» Slovníček

A-B testing

Možná A-B testing znáte jako bucket testing nebo split-run testing, ale všechno to jsou obdobné marketingové metody, kterými porovnáme dvě marketingové nástroje. Co můžeme porovnávat? Například webové stránky, direct mail, reklamní SMS, různé aplikace či celou řadu dalších možností.

Příklad:

Původní variantu označíme „A“ a ukážeme ji první polovině skupiny (definovaná cílová skupina – respondenti). Novou variantu označíme „B“ a ukážeme druhé polovině skupiny. Statisticky se pak vyhodnotí, který z nástrojů lépe funguje pro daný cíl. Varianta „A“ stále zůstává a „B“ můžeme postupně měnit, čímž můžeme dojít ke zvýšení efektivity finální marketingové strategie.

A-priori

Vyjadřuje, co si myslíme předem, před, pouze z rozumu. Vyjadřuje také předchůdný, autoritativní.

Abdikace

Vzdání se trůnu (monarcha) či úřadu prezidentem republiky.

Aberace

Skutkový omyl v trestním právu (aberratio ictus).

Abolice

Příkaz, kterým  se zastavuje trestní stíhání či se vůbec nezahajuje.

Abolice je také příkaz k zastavení soudního řízení udělením milosti.

Absorpční kapacita

Vyjadřuje  schopnost  samosprávy plánovat  a realizovat vnější  pomoc. Jedním měřítkem  je administrativní  kapacita,  která  musí  mít  ambice  správné koordinace programů  hrazených  z EU  druhým  měřítkem  je schopnost  spolufinancování a  neodmyslitelným  měřítkem  je schopnost připravit s  předstihem řádně a  kvalitně  projekty.

Acquis Communitaire

Acquis Communitaire (francouzský výraz) je kumulativní soubor legislativy obecně závazných aktů Evropské unie (Evropské právo), které již byly přijaty či budou přijaty. Sleduje cíl jednotného společného práva ve všech členských zemích. Musí je akceptovat i každý stát, který je čekatelem a bude do společenství přijat. Je to nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Je považován za základ evropské integrace. Na jeho vzniku, zavedení, vývoji a dohledem se podílí celá řada institucí EU.

Acquis Communitaire zahrnuje:

  • legislativy jednotlivých zemí
  • deklarace
  • rezoluce
  • základní principy
  • mezinárodní smlouvy
  • a další dokumenty

Kompletní judikáty (acquis communautaire ), zde naleznete více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. 

-lz-

Ad hoc

Jen pro tento případ.

Adhezní řízení

Právo poškozeného navrhnout v trestním řízení, aby soud v odsuzujícím rozsudku vyjádřil (vyslovil), že obžalovaný má povinnost tuto škodu, ušlý zisk nahradit poškozenému či vydat bezdůvodné obohacení. Jde o řízení, v němž mimo hlavní záležitost je možné projednat i záležitost vedlejší, která by se jinak musela projednávat v jiném samostatném řízení.

Podmínkou pro přiznání je včasné připojení se poškozeného s návrhem na uložení povinnosti nahradit či vydat, a to nejpozději do zahájení dokazování v hlavním líčení. Soud o nároku rozhodne v plném rozsahu, či jen částečně, nebo poškozeného odkáže na občanskoprávní (civilní) řízení. Soud může rozhodnout o nároku na náhradu škody i při vyslovení neviny, pokud je škoda beze všech pochybností prokázána a způsobena obžalovaným.

-red-

Adicionalita

Jeden  ze  základních  principů EU. Je  aplikována  v  rámci  strukturálních  fondů a fondu  soudržnosti.  Obecně  se  jejím  prostřednictvím zajišťuje,  aby  zdroje EU nenahradily národní  rozpočty členských  zemí. V  tomto  smyslu  platí  dohoda  o  celkové výši  veřejných  výdajů,  kterou musí  členské země  dodržovat.

Adjustace

Předběžné přezkoumání správnosti, také příprava, přizpůsobení souborů opatření, která jsou nutná třeba pro správné fungování výrobku či přístroje, pro vhodné působení konkrétního přípravku, pro manipulaci s nějakým předmětem, pro dopravu předmětu z místa na místo apod.

Adjustace je i instalace výtvarného díla.

V psychologii jde o schopnost psychické flexibility, schopnosti vymyslet alternativní způsob řešení v konkrétní situaci, ale i si třeba osvojování nových poznatků, komunikovat a prohlubovat sociální empatii.

-red-

 

Adman

Nepravidelně udělované prestižní ocenění, které je udělováno významným osobnostem za celoživotní přínos české reklamě. O jeho udělení rozhoduje Asociace reklamních agentur (AKA). Návrh musí získat podporu minimálně dvou třetin všech jejích členů. Vyhlašuje se v rámci galavečera Effie.

Pocta se vyjadřuje udělením zlatých manžetových knoflíčků, na nichž je vyryto písmeno A.

Advertising Value Equivalent (AVE)

Ekvivalentní hodnota inzerce/ekvivalent reklamní plochy, užívaná zkratka AVE.

Jde o způsob vyhodnocování účinnost/úspěšnosti PR kampaní - kolik se podařilo získat „mediálního prostoru“ pro značku, představení osobnosti nebo produktu.

Metoda AVE je ve své podstatě velmi zjednodušuje celý proces, má i řadu omezení, přesto je ukazatelem měřitelným a kvantifikovatelným. V každém případě má redakční obsah, větší důvěryhodnost a dopad než reklama. Je však také pravdou, že inzerát se dá pořídit levněji (pod deklarovanou ceníkovou cenou).

Díky této metodě porovnáte cenu kampaně s ceníkovými cenami inzerátů v příslušném médiu. Dá i odpověď na otázku, zda vedla PR kampaň celkově k větší publicitě, než by se dalo realizovat nákupem inzertní plochy.

-lz-

Afinita

TAI neboli Target Affinity, zkráceně tedy jen afinita v sobě zahrnuje index vhodnosti konkrétního média pro reklamu či reklamní kampaň. Popisuje sledovanost vybraného média zvolenou cílovou skupinou, kterou má oslovit (vyjadřuje vztah mezi TRP a GRP).

Příklad:

Sledovanost v konkrétní cílové skupině (TRP) vydělíme sledovaností v obecné populaci (GRP). Pokud afinita dosáhne vyššího čísla než 1,00, je sledovanost v konkrétní cílové skupině větší než v obecné populaci.

Agraciace

Zmírnění či prominutí i již pravomocně uložených trestů.

-red-

Agregátní nabídka

Množství produkce, jež je vyráběna při různých úrovních cenové hladiny.

Agregátní poptávka

Objem všech plánovaných výdajů určených na nákup produktu při různých úrovních cenové hladiny.

Ahead

Označení pro reklamní proužek, který bývá umístěn horizontálně v záhlaví webové stránky, jako reklamní pruh. Jeho rozměry bývají 745x120 pixelů nebo 1000x120 pixelů.

Akceptace

Přijetí  návrhu, také cizí směnky například na uzavření smlouvy, ale také přijetí cizí směnky.  Směnečník se přijetím směnky stává akceptantem a zavazuje se ji při splatnosti zaplatit. Akceptaci můžete i zcela odmítnout.

-red-

Aklamace

Vyjadřování souhlasu či nesouhlasu s určitým  návrhem. Vyjadřuje se  potleskem a třeba i voláním. Z praxi  nejčastěji  tento  termín  vyjadřuje jednomyslnéveřejné volby.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26

Copyright © 2022 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz