» Slovníček

Akreditiv

Podle podmínek  právní odpovědnosti banky je:

Odvolatelný – může být bez souhlasu beneficienta změněn nebo zrušen

Neodvolatelný – může být změněn nebo zrušen jen se souhlasem všech zúčastněných stran

Typy akreditivů:

Back to back credit – vzájemný akreditiv – contreweiling credit, který na základě původního akreditivu otevře beneficient nebo jeho banka akreditiv ve prospěch jeho dodavatele.

Reciproční akreditiv – reciprocal credit – je  využíván při vzájemných obchodech.

Čistý akreditiv – clean credit –  (podmíněný), neboť výplata  je závislá na předem stanoveném plnění.

Globální akreditiv – global akreditiv – otevírá každý dovozce při nákupu většího množství zboží od více dodavatelů.

Kontinentální akreditiv – continental credit – banka příkazce žádá banku beneficienta, aby mu potvrdila otevření akreditivu, při dodržení podmínek vyplatí hodnotu do vyčerpání akreditivní částky.

Permanentní akreditiv – permanent credit – určení k plnění většího množství dodávek realizovaných v pravidelných lhůtách za konstantních podmínek.

Obligatorní  akreditiv – angloamerický typ akreditivu nejčastěji ve formě dokumentárního pověřovacího listu – documentary letter of credit, ze kterého lze čerpat tratami – cizími směnkami.

Obdobný akreditiv – simile acreditiv, podmínky přibližně odpovídají akreditivu permanentnímu.

Remboursný akreditiv – otevírací banky neplatí beneficientovi po předložení dokumentu hotově, ale akceptují směnky splatné určitou dobu „po vidění“. Beneficient může směnku eskontovat u kterékoliv banky.

Revolvingový akreditiv – automaticky se doplňuje po každém čerpání na částku, na kterou byl původně otevřen. Způsob doplňování stanoví akreditivní podmínky.

Převoditelný akreditiv – beneficient může převést akreditiv, pokud akreditivní podmínky zůstanou zachovány a není zvolen  jiný postup.

Nepřevoditelný akreditiv – banky nepřevedou akreditiv na jiné jméno/osobu než na beneficienta.

Krytý akreditiv – banka po jeho otevření žádá na vystavující bance úhradu akreditivní části hned po otevření akreditivu.

Nekrytý akreditiv – banka postupuje výplatní bance úhradu po oznámení o provedení akreditové výplaty.

-red-

Aktivity

Jsou  popisem (rozpisem)  konkrétních úkolů, také projektů. V  rámci jednotlivých  priorit a opatření popisujeme aktivity s určením zodpovědné osoby či organizace s uvedením  finanční náročnosti a časového harmonogramu.

 

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)

Souhrn  opatření  k  zajištění  rovnováhy na  trhu  práce podle  zákona č. 1/1991 Sb., o  zaměstnanosti.

Akvizice

1. získání, získávání, přírůstek; nově získaná věc nebo osoba
2. převzetí podniku, nebo jeho části (obvykle koupí)
3. získávání zákazníků osobním vyhledáváním

 

Alokace

Rozumíme  tím množství finančních  prostředků určených  pro  daný stát  v  rámci určitého  operačního  programu pro  danou  oblast  podpory nebo  prioritní  osu.

-red-

Ambient marketing

Ambient marketing patří mezi netradiční formy reklamy. Jde o formu tzv. guerilla marketingu (nekonvenční až šokující), který nevyužívá klasické reklamní prostory, jako jsou odpadkové koše, dopravní zastávky, sedačky v MHD nebo třeba pisoáry. Charakteristická je jeho nízkonákladovost. Tento typ reklamy je nápaditý, hodně barevný, má pobavit, snadno zapamatovatelný. Je hojně využíván k propagaci značek, ale také k upozornění na problémy životního prostředí, například plýtvání vodou či papírem nebo na přílišné používání plastu či papírem. Cílem je dosáhnout maximálního efektu z minimálních zdrojů. Je vhodný pro cílovou skupinu mladých lidí, ale lavičkám jistě vládnou senioři.

Amnestie

Amnestie je rozhodnutí o hromadném, a to úplném nebo částečném prominutí trestu, a současně o zahlazení odsouzení pro trestný čin. Neruší se rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost odsouzeného. Trestněprávní následky odsouzení jsou sice v důsledku amnestie zahlazeny,   ale například povinnost nahradit škodu zůstává. Obvykle se amnestie vztahuje i na trestní stíhání v případech, na které amnestie dopadá, avšak vyžaduje se souhlas amnestovaného. Pokud už bylo zahájeno, nepokračuje se v něm (abolice).

-red-

Apelace

Řádný opravný formalizovaný prostředek, který zahrnuje i nové  důkazy v odvolacím soudu a  může  vést k  vydání nového rozhodnutí.

Arogacie

Vydání příkazu k zastavení trestu.

Artézská podzemní voda

Vzniká hromaděním pod tlakem ve zvolněné podzemní vrstvě uzavřené zpravidla dvěma nepropustnými vrstvami. Po vybudování studny není nutné její čerpání.

ASAP

ASAP je chatovací zkratka, která vyjadřuje „Co nejdříve, jak je to možné“ (z angl.as soon as possibl).

Ashoka

Americká společnost, která  podpořila v počátku sociální podniky a podnikatele z nejchudších zemí světa (www.ashoka.org). Propaguje inovovace ve prospěch pozitivních sociálních změn ve společnosti.

Assessment centra

Assessment centra jsou dnes nedílnou součástí výběrových řízení do konkrétních pozic či externích firem (to assess = měřit). Vyhledávají lidi s vysokou úrovní měkkých dovedností. Neobejdou se bez nich procesy řízení lidských zdrojů a samozřejmě personalisti. Často se jedná o komplexní diagnostický program, který zahrnuje ústní pohovory, modelové situace, týmová práce, komunikační dovednosti, hodnocení time managementu pro konkrétní (konsolidované i ad hoc) procesy, schopnost delegovat srozumitelné úkoly, ale i psychodiagnostické testy. Primárně hodnotí, zda se konkrétní uchazeč hodí na konkrétní pozici. Assessment centra vypovídají o prestiži, pokud je část hodnotitelů zcela nezávislá, můžeme si být jistí nejen objektivitou, ale i validitou. Interní pozorovatelé lépe posoudit, zda se jedinec hodí do pracovního kolektivu, ale bývají často zaujatí, obzvlášť, pokud je vybíráno ze stávajících zaměstnanců společnosti, mohou totiž mít různé vazby na uchazeče.

Nástroje assessment centra:

 • Představení – vizitka, součástí je životopis (vzdělání nikdy není automatickou vstupenkou)
 • Prověření deklarovaných zkušeností
 • Psychodiagnostika (má řadu kritiků je považována za „umělý“ aspekt). Online diagnostika šetří čas a minimalizuje náklady
 • Hodnocení reálného chování jedince
 • Hodnocení simulací (predikce chování v konkrétní pozici, vedení porady, rychlá rozhodnutí, součást psychometrie)
 • Hodnocení komunikační dovednosti (lídr, interakce mezi jednotlivci či v týmu, součást psychometrie)
 • Hodnocení analytických schopností (součást psychometrie)
 • Hodnocení behaviorálního pohovoru (interview) je umět klást otázky. Kdo? Co? Kdy? Jak? Proč? (shromáždění široké škály informací +uzavřené otázky, které jsou pouze kontrolní a soustřeďují se na fakta). Může se pokračovat rétorickými otázkami, sugestivními alternativními i hypotetickými (nikdy nehodnotíme doslovně, jde o hypotézu, nikoli reálný stav).
 • Hodnocení motivací
 • Hodnocení sebeprezentace
 • Hodnocení sebereflexe
 • Hodnocení testu všeobecných znalostí
 • Hodnocení pozorování chování jedince

Soubor nástrojů (unikátní kompetenční model) je velmi variabilní a vždy ho sestavujeme podle konkrétní pozice. Je nutné si však dát pozor na jevy, které se občas vyskytují, jako je diskriminace uchazečů.

Assessment centra nanečisto mohou jednotlivcům pomoci s pilováním vlastního sebevědomí, ale je především skvělým tréninkem na výběrová řízení. Vývojové změny přináší konkurenční prostředí, metody jsou propracovanější, ale jsou kladeny i vyšší nároky na hodnotitele. To, co je assessment centrům zazlíváno je absence zpětné vazby vůči neúspěšným uchazečům. „Face to face“ zpětnou vazbu získávají jen úspěšní uchazeči.

Zajímavost: V 70. letech 20. století David McCleland, americký psycholog, který studoval osobnost a motivace, kritizoval obecné testy inteligence s argumentací, že pokud budeme chtít vědět, jak někdo umí řídit auto, tak ho posadíme za volant a nebudeme mu dávat test.

ATS relative

Average time spent relative je průměrná doba živého sledování diváků v daném časovém úseku na daném kanále. Hodnoty se uvádí v sekundách a počítá se jako vážený průměr časů odsledovaných diváky v daném časovém úseku (stanoveném pro měření).

Audit

Systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry, zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů.

-red-

 

Autoremedura

Autoremedura je způsob vyřízení opravného prostředku ve správním řízení, kdy o opravném prostředku rozhoduje sám orgán, který vydal původní rozhodnutí. Jde o zvláštní způsob provedení remedury. Jejím účelem je umožnit rychlou nápravu vlastní chyby. Provádí se pouze v případě, kdy je možné plně vyhovět opravnému prostředku (týká se pouze toho, kdo podal opravný prostředek). Může tedy dojít ke zrušení nebo změně rozhodnutí. Opravný prostředek je možné provést také v případě, kdy s tím souhlasí ostatní účastníci řízení.

-lz-

Azylant

Cizinec, kterému byl podle zákona o azylu udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o azylu.

 

Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.

Backup

Zhotovení kopie programu nebo dat, která  jsou  pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním.

Bahaizmus

Moderní náboženství zdůrazňující principy bratrství a sociální rovnosti.

 

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz