» Sociální revue

VDOVSKÝ NEBO VDOVECKÝ DŮCHOD NENÁLEŽÍ KAŽDÉMU

VDOVSKÝ NEBO VDOVECKÝ DŮCHOD NENÁLEŽÍ KAŽDÉMU

Vdova nebo vdovec má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, který/á byl/a poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo splnil/a ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.


Co to přesně znamená? Osoba, po které má být pobírána dávka důchodu, musela splnit nejpozději ke dni úmrtí potřebnou dobu pojištění, která zakládá nárok na vdovský nebo vdovecký důchod. V případě, kdy manžel nebo manželka osoby, která zemřela následkem pracovního úrazu, náleží důchod vždy. Vdovský nebo vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky. Dávka důchodu je vyplácena nadále, pokud vdova nebo vdovec splňují některou z uvedených podmínek:

  • pečuje o nezaopatřené dítě - musí jít o dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy či vdovce nebo bylo-li dítě alespoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela nebo manželky do trvalé péče nahrazující péči rodičů,
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
  • je invalidní pro invaliditu třetího stupně,
  • dosáhl/a alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Poslední bod je považován za méně srozumitelný, proto uvádíme příklad: Žena nar. 27. 2. 1955, která vychovala 2 děti, ovdověla 1. 9. 2013. Vdovský důchod jí bude náležet po dobu jednoho roku od úmrtí manžela, tedy do 31. 8. 2014. O nezaopatřené děti nepečuje, není invalidní ani nepečuje o dítě či osobu závislou na péči. Pro nárok na výplatu vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela bude tedy rozhodující, kdy dosáhne svého důchodového věku nebo důchodového věku muže stejného data narození jako ona, od kterého se odečtou 4 roky. Důchodový věk této ženy je 60 let – dosáhne ho 27. 2. 2015. Důchodový věk muže stejného data narození je 63 let a 4 měsíce, věk o 4 roky nižší je 59 let a 4 měsíce, toho dosáhne 27. 6. 2014. Tohoto věku dosáhne dříve než svého důchodového věku. To znamená, že žena před 31. 8. 2014 splní jednu ze zákonných podmínek, tedy dosáhne věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk muže stejného data narození a výplata vdovského důchodu jí bude náležet i po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela.

Nárok na vdovský či vdovecký důchod může být znovuobnoven, jestliže dojde ke splnění některé z uvedených podmínek do dvou roků po předchozím zániku nároku na vdovský či vdovecký důchod. K obnově výplaty důchodové dávky dojde jen na základě uplatněné žádosti.

Na vdovský nebo vdovecký důchod nemá za žádných okolností nárok nesezdaná osoba (druh x družce).  Nárok nevzniká ani po rozvedeném manželovi nebo rozvedené manželce a ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce.

Vdovský či vdovecký důchod zaniká dnem uzavření nového manželství. Tuto skutečnost je vdova či vdovec povinen nahlásit ČSSZ, a to do osmi dnů ode dne nově nastalých (rozhodných) okolností. Vdovský či vdovecký důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova/vdovec úmyslně způsobil/a smrt jako pachatel/ka, spolupachatel/ka nebo účastník/účastnice trestného činu.

 Zpracovala: Lenka ŽáčkováCopyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz