» Sociální revue

KDO JSOU VLASTNĚ PEČUJÍCÍ OSOBY?

Především jde o osoby z masa a kostí v různém příbuzenském či partnerském vztahu.  V jistých kontextech mohou být za osobu blízkou považovány i právnické osoby. 


Drtivou většinu tvoří matky dětí se zdravotním postižením, pak následují dcery pečující o své rodiče, dále snachy pečující o rodiče partnera, pak zhruba na stejno se jedná o partnery, které bychom zařadili do statusu druh, družka, následují otcové zdravotně postižených dětí, osoba pečující o svého sourozence, pěstouni pečující o svěřené zdravotně postižené dítě, osoby, které nejsou v žádném příbuzenském vztahu s osobou zdravotně postiženou (sousedé, přátelé) a osoby žijící v registrovaném partnerství.

Většina úřadů na pečující osoby nahlíží spíše jako na osoby blízké. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) popisuje osobou blízkou následovně.

Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů[1].

Jak vidíte, nahlíží na osobu blízkou v zásadě v tradičních vztazích příbuzenských, nezahrnuje však osoby v registrovaném partnerství či nesezdaných párech stejného pohlaví.

To občanský zákoník nahlíží na osobu blízkou skrze § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., který zní následovně:

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Zde již vidíme, že zákon koncepčně stojí na vymezení osob blízkých, ve smyslu příbuzenského vztahu, ale připouští za osoby blízké i tzv. „jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném“, zahrnuje tedy i osoby sešvagřené a registrované partnery a vztahy charakterizující jako osoby v poměru rodinném nebo obdobném. Vztah dále definuje tak, že osobou blízkou je ta, která by důvodně pociťovala utrpěnou újmu osoby druhé jako újmu vlastní. Vyloučeny nejsou ani osoby, které spolu trvale žijí. Výše popsané vymezení osob blízkých má obecnou působnost, je však využívané i v jiných právních odvětvích, a to v případech, kdy nemají své vlastní zákonné vymezení.[1] Pečujete ve své rodině o nemohoucí seniory nebo hendikepované osoby? Doba péče má vliv na důchod pečujících osob z 18. 10. 2013, http://www.cssz.cz/

 

Autor: Lenka ŽáčkováCopyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz