» Sociální revue

CO BY MĚLA MÍT OBČANSKÁ SDRUŽENÍ NA PAMĚTI PŘI ZMĚNĚ ZÁKONA?

CO BY MĚLA MÍT OBČANSKÁ SDRUŽENÍ NA PAMĚTI PŘI ZMĚNĚ ZÁKONA?

Jste občanské sdružení a stále přemítáte, jaký status by mělo sdružení přijmout v roce 2014, aby mohlo dále pokračovat ve své činnosti a neporušovalo zákon? Prozatím nám chybí ještě celá řada informací, které by měla obsahovat (stále nedopracovaná) prováděcí vyhláška k novému zákonu.


Rádi bychom Vás upozornili na několik významných paragrafů nového zákona (č. 89/2012), abyste se lépe orientovali v tom, nač je nutné se zavčasu připravit. Brzy Vám přineseme informace a argumenty vybraných zástupců neziskových organizací, se kterými budeme diskutovat při neformálních setkáních.

 

CITACE ZE ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK A KOMENTÁŘE

ze dne 3. února 2012

§ 183

(1) Při změně právní formy se neruší ani nezaniká právnická osoba, jejíž právní forma se mění, pouze se mění její právní poměry, a jde-li o korporaci, také právní postavení jejích členů.

(2) Není-li den, k němuž byl vyhotoven návrh smlouvy nebo rozhodnutí o změně právní formy rozvahovým dnem podle jiného právního předpisu, sestaví právnická osoba k tomuto dni mezitímní účetní závěrku. Údaje, z nichž je sestavena účetní závěrka ke dni zpracování změny právní formy, nesmí předcházet den rozhodnutí právnické osoby o změně právní formy více než tři měsíce.

Znamená to, že v roce 2014 bude mít řada organizací 2 účetní závěrky.

§ 217

(1) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.
(2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
(3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

§ 226

(1) Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Zatím se ještě neví, kdo bude rejstřík spravovat.
(2) Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí. Pozor, bez zápisu z ustanovující schůze bude úkon neplatný!

Členství, § 232

(1) Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve spolku na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Pozor!: Nevyjádří-li se člen k přechodu, respektive, pokud ho nepotvrdí, není členem transformované organizace.  Kdo se nevyjádří či neměl prostor k vyjádření (nebyl osloven), může požádat o přezkoumání, a to nejdříve rozhodčí komisi, což je nový orgán organizace nebo rovnou soud.
Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku § 258

Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

Pozor, bude akceptován každý člen!!!

§ 259

Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

§ 261

(1) Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na přiměřené zadostiučinění.
(2) Namítne-li to spolek, soud právo na zadostiučinění členu spolku nepřizná, nebylo-li uplatněno

  • a) v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo
  • b) do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh zamítnut podle §260.
Nové orgány spolku § 243

Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách.Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz