» Sociální revue

VŠE O PRŮKAZECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

VŠE O PRŮKAZECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Konečně se zjednodušil celý proces posuzování nároku na průkaz mimořádných výhod. Podstatnou změnou je, že už v rámci správního řízení nebude probíhat sociální šetření v místě, kde žadatel žije. Podstatné je také to, že nárok na průkaz OZP už nebude navázán na uznaný stupeň závislosti.


Ve správním řízení je rozhodující zdravotní stav žadatele a to, zda podstatně omezuje jeho schopnost pohyblivosti či orientace.

Nově zařazeným kritériem při posuzování zdravotního stavu při posuzování mimořádných výhod se stalo i neurodegenerativní onemocnění, a to změnou vyhlášky o posuzování zdravotního stavu na ZTP průkazy č. 388/2013 Sb. (ze dne 28. listopadu 2013).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2013 Sb. Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.

Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

1. neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability (schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo k neřízenému pádu), slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.

2.  Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity (ztuhlost, nehybnost), hypokinézy (snížená schopnost a dovednost pohybových aktivit), tremoru (třesu), ataxie (příznak spočívající v poruše koordinace pohybů), mimovolných pohybů (např. tiky).

3. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy: neurodegenerativní postižení s akinézou (ochrnutí, neschopnost pohybu), mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

Nová právní norma rozšiřuje okruh osob, které mohou získat průkaz mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením, což vede také k rozšíření okruhu osob, které mohou získat příspěvek na pořízení motorového vozidla. Od ledna 2014 na něj dosáhnou i lidé s amputovanou nohou nad kolenem, kteří používají protetickou náhradu.

Kategorie zdravotního postižení (TP, ZTP a ZTP/P):

  • Držitel průkazu TP - osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti či orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
  • Držitel průkazu ZTP - osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra
  • Držitel průkazu ZTP/P - osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Výhodou také je to, že už si držitel průkazu nebude muset hlídat, kdy jim skončí platnost průkazu mimořádných výhod (MV). Úřad práce ČR sám zahájí včasné správní řízení, jehož součástí bude i nové posouzení zdravotního stavu klienta a o této skutečnosti bude klienta informovat. Stejný postup ze strany státu bude platit i pro osoby pobírající příspěvek na mobilitu.

Od 1. 1. 2014 průkaz OZP nebudou příjemci příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu dostávat automaticky, ale jen na základě podání samostatné žádosti o průkaz, která bude posuzována formálně.

Mimořádné výhody pro držitele průkazu OZP

  • nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob,
  • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy,
  • přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech,
  • parkovací průkaz nebo,
  • bezplatnou dopravu vodícího psa.

Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP. Nejméně výhod má držitel průkazu TP. Výhody pro druhou osobu – asistenta, pečovatele, přítomného člena rodiny apod. se týká jen držitele průkazu ZTP/P (P za lomítkem = průvodce).

Zpracovala: Lenka ŽáčkováCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz