» Sociální revue

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 2014 S TÉMATEM AKTUÁLNÍ OTÁZKY V LINGVISTICE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 2014 S TÉMATEM AKTUÁLNÍ OTÁZKY V LINGVISTICE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ

Studentský tým, který se dobrovolně utvořil v rámci oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK, aby vyzdvihl důležitost výzkumu v akademickém prostředí, se rozhodl zorganizovat první ročník odborné lingvistické letní školy a otevřeného kongresu pro slyšící i neslyšící studenty lingvistiky znakových jazyků.

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014 s tématem aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (Summer School 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics) si klade za cíl podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků.


Výzkum znakových jazyků je velmi důležitý, vzhledem k tomu, že se jedná o jazyky ohrožené. Znakové jazyky jsou komunikačním prostředkem neslyšících osob, proto jejich výzkum může dále významně přispět ke zlepšení vzdělávání neslyšících osob a dalších služeb poskytované této skupině obyvatel, jako je například tlumočení. Pozváním zahraničních odborníků: slyšících i neslyšících, kteří zde představí své výzkumy, očekáváme přinesení motivace a elánu do započetí vlastních lingvistických výzkumů ohrožených znakových jazyků.

Letní škola bude mít dvě části: Summer school Lecture a Summer school Open. Summer School Lecture se uskuteční v srpnu 2014 v prostorách FF UK Praha, proběhne během 3 dnů, zúčastní se jí 50 delegátů z různých zemí a 12 odborníků (profesorů, docentů, doktorů) z Ameriky, Austrálie, Evropy, kteří aktivně působí v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Ti budou hlavními lektory a přednášejícími mezinárodní letní školy.  Na Summerschool Lectures naváže dvoudenní Summer School Open – otevřený kongres pro širokou veřejnost, na které budou formou konferenčních příspěvků zveřejněny výsledky výzkumů zahraničních odborníků a studentů, jež provedou studenti během první části a resumé k dalšímu směřování v oblasti lingvistiky znakových jazyků.

Účastníci konference získají nové informace ze zahraničí, od světově známých osobností, kteří přijíždějí z prostředí, v němž výzkumy znakových jazyků mají tradici přes 80 let, zatímco u nás se jedná o obor velmi mladý (výzkumy probíhají kolem 20 let).

Výstupem konference bude elektronický sborník.

Přípravný tým studentů mezinárodní akci koordinuje a organizuje bez nároku na honorář. Hlavním organizátorem je Lucie Břinková.

Více informací a program zde (http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/?q=node/786).

 

Lucie Břinková

Je studentkou posledního ročníku magisterského studia na FF UK Čeština v komunikaci neslyšících. Od roku 2010 pracuje v České komoře tlumočníků znakového jazyka, kdy byla součástí týmu projektu Tlumočník očima neslyšícího dítěte (TOND). Pracovala na tvorbě portálu www.tond.cz, který je určen neslyšícím dětem na opakování znalostí nabytých na workshopech s TONDou.  Pracuje také jako učitelka češtiny neslyšících žáků. Je také organizátorkou zážitkových programů v rámci jazykové  soutěže středních škol pro sluchově postižené v Praze - Ulitoolympiáda: 

http://video-blog.eduin.cz/2013/11/28/lucie-brinkova-ulitoolympiada-vyzkousi-znalosti-a-dovednosti-neslysicich/. Zajímá se především o vzdělávání neslyšících, o vědu a začala studovat certifikační vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka. Co z ní bude, je ve hvězdách. Teď si proměňuje svůj sen ve skutečnost: Rozhodla se uspořádat Mezinárodní letní školu znakových jazyků (článek na webu Magazín Elita), která má za cíl podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Znakové jazyky jsou komunikačním prostředkem neslyšících osob, proto jejich výzkum může dále významně přispět ke zlepšení vzdělávání neslyšících osob a dalších služeb poskytovaných této skupině obyvatel, jako je například tlumočení.  

Další informace k letní škole naleznete zde:http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/?q=node/786Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz