» Slovníček

Free processing zone

Volná hospodářská zóna.

Frikční nezaměstnanost

Typ nezaměstnanosti spočívající v přirozeném pohybu pracovních sil na trhu práce, její součástí je i sezónní nezaměstnanost.  Lidé sami hledají novou práci, hledání však trvá určitou dobu, absolventům také určitou dobu trvá nalezení vhodného místa, atp.

FS

Fond soudržnosti (Kohezní  fond)

Futures

Označení kontraktu na dodávky zboží dohodnuté na určitý termín. Zpravidla se uzavírají na burzách, mají spekulativní charakter, jsou důležitým regulátorem cenové hladiny.

Gadamenovo rozumění

Hledání otázek k odpovědím: porozumění otázce

„Tázání je již vždy odpovědí“

-lz-

Gadamer Hans Georg

Narodil se na počátku 20. století v Marburku  a zemřel ve 21. století v Heidelberku. Rozhodně patřil mezi nejvýznamnější představitele hermeneutiky 20. století. Vystudoval marburskou univerzitu, kde se setkával s Martinem Heideggerem při jeho přednáškách. Ve svém prvním období filosofického vývoje významně nesouhlasil s noetickými koncepcemi, které spojovaly poznání s předmětnou lidskou aktivitou nebo vycházely z ideálu vědecké objektivity.

Inspiraci k úsilí o překonání dosavadní „metafyzické filosofie“ hledal spíše v Heideggerově existenciální filosofii, v Husserlově fenomenologii a zkoumání Platónovy dialektiky. Tyto základy přispěly k vytvoření nového typu racionality, která měla být schopná postihnout subjektivní stránku tvořivé činnosti člověka jakožto součásti složité a proměnlivé sociální reality a uchovat základní momenty racionálního přístupu ke společenské skutečnosti, vycházející z principů a tradic evropské kultury.  

Gadamer svou koncepci hermeneutiky dále rozvíjí a usiluje o interdisciplinární přesah hermeneutiky do dějinně-filosofické, teologické, etické a estetické problematiky. Od sedmdesátých let 20. století Gadamer hermeneutiku pojímá též jako praktickou filosofii života, která má hledat nejvhodnější cesty k řešení negativních krizových projevů moderního světa.

Zpracoval téma „rozumění“ a filosofické hermeneutiky, o kterých polemizoval už Heidegger. Ve svých dílech usiluje o rehabilitaci praktické filosofie.  „Pravda a metoda“ (Wahrheit und Methode) byla vydána v roce 1960.

Obecně pro Gadamera platí, že každé „rozumění“ (ř. vykládat, interpretovat, rozumět) vázáno na řeč a čas.

 

Zdroj: M.Konečná, Řešč a dorozumění, Brno 2001, disertační práce

-red 2013-

Generália

Otázky kladené v úvodu výslechu občanské soudního a správní řízení např. jméno, příjmení, bydliště, vztah k projednávané věci.

Genetické údaje

Genetické údaje jsou ty osobní údaje, které se týkají zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby.

Globalizace

Zesvětovění na trzích produktů a služeb kapitálu i práce. Zahrnuje proces technologického pokroku, integrační procesy a liberalizaci.

Dopady:

  1. nová hirarchie světových měn
  2. intenzifikace ekonomiky vyspělých zemí
  3. nová prostorová dělba práce mezi vyspělými změnami
Globální rozvojové vzdělávání

Je celoživotní vzdělávací proces, který informuje o rozdílech a podobnostech mezi životy lidí v rozvojových (tzv. globální jih) a rozvinutých (tzv. globální sever) zemích.  Jednou  z priorit  je usnadnění porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy všech lidí.  Podporuje osobnostní růst s důrazem na  to, aby člověk byl schopen a ochoten sám aktivně řešit vlastní problémy a také   se zapojit do řešení problémů společnosti, ve které žije (region, stát, mezinárodní-kontinentální). Hlavním  cílem  je  přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život a naplňovat svůj potenciál.

 

Gnozeologie

Filosofická disciplína (z řeckého poznání a logos slovo, řeč). Teorie pravdy, ale i zkoumání lidského poznání, zabývající se problémy původu cest, jejich vzniku, procesu a předmětu. Vychází z metodologie, která závisí na ontologii, tedy podstatě bytí. V anglosaské literatuře se můžeme setkat s pojmem epistemologie či noetika.

-lz-

Government relations

Government relations je komunikace a vztahy s vládními   institucemi (státní a samosprávní orgány).

Gross Rating Point (GRP)

Anglické slovní spojení pro veličinu, která měří reklamní zásah v rámci široké cílové skupiny. Běžně se užívá zkratka GRP.  Hodnota GRP ukazuje sílu naplánované reklamní kampaně tvořenou kumulovaným součtem všech sledovaností, tedy jednotlivých reklamních akcí (televizní sport, inzerát, apod.). Vyjadřuje se v procentech a hodnota může přesáhnout 100 procent, protože se jedná o součet sledovaností, tedy jednotlivých ratingů neboli Gross Rating Point.

Habilitace

Kvalifikační řízení, které se koná před vědeckou radou fakulty. Je podmínkou pro  jmenování pedagoga vysoké školy docentem.

Hermeneutika

Metoda odkrývání a interpretace významů, o metodách správného chápání a výkladu textů náboženských, právních, filosofických. Hermeneutika se také označuje jako zpětný chod. Podle Heideggera se metoda zabývá porozuměním struktuře lidského bytí na světě.

-lz-

Hodnoty v rámci KPSS

Pojem  vyjadřuje také poslání a vize, které  vysvětlují, proč vůbec komunitní plánování děláme a jaké hodnoty tím chceme naplnit; základní dohoda mezi účastníky komunitního plánování.

Holograf

Listina psaná vlastní rukou (celá, nejen podpis).

Home office

Home office je dne s už naprosto běžný termín, který vyjadřuje práci na dálku, práci z domu.

Homebanking

Komunikace klienta s bankou prostřednictvím použití elektronických metod z domácnosti bez přímého jednání v bance, znám také  pod  zkráceným  termínem  e-banking – elektronická přepážka.

Horizontální priority

Průřezová  témata jsou  zásadní  oblasti,  kterými se  musí  předkládaný  projekt zabývat  již  od  fáze  přípravy. Nemají  vlastní  finanční  alokace,  protože  jsou  naplňována programovými  opatřeními.  V  ČR jsou  následující horizontální  priority  strukturálních  fondů: rovné  příležitosti, životní  prostředí, informační  společnost,  vyvážený  rozvoj  regionů.

Strana: 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz