» Slovníček

Konsolidační soustava

Zajišťuje speciální oživovací bankovní operace.

Kontaktní centra

Jsou určena lidem, kteří užívají návykové látky, žijí rizikovým způsobem života apod. a jejichž způsob života vede k tomu, že nechtějí nebo sami nemohou řešit nepříznivou sociální situaci, v níž se ocitli. Podstatou služby je vytváření podmínek pro navázání kontaktu s těmito lidmi, v případě zájmu poskytnutí informací a rad, které jim umožní řešit vlastní nepříznivou sociální situaci. Primárním cílem je minimalizovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života.

 

Kontinuita

Spojitost, souvislost, nepřetržité trvání, plynutí.

Kontokorentní úvěr

Krátkodobý úvěr, čerpaný  dle potřeby  v měnícím se  rozsahu do  sjednané hranice, kdy zůstatek  může nabývat debetní i kreditní hodnoty.

Kontrola Ex-ante

Nebo také předběžná kontrola (provádí se před započetím realizace projektu). Je součástí přijatelnosti projektu a má za úkol zachytit a odstranit případné chyby vzniklé před počátkem realizace.

 

Kontrola Ex-post

Následná kontrola prováděná po ukončení realizace projektu (i několik let), která zjišťuje zda slib za jakým účelem byl projekt schválen, je plněn.

Kontrola Interim

Kontrola, která se provádí v průběhu realizace. Úkolem je zjistit odchylky od projektu, které by následně mohly mít negativní vliv na profinancování projektu.

Konvalidita

Náprava vad právního aktu za určitých podmínek.

Konvergence

Pojem vyjadřující  sbližování, což je prvním cílem politiky HSS EU v programovém období 2007-2013. Má urychlit hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů zemí EU. Čerpat  mohou  i  ty  země, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 90% průměru tohoto ukazatele pro celou EU. Tento cíl  je   financován v rámci ČR z ERDF, ESF a FS, s výjimkou hl. m. Prahy.

Korporativní pojetí sociální politiky

Sociální potřeby mají být uspokojovány na základě produktivity a výkonu, kdy stát garantuje pouze společensky uznávaná minima a vytváří prostor pro působení nestátních subjektů.

Krizová pomoc

Neodkladná pomoc těm, kteří nejsou schopni vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase svůj životní prožitek nebo životní situaci. Krizová pomoc je krátkodobá a je poskytována nepřetržitě.  Cílem je poskytnout člověku v této situaci bezpečí, podporu a vedení při zvládnutí situace vlastními silami. Jednou ze služeb krizové intervence je linka důvěry (telefonická, internetová).

Kurikulum

Souhrnná informace překračující  rámec učebních osnov a učebního plánu o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o vzdělávacím procesu a jeho důležitých bodech, realizaci a výsledcích.

Kvorum

Stanovený počet přítomných a hlasů, který je třeba dosáhnout ke schválení usnesení zastupitelských orgánů.

Leadership

Leadership je vedení lidí nebo také vůdcovství. Přesněji jde o proces, při kterém jednotlivec určuje směr, kterým by se měla skupina, komunita, kolektiv vydat. Leadership se snaží přirozeně cestou nadchnul tým pro společnou vizi a sám jde příkladem. Lidem nebrání v pokroku (posunu) a snaží se je podporovat. „To vedení, ten způsob."

Leasing

Je finanční formou poskytování pronájmu movitých i nemovitých věcí za pevně stanovené nájemné s jasným vymezením doby pronájmu. Jedna z nejrozšířenějších formou finančních operací v podmínkách tržního hospodářství, která zaručuje výrobci a vlastníkům stálý odběr výrobků a spotřebitelům nové inovované výrobky a technologie bez  velkých  vstupních (počátečních) investicí.

 

Základní typy leasingu tvoří:

 

Finanční leasing – financial leasse, který umožňuje nájemci právo odkupu leasingového produktu při ukončení leasingového období. Smlouva se uzavírá zpravidla na dlouhodobé období, kdy nájemce leasingu užívá produkt za stanovenou úhradu leasingových splátek. Ve většině případů přebírá většinu rizik spojených s užíváním (platí opravy, případné škody). Pronajatý produkt je po celou dobu nájmu ve vlastnictví leasingové společnosti.

 

Operativní leasing – optative leasse, uzavírá se zpravidla krátkodobá smlouva, která je kratší než životnost. Po skončení leasingu nájemce vrací předmět leasingu pronajímateli.

 

Leasing se člení podle zůstatkové hodnoty, která zůstává na konci leasingového období podle uzavřené smlouvy na:

Leasing s plnou amortizací, která pronajímateli pokryje za leasingové období náklady a přináší mu příslušný zisk. Na konci období je zůstatková hodnota předmětů leasingu nulová nebo zcela malá. 

Leasing se zůstatkovou hodnotou, při které nájemné za leasingové období nepokryje pronajímateli náklady, na konci období se provádí:

  • Prodloužení nájmu na další dobu za příznivých podmínek
  • Prodej za předem dohodnutou cenu blízkou zůstatkové hodnotě
  • Prodej za zůstatkovou cenu jinému zájemci

Podle způsobu financování se leasingové operace člení na:

Přímý nájem – prostředky nájmu jsou poskytovány jedním investorem

Převodový nájem – na poskytování leasingu se podílí na sebe navazujících více investorů s různými návaznými právy.

 

Specifická forma leasingových obchodů:

Komunální leasing – uzavíraný územním orgánem kraje, obce, města.

Zpětný leasing – představuje zpětné provedení původnímu majiteli, od kterého byl předmět leasingu odkoupen. Realizuje se při ukončení doby leasingu a původní majitel jej opět zpětně pronajímá za zvláště dohodnutých podmínek.

Lisabonská strategie

Cíl EU z  roku 2000: Stát  se během  deseti  let " nejkonkurenceschopnější a  nejdynamičtější znalostní  ekonomikou   na  světě,  jež  bude  udržitelného  růstu a  bude nabízet  více  kvalitních pracovních  míst a  větší  sociální  soudržnost".

 

Logický rámec

Nástroj ,  který ukazuje účel projektu,  cíle a výstupy  projektu,  kterými  bude těchto cílů dosaženo.

 

Lombardní soustava

Zajišťuje úvěry zajištěné cennými papíry.

Lombardní úvěr

Jedná se o peněžní úvěr proti zástavě movitých věcí, nejčastěji proti cenným papírům.

Lustrace

Výpis údajů z úředních evidencí.

Strana: 1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz