» Sociální revue

ZMĚNA NÁJEMNÉHO V PRAZE OD 1. 1. 2013

ZMĚNA NÁJEMNÉHO V PRAZE OD 1. 1. 2013

V případě, kdy se nájemce a pronajímatel nedohodnou o nové výši nájemného po uplynutí 3 měsíců od neúspěšného pokusu o dohodu, může se kterákoliv ze stran obrátit na soud s návrhem na určení nájemného obvyklého. Podání návrhu na soud však musí předcházet písemný pokus o dohodu o výši nájemného. U těch bytů, kde možnost jednostranného zvýšení nájemného končí až k 31. 12. 2012, použije se nová právní úprava počínaje 1. 1. 2013.


Nesouhlas nájemce s cenovým návrhem pronajímatele

Nesouhlas s cenovým návrhem pronajímatele způsobí to, že nájem trvá za stávajících podmínek. Pokud návrh splňoval požadavky § 696 (byl písemný a nebyl akceptován do 2 měsíců), může soud na návrh nájemce nebo pronajímatele, který bude podán pouze ve lhůtě dalších 3 měsíců, rozhodnout o výši nájemného. Soud může určit nájemné, které je v místě a čase obvyklé.

Pokud nedojde k dohodě na základě pasivity, nájemce do dvou měsíců, může rozhodnout o výši nájemného soud na návrh pronajímatele nebo nájemce. Soud určí nájemné, které je v místě a čase obvyklé.

Toto ustanovení mohou použít pronajímatelé a nájemci u bytů, kde možnost jednostranného zvýšení nájemného končí až k 31. 12. 2012 a nová právní úprava se použije až počínaje dnem 1. 1. 2013.

POZOR: Soud podle nově připravené úpravy určí výši nájemného ke dni podání návrhu, to znamená, že bude nutné zaplatit rozdíl i zpětně (tedy i za dobu trvání soudu).
 
Jak se bude určovat (zjišťovat) „nájemné v místě a čase obvyklé“
Soud bude vycházet ze zkušenosti z předchozích rozhodnutí soudu, dále bude využívat posudků znalců, porovnání s dalšími byty popř. mapy nájemného.  Za svědky k soudu mohou být povoláni ke svědecké výpovědi například realitní makléři. Strany sporu budou mít možnost navrhovat vlastní důkazy pro zjištění správné výše nájemného.


Nemám na nové nájemné

Pokud zvýšené nájemné spolu s ostatními náklady na bydlení přesáhne v Praze 35 % (mimo Prahu 30%) disponibilních příjmů domácnosti, lze čerpat příspěvek na bydlení až do výše normativů stanovených pro daný rok Ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádosti o příspěvek na bydlení přijímají kontaktní místa příslušných úřadů práce. O doplatek na bydlení lze žádat prostřednictvím na sociálních odborů pověřených obecních úřadů.
 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpracovala: Lenka ŽáčkováCopyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz