» Slovníček

Emisní, cedulová banka

Má výsadní právo na emisi bankovek na vymezeném území. Nejvýznamnější světové bankovní instituce plní i funkce emisní a zároveň centrální banky.

Empowerment

Pojem empowerment zahrnuje společenskou a ekonomickou integraci znevýhodněných skupin, jejich zplnomocnění a posilování jejich vlivu.

Enunciát

Označení výroku, který vyjádřuje, jak daný orgán rozhodl. Náležitosti enunciátu stanovuje právní předpis.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

EVVO – je  systematická výuka,  výchova a   osvěta,  která je   vedena  tak, aby myšlení a jednán bylo v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje a k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, § 16).

Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí sociální, ekonomické a kulturní. Cílem je vzdělání vztahující se k prostředí, které vedou ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o prostředí. EVVO je i preventivním nástrojem ochrany životního prostředí.

 

 

EQUAL

Iniciativa v  oblasti rovných  příležitostí ES.

ERDF

Evropský  fond regionálního  rozvoje je  hlavním  finančním nástrojem regionálních  programů.

Erga omnes

Vůči všem.

Eskontní soustava

Zajišťuje eskont směnek úvěrů zajištěných pohledávkou.

ESPON 2013

Jeden  z  programů  s nadnárodním  zaměřením,  který  má  za  cíl Evropskou  územní  spolupráci pro  období 2007-2013.  Je  zaměřen  na  podporu výzkumu  v oblasti územního  plánování a regionálního  rozvoje. Je  určen  především  pro  výzkumné  instituce a  univerzity,  které své  výstupy  poskytují  k  využití  širokého  okruhu uživatelů. Partnerské země členských  států EU: Norsko, Švýcarsko, Lichnštejnsko, Island. 

 

Etika

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku, její normy a relevantní jednání (teorie morálky). Zkoumá principy a usnadňuje lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost svobodné vůle. Hodnotí člověka z hlediska dobra a zla.

-lz-

EUREG

Výbor regionů - poradní orgán, přijímá rezoluce požadující zvýšení pravomoci regionů a municipalit, zřízen podle Maastrichtské smlouvy a pracuje od roku 1994. Zabíhá  do vnitřních záležitostí suverénních členských států i ústavních pořádků.

 

Evaluace

Proces, v jehož průběhu dochází k hodnocení a ocenění využívání prostředků z veřejných zdrojů. Evaluace ad hoc se provádí v průběhu programovacího období v souvislosti s monitorováním operačních programů. Je-li odhalen významný odklon, je podán návrh na revizi operačních programů. Evaluace ex ante je předběžné  hodnocení, které probíhá na začátku cyklu - než je program  přijat. Předběžná evaluace se zaměřuje na hodnocení SWOT analýzy projektu potenciálu členské země, regionu nebo odvětví, kterých se program týká. Evaluace ongoing se provádí v průběhu programovacího období a je předem plánována. Jejím cílem je podchytit systém realizace a popřípadě jej zlepšit. Evaluace souhrnná se provádí v průběhu programovacího období a výstupem jsou strategické zprávy z jednotlivých členských zemí o příspěvku z operačních programů, které jsou spolufinancované. Jejich prostřednictvím (prostředků) jsou realizovány národní programy reforem.

Events

Events je firemní akce, večírek pro zákazníky či partnery.

Evropská investiční banka

Financuje investice, které vedou k vyváženému rozvoji evropského společenství.  Byla založena v roce 1958.

Evropská rada

Tvoří ji hlavy států nebo vlád členských zemí (zal. 1974). Nejvyšší politický orgán Unie, avšak nemá žádnou pravomoc. Definuje obecnou politiku pro společenství. Schází se 2krát ročně v zemi vykonávající předsednictví v Radě ministrů. Odvolat se k ní mohou Komise i Rada ministrů.

Evropský sociální fond ESF

Je strukturálním  fondem EU, který pomáhá  efektivněji se zapojit  na trhu práce a financuje opatření v  oblasti profesní  přípravy a  systému  získávání nových  pracovníků - doplňuje  o konkrétní sociální programy  členských  států EU.

 

Evropský ombudsman

Funkce byla zřízena Maastrichtskou smlouvou v roce 1991. První   ombudsman byl jmenován až v roce 1995 Evropským parlamentem na dobu pěti roků.  

Úkolem je sbírat a prošetřovat stížnosti občanů na špatné jednání evropských institucí,  ale nemá možnost uložit někomu zjednání nápravy, může pouze doporučit nápravy a pomoci při hledání uspokojivého řešení stížnosti. Kritizovaná instituce je povinna odpovědět ombudsmanovi do tří měsíců.

Nemá žádnou výkonnou ani soudní pravomoc a může se opírat jen o svoji neformální společenskou autoritu.

Evropský regionální rozvojový fond (ERDF)

Založen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky při financování pomoci zaměřené na pomoc nejvíce postiženým oblastem a ke snižování rozdílů mezi regiony. Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a přeměně upadajících oblastí a přispívá na podporu trvale udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

EVVO

Vyjadřuje udržitelnost investičních financí a provozních financí organizace.  Nutně  zkoumá  cash flow projektu v přípravné, investiční a provozní fázi projektu.

  • Environmentální vzdělávání,  výchova  a  osvěta.
  • Finanční udržitelnost

Ex lege

Ze zákona.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz