» Slovníček

Poskytovatel

Poskytovatelem sociálních služeb je subjekt (např. právnická  osoba,  fyzická  osoba), který provozuje,  nabízí a prodává (poskytuje) služby sociálního  rázu, bez ohledu na typ  svého  zřízení (např. nestátní neziskové organizace, komerční organizace a  organizace zřízené obcí nebo krajem).  Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče.  Obce a kraje by  měly  dbát s odpovědností o to,  aby  vytvářely  vhodné  podmínky pro  rozvoj  sociálních služeb. Mezi poskytovatele taktéž zahrnujeme osoby pečující o své příbuzné a blízké (i když jsou částečně též uživateli služeb). Poskytovatelé vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet svoje zařízení. Opírají se přitom o vlastní průzkumy potřebnosti svých služeb a spokojenost svých klientů. Poskytovatelé soutěží na trhu o získání prostředků na udržení své existence především cenou a kvalitou služeb, které nabízejí. Poskytovatelé obvykle sledují moderní trendy ve vývoji  sociálních služeb, zvládají moderní metody řízení organizace a řízení kvality, dokáží vzájemně (i mezisektorově) velmi dobře spolupracovat – vědí, že spolupracující síť je silnější než osamocená organizace, dokáží vytvářet lobbyistické skupiny k prosazování vlastních zájmů.  Nestátní organizace bývají  pružnější a  lépe se přizpůsobují  změně poptávky. Poskytovatelé  jsou  trvalými potenciálními nositeli dalších  finančních  zdrojů  mimo  rozpočet místního systému sociálních služeb.

Postpenitenciární péče

Jedná se o následnou a systematickou péči o osoby vracející se do společenského života po výkonu trestu či osoby vykonávající alternativní tresty. Převážně jde o sociální a pedagogickou péči. Péče zahrnuje také poskytnutí peněžité dávky. Primárním cílem je tedy ochrana jednotlivců před recidivou, k níž by mohlo dojít pravděpodobněji, pokud by propuštěný zůstal zcela bez pomoci státu.

-lz-

PPP (Public privat partners)

Jde  o  partnerství  veřejného a  soukromého  sektoru při  plánování  a realizaci jednotlivých  projektů = propojení  veškerých:  lidských,   finančních a informací,  což  napomůže  v  realizaci efektivních  projektů.

 

Pracovní skupina

Skupina je tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která řeší konkrétní úkoly v rámci procesu KPSS např. navrhuje a připomínkuje dílčí část Komunitního plánu. I v rámci jedné priority může být vytvořeno více pracovních skupin pro konkrétní úkoly a  návrhy úkolů, také pro řízení a kontrolu uskutečňování, apod.

Praeter legem

Mimo zákon.

Praktika (Practice)

Praktiky jsou metody nebo přístupy, které usnadňují vykonávání procesu. Může jít též o postupy.

Práva věřitelů před potvrzením dědictví

Dokud soud nepotvrdí dědici nabytí dědictví, mohou věřitelé vymáhat plnění jen vůči tomu, kdo spravuje pozůstalost, a domáhat se uspokojení jen z majetku náležejícího do pozůstalosti.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Preambule

Úvodní část právního aktu, kde jsou slavnostní formou  vyjádřeny důvody  vydání dokumentu.

Prekluze

Zánik práva jeho neuplatněním (reklamace).

Priority

Vymezují oblasti (témata) a problémy jimiž se budeme zabývat nyní (a jiná zatím odložíme), základní směry z nichž pak vyplynou konkrétní aktivity (úkoly a dílčí  úkoly).

Privace

Vyjadřuje něčeho nedostatek, také chybění, odnětí, oloupení. Často je privace příčinou nemocí. Například psychická nemoc je privace – chybění něčeho podstatného, co člověk měl, ale také nemožnost vykonávat, co chtěl. Heidegger tvrdil, že nemoc je privace – nemocný byl před tím zdravý, protože nemoc je ztrátou možností, schopností (uvědomte si rozdělení slova: ne-moc).

Probační a mediační služba

1)    Dohled  nad  obviněnými po  celou  dobu trestního  řízení.

2)    Pomoc a  pozitivní  vedení při  návratu do  řádného  života.

3)    Provádí  dohled po  propuštění z VTOS (výkon trestu odnětí svobody)

s dohledem,z vazbys dohledem, po podmínečném propuštění z VTOS s dohledem, veřejně prospěšné  práce s dohledem, pokudjenařízen.

Produkty KPSS

Realizovatelný plán rozvoje sociálních služeb, trvalý proces veřejné rozpravy o řešení problémů komunity.

Prokura

Zvláštní plná  moc udělena podnikatelem (značka p.p.). Prokurista je  fyzická osoba zapsaná  v obchodním rejstříku.

Přestavek

Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby; to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře.

Stavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna přestavkem, a to obvyklou cenu nabytého pozemku.

Zdroj: Občanský zákoník, §1087

Zpracovala: Lenka Žáčková

Přímá diskriminace na pracovišti

Jde  především o jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo nebo by bylo  (na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů) se zaměstnancem zacházeno nevýhodněji či výhodněji než s jiným zaměstnancem.

Public affairs

Public affairs je řízení veřejných záležitostí. Rozsáhlý soubor aktivit zahrnuje identifikování, vyhodnocování, plánování a reagování na příležitosti a rizika vznikající v důsledku politických a správních rozhodnutí, která mají vliv na podnikající subjekty či jiné organizace. Public affairs využívá nástroje a postupy, jejichž prostřednictvím lze monitorovat legislativní úpravy, poskytovat odborné konzultace či plánovat informační kampaně. Jedním z důležitých nástrojů je lobbing jako zastupování a prosazování zájmů při schvalování legislativy, širší pojetí zahrnuje i ovlivňování exekutivních rozhodnutí na státní či samosprávní úrovni. Lobbing je součástí demokratického rozhodovacího procesu. V České republice Public affairs bez jakékoli regulace.

Například ČEZ má reprezentační kancelář působící v Bruselu. Tato složka se zabývá diskutovanými tématy a hájí zájmy ČEZ v relevantních oblastech podnikatelského prostředí.

Ratihabitace

Dodatečné schválení či potvrzení konkrétního aktu.

Rating

Rating je veličinou, která vyjadřuje sledovanost pořadů, čtenosti tištěného média či poslechovosti rozhlasového vysílání. Je to veličina, která vyjadřuje, kolik lidí bylo zasaženo konkrétním médiem.

Udává se v procentech(kolik procent osob z dané cílové skupině) bylo zasaženo. Někdy je tato veličina vyjadřována v tisících. V reklamě či inzertním sdělení rating udává procento populace, které bylo tímto reklamním sdělením zasaženo. Měření GRP se využívá především u médií s vysokým potenciálem zobrazení. Využívá se také pro srovnávání reklamního potenciálu různých médií a v neposlední řadě slouží k sestavení adekvátních ceníků za reklamu.

Široká (univerzální) cílová skupina bývá obvykle označována jako „všichni 15+“, to znamená, že se měří zásah u všech osob starších patnácti let, které jsou považovány za koupěschopnév České republice.

Příklad: Reklamní kampaň na nejmenované televizi se skládala ze třech spotů a dosáhla sledovaností: 32%, 30%, 23%. Reklamní zásah v cílové skupině „všichni 15+“ tak má hodnotu 83 GRP. Televize nastavila cenu za 1 GRP ve výši 5 000 Kč. Reklamní kampaň se zásahem 83 GRP by tedy zadavatele reklamy stála 415 000 Kč (cena ceníková).

-lz-

Realizátor KPSS

Právnická nebo fyzická osoba odpovědná za proces KPSS, na kterou přenáší zadavatel svou odpovědnost za proces KPSS pověřením ze strany zastupitelstva obce/kraje. Realizátorem KPSS se může stát fyzická nebo právnická osoba i o své vůli, např. tím, že je nositelem grantu nebo dotace na realizaci projektu komunitního plánování sociálních služeb. Dárce  však také  musí  získat politickou legitimitu a to tím, že ji zastupitelstvo obce či kraje akceptuje a schválí jako realizátora KPSS.

Strana: 1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz