již byly přijaty či budou přijaty. Sleduje cíl jednotného společného práva ve všech členských zemích. Musí je akceptovat i každý stát, který je čekatelem a bude do společenství přijat. Je to nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Je považován za základ evropské integrace. Na jeho vzniku, zavedení, vývoji a dohledem se podílí celá řada institucí EU.

Acquis Communitaire zahrnuje:

  • legislativy jednotlivých zemí
  • deklarace
  • rezoluce
  • základní principy
  • mezinárodní smlouvy
  • a další dokumenty

Kompletní judikáty (acquis communautaire ), zde naleznete více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. 

-lz-

Ad hoc

Jen pro tento případ.

Adhezní řízení

Právo poškozeného navrhnout v trestním řízení, aby soud v odsuzujícím rozsudku vyjádřil (vyslovil), že obžalovaný má povinnost tuto škodu, ušlý zisk nahradit poškozenému či vydat bezdůvodné obohacení. Jde o řízení, v němž mimo hlavní záležitost je možné projednat i záležitost vedlejší, která by se jinak musela projednávat v jiném samostatném řízení.

Podmínkou pro přiznání je včasné připojení se poškozeného s návrhem na uložení povinnosti nahradit či vydat, a to nejpozději do zahájení dokazování v hlavním líčení. Soud o nároku rozhodne v plném rozsahu, či jen částečně, nebo poškozeného odkáže na občanskoprávní (civilní) řízení. Soud může rozhodnout o nároku na náhradu škody i při vyslovení neviny, pokud je škoda beze všech pochybností prokázána a způsobena obžalovaným.

-red-

Adicionalita

Jeden  ze  základních  principů EU. Je  aplikována  v  rámci  strukturálních  fondů a fondu  soudržnosti.  Obecně  se  jejím  prostřednictvím zajišťuje,  aby  zdroje EU nenahradily národní  rozpočty členských  zemí. V  tomto  smyslu  platí  dohoda  o  celkové výši  veřejných  výdajů,  kterou musí  členské země  dodržovat.

Adjustace

Předběžné přezkoumání správnosti, také příprava, přizpůsobení souborů opatření, která jsou nutná třeba pro správné fungování výrobku či přístroje, pro vhodné působení konkrétního přípravku, pro manipulaci s nějakým předmětem, pro dopravu předmětu z místa na místo apod.

Adjustace je i instalace výtvarného díla.

V psychologii jde o schopnost psychické flexibility, schopnosti vymyslet alternativní způsob řešení v konkrétní situaci, ale i si třeba osvojování nových poznatků, komunikovat a prohlubovat sociální empatii.

-red-

 

Adman

Nepravidelně udělované prestižní ocenění, které je udělováno významným osobnostem za celoživotní přínos české reklamě. O jeho udělení rozhoduje Asociace reklamních agentur (AKA). Návrh musí získat podporu minimálně dvou třetin všech jejích členů. Vyhlašuje se v rámci galavečera Effie.

Pocta se vyjadřuje udělením zlatých manžetových knoflíčků, na nichž je vyryto písmeno A.

Advertising Value Equivalent (AVE)

Ekvivalentní hodnota inzerce/ekvivalent reklamní plochy, užívaná zkratka AVE.

Jde o způsob vyhodnocování účinnost/úspěšnosti PR kampaní - kolik se podařilo získat „mediálního prostoru“ pro značku, představení osobnosti nebo produktu.

Metoda AVE je ve své podstatě velmi zjednodušuje celý proces, má i řadu omezení, přesto je ukazatelem měřitelným a kvantifikovatelným. V každém případě má redakční obsah, větší důvěryhodnost a dopad než reklama. Je však také pravdou, že inzerát se dá pořídit levněji (pod deklarovanou ceníkovou cenou).

Díky této metodě porovnáte cenu kampaně s ceníkovými cenami inzerátů v příslušném médiu. Dá i odpověď na otázku, zda vedla PR kampaň celkově k větší publicitě, než by se dalo realizovat nákupem inzertní plochy.

-lz-

Afinita

TAI neboli Target Affinity, zkráceně tedy jen afinita v sobě zahrnuje index vhodnosti konkrétního média pro reklamu či reklamní kampaň. Popisuje sledovanost vybraného média zvolenou cílovou skupinou, kterou má oslovit (vyjadřuje vztah mezi TRP a GRP).

Příklad:

Sledovanost v konkrétní cílové skupině (TRP) vydělíme sledovaností v obecné populaci (GRP). Pokud afinita dosáhne vyššího čísla než 1,00, je sledovanost v konkrétní cílové skupině větší než v obecné populaci.

Agraciace

Zmírnění či prominutí i již pravomocně uložených trestů.

-red-

Agregátní nabídka

Množství produkce, jež je vyráběna při různých úrovních cenové hladiny.

Agregátní poptávka

Objem všech plánovaných výdajů určených na nákup produktu při různých úrovních cenové hladiny.

Ahead

Označení pro reklamní proužek, který bývá umístěn horizontálně v záhlaví webové stránky, jako reklamní pruh. Jeho rozměry bývají 745x120 pixelů nebo 1000x120 pixelů.

Akceptace

Přijetí  návrhu, také cizí směnky například na uzavření smlouvy, ale také přijetí cizí směnky.  Směnečník se přijetím směnky stává akceptantem a zavazuje se ji při splatnosti zaplatit. Akceptaci můžete i zcela odmítnout.

-red-

Aklamace

Vyjadřování souhlasu či nesouhlasu s určitým  návrhem. Vyjadřuje se  potleskem a třeba i voláním. Z praxi  nejčastěji  tento  termín  vyjadřuje jednomyslnéveřejné volby.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz