» Slovníček

HSS

Hospodářská a sociální  soudržnost

Humeova břitva

Princip vnášející racionalitu do víry a zázraků.

Princip je definován: That no testimony is sufficient to establish a miracle, unless the testimony be of such a kind, that its falsehood would be more miraculous, than the fact, which it endeavours to establish...

Žádné svědectví není s to dokázat zázrak, ledaže by šlo o svědectví takového druhu, že by jeho mylnost byla ještě zázračnější než skutečnost, kterou se snaží doložit.

Užší vymezení Humeovy břitvy: Jakýkoliv svědek může být oklamán, tudíž je zázrak obtížně doložitelný.


Navrhl jej skotský filosof David Hume ve své studii, ze které vyplývá, že žádné náboženství nemůže stát na zázracích. Náboženství stojí na víře a na vzájemné důvěře a předpokládá, že člověk, svědčící o zázraku nelže – dá se mu věřit.  

MUDr. František Koukolík, populizátor vědy, vysvětluje Humeovu břitvu následovně: Nevědomost, omyl, lež a podfuk je pravděpodobnější než zázrak.

-lz-

Hybné síly (Enablers)

Komplex aktivit, které pomáhají zlepšit implementaci nejlepší praktiky. Pomáhají objasnit a vysvětlit důvody (příčiny), které tkví za výkonností indikovanou benchmarkingem,  který  v dalším  fázi  pomáhá v aplikaci přenosu  nejlepší praktiky z jedné společnosti nebo organizace do druhé.

Hyperinflace

Vyjadřuje zhroucení měny = růst cenové hladiny o tisíc i více procent.

Hypoteční soustava

Zajišťuje úvěry zajištěné nemovitostmi.

Charta sociální ekonomiky

Přiznává subjektům v režimu sociální ekonomiky společné charakteristiky a specifika plynoucí z národních aspektů členských státu (CEP-CMAF v roce 2002).

CHJ

Centrální  harmonizační  jednotka pro  finanční  kontrolu,  kterou metodicky a koordinačně  vč.  finanční  kontroly  zajišťuje Ministerstvo  financí ČR.

CHOP

Chráněné označení původu 

Onačení Evropské unie. Důvodem vzniku byla mj. i ochrana produktů před jejich paděláním. 

Chráněná dílna

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podmínkou dohody je, že v průměrném ročním přepočteném počtu je zaměstnáno nejméně 60 % zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je alternativa k ústavní péči pro  osoby  s mentálním postižením.

CHZO

Chráněné zeměpisné označení

Onačení Evropské unie. Důvodem vzniku byla mj. i ochrana produktů před jejich paděláním. 

ILO

Mezinárodní organizace práce

Impeachment

Obžaloba hlavy státu.

Imperativní mandát

Institut, jehož prostřednictvím voliči zavazují poslance závaznými příkazy a pokyny.

Implementační agentura

Instituce pověřená technicko-administrativním a  finančním  řízením  projektu.

 

In absentia

V nepřítomnosti.

Incident v oblasti bezpečnosti údajů

Incident v oblasti bezpečnosti údajů a znamená porušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zveřejnění údajů nebo k neoprávněnému přístupu k údajům jiným než osobním, které byly přenášeny, založeny nebo jiným způsobem zpracovány.

Incoming

Zabezpečení příjezdu zahraničních občanů ze zahraničí do domácího státu a zabezpečení všech služeb pro vytvoření příznivých podmínek a uspokojení potřeb zahraničních účastníků, který zabezpečují cestovní kanceláře zabezpečující cestovní styk.

Index spotřebitelských cen (CPI)

Tvoří se na základě „spotřebního koše“, který čítá cca 800 položek, kdy má každá přidělenou fixní váhu.

Iniciativa Equal

Equal je  projekt   financovaný z  fondu ESF a  jeho  úkolem  je  odstranit  faktory  vedoucí k  nesrovnalostem a  diskriminaci.

 

Strana: 1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz