» Slovníček

ISPROFIN

Informační  Systém programového financování je  manažerský systém pro  řízení a  kontrolu čerpání položek ze  státního  rozpočtu.

Ius talionis

Právo odvety.

JASPERS

Projekt  propojující  expertízy  a  zdrojů s   cílem  pomáhat  členským  státům při  implementaci Strukturální a  kohezní  politiky EU v  rámci  teritorií. Hlavním  cílem  je systematizace a  rozvoj spolupráce členských států.

JEREMIE

Představuje iniciativu Evropské  komise ,  která  má  podpořit zvýšený  přístup k  financím pro  rozvoj  malých a  středních  firem v  regionu  UE. Iniciativa  je  plně  podporována  EIB a Evropským investičním  fondem.

JESSICA

Představuje  iniciativu Evropské  komise  ve  spolupráci s EIB a Radou Evropské  rozvojové  banky (CEB). Posláním  iniciativy je  podpora  udržitelné  míry investic, růstu a pracovních  míst v  městských  oblastech.

Joint venture

Společné podnikání domácího a zahraničního podnikatele na území státu.

Judikát

Rozsudek soudu.

Junktim

Kompenzační obchod (zpravidla mezi státy), kdy jemožné např. za dodávku plynu a ropy obdržet stroje či celé technologie.

Kampeličky

Spořitelní a úvěrové družstevní záložny, obchodují  však  s malým  množstvím peněz.

KAP

Komunikační akční  plán.

 

Kapitálový trh

Trh na němž se  obchoduje s penězi a dlouhodobými cennými papíry s dobou splatnosti delší než 1 rok.

Kodaňská kritéria

Vedoucí  představitelé  EU  v  roce 1993 vymezili na  zasedání   v  Kodani tři   základní  kritéria,  která  musí naplnit každá  nově  přistupující  země:

1)   stabilní  instituce garantující demokracii, právní  stát,  ochranu  lidských  práv a   

      respektování  národnostních  menšin

2)   fungující  tržní  hospodářství

3)   musí  zcela  přistoupit na  všechny  závazky  plynoucí z členství  a  podporovat cíle

Kodex chování (Code of Conduct)

Úmluva o chování, která popisuje protokol chování – etické zásady a procedury používané v běžných/všedních činnostech.

Komunitární programy

Jsou  to  nástroje ES a  byly  vytvořeny na  podporu a  prohloubení  spolupráce při  řešení  společných  problémů  mezi členskými  státy v  rozličných  oblastech,  avšak  souvisejících  s  politikami Společenství.

Komunitní péče

Je sociální péče prováděná v komunitě. Sociální péče je pomoc státu občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy, a občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, anebo kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci či nepříznivé životní poměry. V oblasti sociální péče zabezpečuje stát poradenskou a výchovnou činnost, poskytuje dávky a služby. Sociální pomoc zahrnuje péči o rodinu a děti, občany těžce zdravotně postižené, staré občany, občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a kteří jsou společensky nepřizpůsobení. V rámci sociální péče se poskytují tyto služby a dávky:

 • peněžité dávky
 • věcné dávky
 • výchovná a poradenská péče
 • pracovní rehabilitace
 • ústavní sociální péče
 • péče v ostatních zařízeních sociální péče
 • pečovatelská služba
 • stravování
 • kulturní a rekreační péče
 • mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených
 • bezúročné půjčky

 

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce a kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Proces je charakteristický vysokým podílem účasti veřejnosti, klientů a potencionálních klientů na definování vlastních potřeb a hledání zdrojů a možností řešení problémů v rámci komunity. Ve stanoveném území je  hledán optimální  způsob  uspokojování komunity s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je:

 • popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení,
 • strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,
 • povinnosti zúčastněných subjektů,
 • způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu 
 • a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.
Komunitní práce

Jedna z metod sociální práce, která se zaměřuje na pomoc lidem v rámci místní komunity, snaží se určit jejich sociální potřeby, zvážit nejúčelnější způsoby jejich naplnění a začít na nich pracovat do té míry, jak to umožňují zdroje, které mají k dispozici. Aktivně směřuje k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství.

Komunitní škola

Škola   napojená na život v dané  lokalitě. Využívá místních zdrojů pro vlastní činnost a zároveň nabízí podporu komunitního   rozvoje obce.

Koncesní zákon

Upravuje  podmínky a  postup  zadavatele veřejných (zák. č. 137/2006 Sb.).

Konkurenční analýza (Competitive Analysis)

Analyzuje velikost a důvody mezery mezi měřítky organizační výkonnosti vlastní organizace a konkurentů.

Strana: 1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz