» Slovníček

Náhradnictví

Zůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal, povolat této osobě náhradníka či další náhradníky. Dědí vždy ten, který je ve výčtu nejbližší osobě, která dědictví nenabyla.Omezení uložená dědici mohou postihovat také náhradníka, neurčí-li zůstavitel jinak v souladu se zákonem. Náhradnictví zaniká, pokud jej zůstavitel zřídil svému dítěti v době, kdy nemělo potomky, zanechá-li toto dítě potomky způsobilé dědit.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Národní rozvojový plán (NRP)

Je  stanovený  pro  léta 2007-2013 a  představuje  základní  strategický  dokument pro  budoucí  období realizace  programů fondů EU v  regionech ČR vč. návrhu  struktury a zaměření jednotlivých  programů pomoci v  národní (celorepublikové) úrovni. NRP  má připravit  ČR  na přijetí  zhruba částky sto  miliard  ročně v uvedeném  období,  aby  byla   jejich  absorpce  efektivní.

Národní bohatství

Jde o ukazatel, který je komplexně pojatý, jež zahrnuje také hodnotu disponibilních přírodních zdrojů, sociální kapitál a lidské zdroje (lidský činitel).

Národní strategický referenční rámec (NSRR)

Je  nedílnou  součástí přípravy ČR  na  čerpání  finančních  prostředků,  které  jsou  určeny  pro  realizaci politiky hospodářské a  sociální soudržnosti v  období 2007-2013.  Vymezuje prioritní  oblasti, které  budou  v  ČR financovány  z  fondů EU prostřednictvím  operačních  programů.  Ve  vymezeném  období  se může  jednat  cca  o 770 miliard.

 

Nasciturus

Ještě nenarozené dítě (v těle matky), kterému je přiznána způsobilost k právům a povinnostem, avšak za předpokladu, že se narodí živé.

Neinvestiční projekt

Je  zaměřen na  měkké  aktivity: vzdělávání, rekvalifikace, poskytování  sociálních  služeb, organizace volnočasových  aktivit, podpora cestovního  ruchu a technické  pomoci.

Nepominutelný dědic

Nepominutelný dědic je přímý potomek (dítě) zůstavitele. Nezletilému se musí dostat minimálně ¾ dědického podílu, zletilému se musí dostat minimálně 1/4 dědického podílu.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Nepřímá diskriminace na pracovišti

Jednání nebo opomenutí, kdy ( izdánlivě) neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup zaměstnavatele znevýhodňuje či naopak zvýhodňuje zaměstnance vůči jinému zaměstnanci na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů.

Nepříznivá sociální situace

Je taková situace, ve které  se osoba ocitne pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby případně z jiných závažných důvodů, nebo jestliže její způsob života vede ke konfliktu se společností, není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny.

NIDV

Národní institut pro  další vzdělávání.

Nízkoprahová denní centra

Jsou určena osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení, jídla a zázemí v  průběhu  dne. Po  klientech není vyžadován aktivní zájem o zajištění  potřeb vlastními silami.  V případe zájmu jsou  poskytovány  informace o návazných sociálních službách. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života osob bez domova a vytvořit jim podmínky, aby v případe zájmu mohli řešit svou situaci vlastními silami.

NNO (nestátní neziskové organizace)

Do výčtu NNO patří: občanská sdružení, která vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o  sdružování  občanů; obecně  prospěšné  společnosti v režimu zákona č. 248/1995 Sb., o  obecně  prospěšných společnostech, dále církevní  právnické osoby v režimu zákona č. 3/2002 Sb., o  církvích a náboženských společnostech a nadace a nadační fondy zřízené podle  zákona  č. 227/1997 Sb., o  nadacích a nadačních fondech.

NOK

Národní  orgán pro  koordinaci 2007-13, kterým  je   v ČR  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj.  Je  centrálním metodickým  a koordinačním  orgánem politiky hospodářské a  sociální soudržnosti v  programovacím  období.  Je  partnerem  pro  Evropskou komisi  za  ČR,  je  správcem  monitorovacího systému, je metodickým  orgánem v  oblasti  implementace a  finančních toků a  kontrol centrálním  orgánem  pro  oblast  publicity a  budování  absorpční kapacity. Je   řídícím  orgánem pro  národní  strategický referenční    rámec ČR  pro  období 2007-13.

Nostrifikace

Uznání platnosti dokumentu osvědčujícího dosažení kvalifikace na území jiného státu.

NTS = Národní tématická síť

Národní tematické sítě existují ve všech členských státech EU a jejich cílem je podpořit užší propojení politiky a praxe při hledání a prosazování nových řešení existujících problémů na trhu práce. NTS spojují na tematickém základě pracovníky z praxe (zejména zástupce projektů CIP EQUAL) a experty a tvůrce politik, kteří společně zkoumají vyvíjené a v praxi testované inovativní produkty a možnosti jejich využití příslušníky znevýhodněných skupin a institucemi, které s nimi pracují. V NTS také probíhá diskuse nad návrhy ke zdokonalení zákonů. Vzájemná spolupráce je umožněna  na národní úrovni i na evropské úrovni, pomocí zástupců pro tzv. Evropské tématické skupiny.

NUTS

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek.
Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.
Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II.
Oblasti NUTS II jsou také nazývány Regiony soudržnosti (viz Region soudržnosti). V ČR jsou tvořeny územím 1 - 3 krajů viz Tabulka D-1. Regiony soudržnosti jsou příjemci finanční pomoci Evropské unie. 

NVF

Národní  vzdělávací  fond.

Obecné nařízení

Jedná  se o  Nařízení  Rady  (ES) č. 183/2006 o  obecných ustanoveních o  Evropském  fondu pro  regionální  rozvoj, Evropském sociálním   fondu a Fondu soudržnosti o  zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999,  které  bylo  platné  do  roku 2006 vč.

Obiter dictum

Vyjádřeno mimochodem - stanovisko nad rámec řešené záležitosti.

Obligace

Může se  jednat o právní vztah mezi dlužníkem a věřitelem či o termín pro dlužní úpisy.

Strana: 1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz