» Sociální revue

NA SIROTČÍ DŮCHOD NEMÁ NÁROK KAŽDÉ NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ

NA SIROTČÍ DŮCHOD NEMÁ NÁROK KAŽDÉ NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ

Pozůstalí bývají velice překvapeni, když zjistí, že nemají nárok na sirotčí důchod. Důvod je opodstatněný a nezvratitelný, když zesnulá osoba nezískala za dobu svého života potřebnou dobu pojištění. Základní podmínkou je, že by zesnulý/á v den smrti měl/a nárok na starobní či invalidní důchod, právě na základě potřebné doby pojištění.


Na sirotčí důchod má nárok osiřelé nezaopatřené dítě po zesnulém rodiči nebo osvojiteli, také po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy. Nárok na sirotčí důchod nevzniká však po pěstounech ani jejich zákonitých partnerech.

Nezbytné podmínky, kdy je přiznán sirotčí důchod:

  1. vždy nezaopatřenému dítěti, pokud byl zesnulé osobě vyplácen starobní či invalidní důchod, také v případě, že osoba zemřela následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
  2. když zesnulá osoba ke dni úmrtí získala alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod či splnila podmínky nároku na starobní důchod.

Příklad č. 1: Otec dítěte zemřel ve věku 30 let, pracoval, nepobíral důchod. V posledních 10 letech před úmrtím získal 3 roky pojištění. Podmínkou pro nárok na invalidní důchod u osoby starší 28 let je získání 5 let pojištění v posledních 10 letech. Podmínku nároku na invalidní důchod ke dni úmrtí sice nesplnil, přesto nárok na sirotčí důchod vznikne - otec získal alespoň polovinu potřebné doby pojištění.

Zmírněná podmínka potřebné doby pro nárok na sirotčí důchod na polovinu platí od 1. 1. 2012. Osoby, kterým sirotčí důchod nebyl před 1. 1. 2012 přiznán pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění ze strany zesnulé osoby, si o něj mohou znovu požádat s tím, že nárok na přiznání sirotčího důchodu jim vznikne od 1. 1. 2012, pokud zesnulá osoba splnila alespoň mírnější podmínku doby pojištění, tedy ke dni úmrtí získala v rozhodném období alespoň polovinu potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod. Dítě však musí být nadále nezaopatřené.

Nezaopatřené dítě je dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle však do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz či z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat výdělečnou činnost. Dítě mladší 18-ti let, které dokončilo povinnou školní docházku, se považuje za nezaopatřené také v situaci, kdy je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Obecná podmínka potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je u osob:

  • starší 38 let alespoň 10 let v období posledních 20 let před úmrtím
  • starších 28 let 5 roků;
  • ve věku od 26 let do 28 let 4 roky;
  • ve věku od 24 let do 26 let 3 roky;
  • ve věku od 22 let do 24 let 2 roky;
  • ve věku od 20 do 22 let 1 rok a
  • do 20 let věku méně než 1 rok.

V případě pozůstalostních důchodů však podmínka získání 10 let pojištění v posledních 20 letech před úmrtím platí pouze u osob zemřelých po 31. 12. 2009. Dojde-li ke změně skutečnosti, že dítě již nesplňuje podmínku nezaopatřenosti, je oprávněný (jiný příjemce) povinen do 8 dnů písemně ohlásit změnu ČSSZ.

 Zpracovala: Lenka ŽáčkováCopyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz