» Slovníček

OPVK

Operační  program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

OPZP

Operační  program Životní  prostředí.

 

Organizační a provozní udržitelnost

Udržitelnost po stránce zabezpečení řízení projektu fundovanými  lidskými zdroji za  předpokladu  využití správných  technologických  postupů,  také   za  předpokladu  využití  správné  metodologie  a vhodné infrastruktury.

 

OSN

Hlavním cílem organizace je  udržování mezinárodního míru. Základním dokumentem je Charta OSN, avšak rezoluce nemá závazný charakter. Mezi padesáti jedna zakládajícími členy bylo i Československo.

Vznik: 24.10. 1945

Orgány:

 • Valné shromáždění
 • Hospodářská sociální rada
 • Mezinárodní soudní dvůr
 • přidružené  mezinárodní organizace zvláštním statusem - ILO, FAO, UNESCO
Osobní údaje

Osobní údaje jsou tyúdaje, kteréznamenají veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity (konkrétní) fyzické osoby.

Outdoor

Outdoor jsou veškeré aktivity, které probíhají mimo uzavřené prostory (home office). Tento termín označuje  i „pobyt v přírodě“ a způsob trávení volného času.

Outgoing

Zabezpečování výjezdu domácích občanů z domovských států do zahraničí a zajištění poskytování všech služeb na dobu pobytu nebo rekreace v zahraničí a zabezpečení návratu domů, který zabezpečují cestovní kanceláře zabezpečující cestovní styk.

Outsourcing

Outsourcing v praxi znamená přenesení určitých aktivit a odpovědnosti za ně na externí zdroje. Firma tak činí buď z důvodů finančních – například pro jednorázové nebo nárazové akce není nutné dlouhodobě držet kapacity, anebo z důvodů profesionálních – zadá vykonání určité práce specialistům v oboru, kterými ona sama nedisponuje. Předmětem dodávky může být hmotné zabezpečení i  služby.

Pacta sunt servanda

Dohody se mají dodržovat.

Pagina versa

Druhá strana listiny.

Panašování

Typ systému hlasování, kdy voliči mají možnost sestavit kandidátní listinu.

Panteismus

Bůh je světu imanentní, je přítomen ve svých produktech. Názor je založený na přesvědčení, že všechno, co jest, tvoří jeden celek, který je božské povahy (názor může být filozofický nebo světový).

-lz-

Paternalistické pojetí sociální politiky

Sociální politika je nedílnou součástí vládních struktur, usilující o monopolizaci formou kontroly státních dávek a služeb, kdy jsou úplně vyloučeny nestátní instituce.

Peněžní trh

Trh na němž se  obchoduje s penězi a krátkodobými cennými papíry splatnými do 1 roku.

Per rollam

Rozhodnutí postupně přijaté zainteresovanými (odpovědnými, pověřenými) formou oběžníku.

Plaidovat

Pronášet závěrečnou řeč.

Podcast

Podcasty patří v současné době k velice oblíbenému způsobu poslouchání zvolených obsahů. Jde o zvukový záznam, pořad na pokračování, na internetu, který si můžete stáhnout a kdykoliv poslouchat zdarma. Označení vzniklo složením slov iPod (přehrávač) a broadcast (živé vysílání). Hledáme-li přirovnání, tak nejblíže je tomuto formátu rádio, ale s tím rozdílem, že si sami vybíráte, co budete poslouchat, vlastně si tvoříte svůj program.

Tou největší výhodou je téměř neomezený záběr témat, který nedokáže žádná rozhlasová stanice pojmout. Pro mnohé se staly podcasty skvělým společníkem. Podcasty nemají žádná stanovená pravidla, a tak jedinými limity jsou vlastně limity audio zvukové show.

Tyto speciální blogy se dají vytvořit relativně snadno, potřebujete mít jen obsah, prostor pro nahrávání a publikum. Délka těchto pořadů bývá zpravidla 30 - 60 minut.

 

Podnikatelský a strategický plán

Podnikatelský záměr musí  být vždy  primárně zaměřen na provozní udržitelnost projektu. Podnikatelský strategickýplán jenaprostoidentickýs formou,kteréříkáme sociální podnikání. Podnikatelský záměr by mělbýt tvořen podle následujícího  konceptu.

 • popis záměru
 • cíl záměru
 • majetkové vztahy související se záměrem
 • poptávka  po  zboží  či  službě
 • technicko-technologická charakteristika záměru (popř.  metodologie)
 • vstupy záměru (finanční,  lidské  zdroje atd.)
 • dodavatelské vztahy a zajištění
 • možnosti využitelnosti  leasingu a úvěrů (zvážit,  kdy,   ano či ne)
 • zabezpečení prodeje  zboží  či  služeb (vytvoření  vlastní  sítě  či  napojení  se  síť  stávající)
 • konkurence a portfolio
 • časová  přímka kroků (harmonogram)
 • požadavky  na  personál  a  jeho  zajištění 
 • financování záměru
 • cash-flow a výhled výsledků minimálně  na  dobu 3 let.
 • rizikové  faktory  záměru
 • stručný souhrn
Pojišťovnictví

Specifická organizace, která  se zabývá  pojištěním subjektů (jejich  rizika) na základě pojistné smlouvy.  Pojišťovny na základě ve smlouvě stanovených podmínek vyplatí pojistné pojištěnci v dohodnuté výši. Uzavřením pojistné smlouvy nese pojišťovna společně  s pojištěncem jeho  riziko a  vyplacením  pojistného se pojišťovna podílí na riziku pojištěnce.

Pojišťovny  se dle svého zaměření soustřeďují na druhy zabezpečující s následným členěním:

Majetkové pojištění pro případ poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných na majetku vzniklých škod.

Osobní pojištění fyzické osoby (občana) pro případ tělesného poškození dožití určitého věku, smrti nebo jiné události přesně specifikované a spojené s jeho životem.

Odpovědnostní pojištění za škody způsobené na majetku nebo na zdraví jiného subjektu/osoby.

Právní pojištění právnických subjektů -pro případ škod vzniklých nahodilými událostmi

Povinné ručení je pojištění události vyplývající ze zákona např. provozem motorových vozidel.

Proti nevyhnutelné události pokrývající události, které nastanou jako nevyhnutelné např. při náhlém úmrtí pojištěnce, plošné povodní, plošnému požáru.

V nezaměstnanosti zajišťuje pracovníkům při ztrátě zaměstnání částečné příjmy – státní program podpory.

Zdravotní – poskytování zdravotní péče bez přímé nebo částečné úhrady za poskytované zdravotní služby, léky, způsob placení pojistného a práva na povinnost pojištění zpravidla určuje zákon.

Životní je pojištěním na život. Pojistná náhrada se vyplatí při úmrtí pojištěného pozůstalým.

Připojištění je pojištěním na základě dodatečných pojistných podmínek sjednaných smluvně nad rámec standardní pojistné smlouvy, zpravidla pro krytí zvýšeného rizika.

Popperova břitva

Teorie, která nemůže být vyvrácena, je bezcenná. Vyjadřuje tedy podmínku testovatelnosti a falzifikovatelnosti hypotéz (napodobení či padělání něčeho) a teorií. Princip břitvy vyjadřuje to, že nemá smysl se zabývat těmi teoriemi, které nelze vyvrátit.

Princip je definován: Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).

Teorie je pojmenována po Karlu Popperovi, který první formuloval podmínku falzifikovatelnosti.

-lz-

Strana: 1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz