» Sociální revue

PROHLÁŠENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O PROVOZOVÁNÍ JESLÍ JAKO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROHLÁŠENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O PROVOZOVÁNÍ JESLÍ JAKO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V souladu s § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, patřily jesle mezi zvláštní dětská zdravotnická zařízení, která pečují o všestranný rozvoj dětí ve věku do 3 let. S účinností ode dne 1.4.2012 je v platnosti zákon č. 372/2011 Sb., který částečně nahrazuje zákon č. 20/1966 Sb. V souladu s tímto zákonem již jesle nepatří mezi zdravotnická zařízení.


Podle § 124 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. se "provozování jeslí jako zdravotnických zařízení podle dosavadních právních předpisů ukončí nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; do té doby není dotčeno právo provozovat tato zdravotnická zařízení ve stejném rozsahu, v jakém byla provozována ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona". Poslaneckou sněmovnou ČR byl schválen zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb. Tímto zákonem se mimo jiné navrhuje prodloužit dobu ukončení provozování jeslí do 31.12.2013. Výše uvedený zákon byl dne 28. února 2013 podepsán prezidentem republiky, lze tedy předpokládat, že zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů do konce měsíce března t.r. Účinnost zákona nabývá dnem vyhlášení.

Další řešení týkající se jeslí včetně pracovněprávních postupů je plně v kompetenci jejich dosavadních provozovatelů a zřizovatelů. Obdobnou péči, která byla poskytována v jeslích, je možno poskytovat kupř. v režimu vázané živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších právních předpisů, „péče o děti do 3 let věku v denním režimu“.

Cílem výše uvedené legislativní úpravy byla skutečnost, že péči o všestranný rozvoj zdravých dětí do 3 let věku není třeba poskytovat v režimu zdravotnického zařízení. 

MUDr. Helena Sajdlová, ředitelka odboru zdravotních služeb (plné znění informace)Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz