» Sociální revue

NÁROK NA DŮCHOD PRO RUSKÉ OBČANY

Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení byla podepsaná dne 8. prosince 2011 (dále jen „Smlouva“) a vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2014.


K její aplikaci byl sjednán prováděcí dokument – Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace, které bylo podepsáno dne 8. srpna 2014. Na rozdíl od jiných smluv a na výslovné přání ruské strany, byl sjednán i Protokol o potvrzení formulářů potřebných k provádění Smlouvy. Ujednání i Protokol vstupují v platnost současně se Smlouvou. Jako obvykle budou oba smluvní dokumenty (Smlouva a Ujednání) publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pravděpodobně v září-říjnu 2014.

Smlouva vstoupí v platnost po téměř 6 letech tzv. bezesmluvního stavu, který mezi našimi státy trval od výpovědi bývalé Dohody mezi ČSR a SSSR o sociálním zabezpečení č. 116/1960 Sb., která přestala platit dne 1. ledna 2009 (dále jen „Dohoda“). Dohoda představovala smluvní dokument tzv. teritoriálního typu, který je zastaralý a v moderní smluvní praxi už dávno překonaný. Vycházel ze zásady, že dávky důchodového a nemocenského zabezpečení přiznával vždy stát trvalého pobytu žadatele a zhodnotil přitom i doby zaměstnání (pojištění) získané ve druhém smluvním státě. Náklady na tyto dávky tedy nesl stát trvalého pobytu občana a to bez jakékoli náhrady od druhého smluvního státu.

Nová Smlouva tuto Dohodu nejenom nahradí, ale vzájemné vztahy v oblasti sociálního zabezpečení mezi oběma smluvními státy upraví způsobem zcela novým, významným a zároveň standardním, běžným v moderní smluvní praxi.

Smlouva je založena na 4 základních principech sociálních smluv, které jsou obvyklé i v koordinačních nařízeních Evropské unie a jimiž jsou:

  • rovnost zacházení se státními příslušníky smluvních států,
  • aplikace jednoho zákonodárství v daném časovém období s přesně stanovenými výjimkami,
  • sčítání dob pojištění získaných v obou státech pro vznik nároku na dávky,
  • výplata dávek do druhého smluvního státu.

Získá-li osoba celou dobu pojištění potřebnou pro vznik nároku na důchod v jednom ze smluvních států, přizná jí tento stát důchod výhradně podle svých právních předpisů (tzv. plný důchod). ČSSZ však i v tomto případě provede srovnávací výpočet tzv. dílčího důchodu, který by pojištěnci náležel podle Smlouvy a přizná mu vyšší z těchto důchodů.

Formulář o důchod z Ruska, pokud jej nepobírá: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/DEA1D5AD-996C-4431-9089-B55BAAA3E3BF/0/RU_3_CZ_202.pdf

Každý ze smluvních států poté přizná a bude vyplácet důchod ve výši odpovídající době pojištění získané na jeho území, což je právě dílčí důchod.

Odkaz na příslušný formulář:  http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/F93CE3BE-5EF4-4B4E-8728-7EAC9D05CC0C/0/CZ_202_RU_31.pdf

 

Příklad:

Ruský občan, narozen v roce 1953, až do svých 50 let (v roce 2003) pracoval a byl pojištěn v Ruské federaci a od roku 2004 za účelem zaměstnání přechodně pobýval v ČR, kde byl i pojištěn v českém systému důchodového pojištění. V ČR mu byl povolen pouze dlouhodobý pobyt, nikoli trvalý a v roce 2009 se vrátil zpět do Ruské federace.

Ve smyslu článku 30 odst. 3 Smlouvy, vzhledem k tomu, že v ČR neměl povolen trvalý pobyt, dobu pojištění od r. 2004 do r. 2008 bude pro nárok a výši důchodu hodnotit Ruská federace, přestože byl pojištěn 5 let v ČR a přesto, že získal víc než 1 rok pojištění do 31. prosince 2008 (celkem 5 let).

V případě, že by tento ruský občan měl v ČR povolen trvalý pobyt (např. od roku 2006) a stále se trvale zdržoval až do současnosti v ČR, kde pracuje a je pojištěn, pak nejen dobu pojištění v ČR od r. 2004 do 2008 a od r. 2009 až do vzniku nároku na důchod v roce 2016, ale i veškerou dobu pojištění (zaměstnání) získanou před rokem 2003 v Ruské federaci bude hodnotit a přizná za ni plný starobní důchod ČR (ČSSZ) -  za předpokladu, že za dobu pojištění skutečně získanou v Ruské federaci do r. 2003 by nepřiznal důchod Penzijní fond Ruské federace. Pozor, může se jednat o ruský důchod, který byl přiznán v bezesmluvním období, tj. před vstupem Smlouvy v platnost).


I. Žádost o důchod z Ruské federace podaná žadatelem s bydlištěm v České republice

Žádost je možné podat přímo v ČR, prostřednictvím místně příslušné OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ. Žádost o ruský starobní důchod se podává na formuláři RU 3/CZ 202 „Žádost o důchod z Ruské federace“. Žadatel by měl předložit, kromě standardních dokladů vyžadovaných při sepisování žádosti výhradně z českého důchodového pojištění, všechny doklady, které osvědčují dobu zaměstnání v Ruské federaci a to v originále anebo ověřené kopii (např. Pracovní knížka, potvrzení zaměstnavatele, potvrzení Penzijního fondu Ruské Tady však nevím, zda již paní Ludmila nemá ruský důchod, pak je postup s dokládáním ve své podstatě zjednodušený, ale tato dohoda platí po mnoha letech teprve první měsíc, tak si nejsem jistá, jak to probíhá. |Navíc nevím, kdy je narozena tedy, zda dosáhla hranice pro odchod do důchodu, protože si myslím, že je ještě mladá…

Formulář žádosti spolu s připojenými doklady OSSZ postoupí ČSSZ v Praze, která zajistí vyhotovení potvrzení o dobách pojištění v ČR, případně provede další administrativní úkony a opatření a odešle žádost spolu s potřebnými doklady k vyřízení Penzijnímu fondu Ruské federace.

Kontakty na kompetentní instituce v České republice

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08 Praha 5

Česká republika

www.cssz.cz

Pro dávky nemocenského a důchodového pojištění a pro dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání
 

Generální ředitelství Úřadu práce

Dobrovského 1278/25

170 00 Praha 7

Česká republika

www.uradprace.cz

Přídavky na děti


V opačném gardu

Penzijní fond Ruské federace

Šabolovka 4

119 991 Moskva

Ruská federace

www.pfrf.ru

Dávky důchodového pojištění (povinné důchodové pojištění)
 

Fond sociálního pojištění Ruské federace

Orlikov pereulok 3a)

107139 Moskva

Ruská federace

www.fss.ru

Dávky v nemoci a mateřství a dávky při pracovních úrazech a nemoci z povoláníCopyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz