» Sociální revue

SEČ OPĚT ZAPLNILI PRÁVNÍCI, DŮVODEM BYL NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

SEČ OPĚT ZAPLNILI PRÁVNÍCI, DŮVODEM BYL NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Více než 200 právníků se sešlo v těchto dnech (22. a 23. 4.) v kongresovém centru v Seči na Pardubicku. Důvodem byla debata nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku (NOZ) a jeho dopadů do každodenní právní praxe. Jednání se uskutečnila v rámci kongresu Právní prostor, který se tak stal největší právnickou akcí tohoto druhu v České republice.


Nový občanský zákoník se v právnické i podnikatelské veřejnosti stává, zřejmě na delší dobu, tématem číslo jedna. Odborníci se soustředili na dopady NOZ na nejužívanější oblasti práva, jako je právo rodinné, obchodní, daňové, trestní, či na oblast občanského soudního řízení, katastr nemovitostí, oblast na veřejných zakázek či právo energetické. Jde například o změny v právní úpravě smlouvy o dílo, kde profesor Karel Eliáš upozornil na možná rizika oproti úpravě stávající. "Sjednocená právní úprava smlouvy o dílo v NOZ se tak bude dotýkat jak poskytnutí služby u kadeřníka, tak stavby atomové elektrárny," uvedl Eliáš. Oproti stávající úpravě již rovněž nebude od ledna 2014 možné nepřevzít dílo s drobnými vadami.

S tématem rozšíření pravomoci soudů vlivem NOZ vystoupil spoluautor úpravy doktor Petr Tégl. Do textu hlavního kodexu se tak např. vrací ujednání z Císařského patentu z roku 1915 o "slušném uvážení soudu".

Náměstek ministra spravedlnosti František Korbel představil účastníkům přehled doprovodné legislativy a aktivit Ministerstva spravedlnosti k rekodifikaci soukromého práva v podobě přípravy mimo jiné 800 tisíc informačních tematických brožur k NOZ, které budou distribuovány přes CzechPoint či denně aktualizovaného informačního webu http://obcanskyzakonik.justice.cz. Na něj navázal soudce Jaromír Jirsa s kritikou složitého procesního předpisu v rámci občanskoprávního řízení, jenž od ledna 2014 čeká další revoluční změna v podobě oddělení procesních předpisů pro sporná a nesporná řízení.

Oblast daní, stejně jako oblast ochrany osobnosti čekají s účinností NOZ rovněž nemalé změny, jak uvedli profesorka Hana Marková a doktor Tomáš Sokol. Speciálně úpravu daní pojalo Ministerstvo financí ve spojení s jedním inkasním místem podle profesorky Markové "velkolepě". Ochrana osobnosti zase otevírá podle doktora Sokola i prostor pro rozdílný výklad "ochrany kvality života" a tím například i pro pokusy o spekulativní žaloby.

Náměstek ministra pro místní rozvoj Jan Sixta shrnul plánované legislativní změny, z nichž nejvíce účastníky zaujalo řešení situace pouze jediné nabídky v zadávacím řízení. "Tato zůstane v zákoně zachována, avšak zadavatel je povinen ve druhém kole podmínky zadávacího řízení "zlehčit", aby měli šanci vyhovět i další uchazeči," uvedl Sixta.

Odborníci se v souhrnu shodli na tom, že NOZ je doslova revolucí v českém právu a veřejnost čeká, nebude-li změny dostatečně sledovat, i řada nepříjemných překvapení.

Nad konáním kongresu Právní prostor převzali záštitu ministr spravedlnosti a ministr pro místní rozvoj. Odborným garantem byla Soudcovská Unie ČR, Unie podnikových právníků ČR a Komora administrátorů veřejných zakázek.

JUDr. Ing. Petra Gříbková, vedoucí právník a koordinátor VIP projektů společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz