» Slovníček

Dotace

Forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu (nebo také z územního rozpočtu). Účel  nemusí  být  vždy  stanoven. Obecně  je  chápána jako veřejná podpora zejména investičních nákladů projektu. Metodika vládní finanční statistiky za dotace považuje dobrovolné běžné nebo kapitálové investice mezi vládními jednotkami, mezi nadnárodními organizacemi a vládou, také dobrovolný transfer ve prospěch soukromého sektoru nebo soukromé osoby je nazýván dotací „nenárokový transfer“.

 

Dovětek

Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku, nebo doložit čas či uložit odkazovníku nebo dědici příkaz.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Družstevní principy

Družstevní principy jsou směrnicí družstevních hodnot v praxi:

1. princip: Dobrovolné a otevřené členství

2. princip: Demokratické (členské) řízení

3. princip: Ekonomická participace členů

4. princip: Autonomie a nezávislost

5. princip: Vzdělávání, výcvik a informace

6. princip: Kooperace družstev

7. princip: Společenský prospěch

 

Držba

Součást vlastnického práva, ale nevylučuje se samostatná existence. Držitelem je ten, kdo má věc  ve své faktické moci a nakládá s ní  jako s věcí vlastní (oprávněná či neoprávněná).

Due Process of Law

Vyjadřuje požadavek na zachování řádného právního postupu. Pochází z angloamerického práva.

Duty free port

Bezcelní přístav.

Duty free zone

Bezcelní pásmo.

E-government

Představuje   transformaci vnitřních a vnějších  vztahů veřejné  správy pomocí  informačních a  komunikačních  technologií s  cílem  optimalizovat interní  procesy. Cílem  je především  levnější,  ale  také obecně efektivnější  poskytování služeb  veřejné  správy nejširší  veřejnosti ve  vztahu  ke svým  uživatelům.

E-learning

Výuka s využitím elektronických prostředků a médií.

eAccount

Pro  zefektivnění  procesu zpracování  žádostí o  dotace  byla  vytvořena agentura CzechInvest internetovou  aplikací eAccount. Systém  umožňuje  podávat  žádosti  elektronickou formou. Proces  mimo  jiné umožňuje průběžné  sledování procesu  administrace a  aktuální  stav hodnocení  žádosti.

ECB

Evropská centrální banka (ECB) pracuje od poloviny roku 1998.  Byla zřízena v souvislosti se založením Evropské měnové unie  a jejím  úkolem je  příprava přechodu na společnou jednotnou měnu. Od roku 1999 je plně odpovědná za realizaci měnové politiky měnové unie.

Edikt

Zveřejněná  úřední vyhláška.

EFRR

Evropský  fond regionálního rozvoje

 

EHSV

Evropský hospodářský a  sociální  výbor. Je  poradním  sborem,  který  byl  založen  v  roce 1994.

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí

Proces posuzování vlivů na životní prostředí – proces EIA (Environmental Impact Assessment) zavedený do praxe zákonem ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a zároveň důležitou součást environmentální politiky.

Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (= novela předchozí směrnice). Proces EIA dává prostor veřejnosti  vyjádřit svůj názor a dává také  prostor  (v  rámci  směrnice),  aby  všechny výsledky posuzování mohly být vzaty v potaz při vydávání rozhodnutí. EIA stanovila, jaké  projekty mají být předmětem posouzení EIA, jaký proces má následovat a co má být jeho obsahem.  Po podpisu Aarhuské úmluvy v roce 1998 přijala EU Směrnici 2003/35/EC o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, která mimo jiné doplňuje a uvádí do souladu v oblasti účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně také Směrnici o EIA. Úprava Směrnice EIA je náplní článku 3.

 

EIB

Evropská investiční banka  byla zřízena  Římskými smlouvami jako banka vlastněná všemi členskými vládami ES, úkolem EIB je přispívat, na neziskové bázi, pomocí úvěrů a záruk k trvalému a rovnovážnému rozvoji Společenství (banka s nejvyšším ratingem).

EIF

Evropský investiční  fond

Elf, elfové

Elfové dnes a denně svádí na sítích nekonečný souboj s trolly a trollími farmami. Elfové si své označení vybrali díky podobnosti s mytologickou humanoidní rasou. Snaží se aktivně tlumit činnost trollů, ba přímo potírat jejich provokace a jejich neovladatelnou potřebu narušit chod klidné a vstřícné diskuze. Jejich cílem je rozdělování společnosti. Podpora extrémistických názorů je jejich nástrojem, stejně jako urážky, dezinformace a hádky. Vyvolávají pocit nejistoty, nahlodávají demokracii a mají snahy jakkoli zvrátit politický směr země.

Odhalit hlavní distribuční trollí uzly není jednoduché. Své techniky pilují, tvoří tweetovací farmy, šíří extremistické a proti systémové dezinformace nejen na facebooku, ale i rozesíláním řetězových e-mailů. Elfové pracují pod falešnými profily, skrze které se snaží ovlivnit zejména diskuze na sociálních sítích. Ověřují fakta u příspěvků trollů a uvádí je na pravou míru. Jiní se snaží naprosto splynout. Jejich prioritou je infiltrovat se do tajných skupin a diskuzních fór, ve kterých trollové domlouvají své strategie. K samotným autorům se elfové dostávají jen těžko, přesto se jim to občas podaří a snaží se je přesvědčit, aby svého chování zanechali.

Česká skupina elfů se prezentuje pomocí facebookové stránky Čeští elfové.  Nesdílí vzájemné kontakty, ale představují techniky efektivního boje proti trollování a především upozorňují na nepravdy. Vzorem pro české elfy byla skupina z Pobaltí, kde se elfové intenzivně snaží zabránit falšování historie a šíření nebezpečné propagandy. Vše dělají dobrovolně a ve svém volném čase. K činnosti elfů v České republice se například přihlásil publicista Bob Kartous.

Odhalovat falešné profily je jednou z činností „českých elfů“. Mají přesně stanovené své role. V první frontové linii jsou elfové, kteří reagují v komentářích přímo pod příspěvky trollů, upozorňují, že šíří nepravdy. Jejich cílem je, vyvolat „správnou“ vlnu komentářů pod dezinformačním příspěvkem. Ukazují, že není nutné oddaně přijímat názory druhých a doslova demonstrují, že dezinformacím všichni nevěří. Ve druhé linii jsou analytici, kteří aktivně vyhledávající trollí skupiny. Ve třetí linii jsou agenti, kteří se snaží pomocí infiltrovat do jejich skupin a získat informace o jejich záměrech a strategiích. Čtvrtou linii tvoří právníci, IT specialisté a programátoři, kteří vymýšlí a řeší, jak činnost trollů úplně zastavit všemi legitimními cestami. Cílem je zmapovat, kdo stojí za záměrným šířením dezinformací a propagandy. 

EMAS

Evropský systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí.

EMES (název podle projektu the Emergence of Social Enterprises in Europe)

V rámci  Evropy již  řadu let působí národní univerzitní výzkumná centra soustředěná v mezinárodní organizaci EMES (www.emes.net). Byla založena v roce 2002 v Bruselu. Jednotlivá centra působí v oblasti sociální ekonomiky a usilují o vybudování evropské databáze teoretických a empirických znalostí, které  jsou postupně přenášené do praxe. Společensky  odpovědná organizace EMES nepodporuje jen výzkum, ale také vzdělávání v oblasti sociální ekonomiky  v řadě  evropských  zemích (v působnosti univerzit). EMES formulovala charakteristiky sociálních podniků a respektuje fakt, že nemusí být všechny naplňovány v každé  jednotlivé zemi, neboť je  každá   svázána vlastní platnou  legislativou a navíc může vycházet i ze  zvyklostí a  tradic.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz