» Slovníček

Recese

Podobně jako u celé řady ekonomických jevů neexistuje ani u recese jednotná definice. Obecně je za recesi považováno období poklesu ekonomické aktivity. Otázkou je, jakými ukazateli recesi identifikovat.

Za tzv. technickou recesi je považován mezičtvrtletní pokles sezónně očištěného reálného čtvrtletního hrubého domácího produktu (HDP) v alespoň dvou po sobě následujících čtvrtletích.

„Technická“ definice recese má své odpůrce, jejichž hlavní námitkou je, že ignoruje ostatní ekonomické proměnné jako jsou např. nezaměstnanost či spotřebitelská důvěra. Rozšířená definice recese říká, že recese je období, kdy dochází k poklesu výstupu (outputu) ekonomiky a zaměstnanosti (tedy za jinak stejných okolností k růstu nezaměstnanosti).

Podle jiné - obecnější – definice je recese období, které začíná v bodě, kdy ekonomická aktivita dosáhla svého vrcholu a začíná zpomalovat, a končí v bodě, kdy ekonomická aktivita dosáhla svého dna a začíná zrychlovat.

Často užívaným pojmem je rovněž deprese. Jaký je rozdíl mezi recesí a depresí? Konvenčně se uvádí, že tento rozdíl je pouze kvantitativní. Recese, která překročí nějakou míru (pokles reálného HDP o více než 10%) je nazvána depresí. Klasickou ukázkou deprese je období tzv. Velké deprese ve Spojených státech v letech 1929 – 1933, kdy HDP poklesl o téměř 33%. Další období deprese zažily Spojené státy v letech 1937 – 1938, kdy HDP klesl o více než 18%. V poválečném období pak Spojené státy žádnou depresi nezažily: největší pokles HDP se objevil v letech 1973 – 1975, kdy dosáhl zhruba 5% a zůstal tak v pásmu recese.

Zdroj: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/recese_deprese

Reengineering

Zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukce (redesign) podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hledisky kritických měřítek výkonnosti.

 

Reexport

Další vývoz operace zboží dovezeného ze zahraničí.

Region soudržnosti

Regiony soudržnosti jsou deklarovány v zákoně č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, kde “pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství se zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS II".

Regionalistka

Komplexní  obor,  který  se zabývá  studiem prostorových  jevů, procesů  a vztahů. Regionalistické  obory  jsou:  

1)  regionální  rozvoj (příprava, plánování, implementace, hodnocení)

2)  regionální  vztahy (vnitroregionální a  meziregionální)

3)  regionální  politika (institucionální řešení  rozvojových předností či  nedostatků řešených  

     regionů)

Regionální rada

Skládá  se ze  7 orgánů dle jednotlivých regionů NUTS, na které Řídicí orgán SROP deleguje výkon některých řídicích funkcí spočívajících ve výběru projektů a realizaci SROP v rámci NUTS II ; rovněž regionální rady budou plnit úlohu tzv. zprostředkujícího orgánu.

Renting

Specifická finanční činnost zabezpečující poskytování půjčování strojů a zařízení, výrobků dlouhodobé spotřeby za předem  přesně stanovených finančních

podmínek formou  nájemného či půjčovného.

Podnikatelské organizace – půjčovny pracující na komoditním principu a realizují půjčování automobilů, domácích potřeb, sportovního vybavení člunů, hausbótů, jízdních kol atd. pro krátkodobou potřebu na uspokojování jednorázové nebo sezónní potřeby za nájemné stanovené půjčovním poplatkem. Půjčovné je realizováno na základě půjčovní smlouvy, která obsahuje  dobu zápůjčky, způsob použití, finanční podmínky, ceny za zápůjčku.

Res iudicata

Rozsouzený spor, který je pravomocně rozhodnutý a již nelze o věci znovu zásadně jednat a rozhodovat.

Retribuce

Předpisy vydané v roce 1945, na jejichž základě byli trestániváleční zločinci.

Revokace

Zrušení či odvolání  dříve přijatého rozhodnutí výkonným orgánem.

Revolvingový fond ministerstva životního prostředí

Finanční pomoc formou půjčky či grantu. Podmínkou pro úspěšnost projektu je pozitivní vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj v souladu s právními předpisy České republiky a Evropských společenství a horizontálními prioritami Evropských společenství. Postup pro předkládání žádostí a jejich projednávání upravuje směrnice č. 14/2007. Stanovuje postup pro přidělování finančních prostředků a jejich čerpání včetně způsobu průběžné kontroly.

Riggering

Riggering v češtině znamená spouštěč nebo také spouštěcí. Vyskytuje se nejčastěji v souvislosti s trollováním.

ROP

Regionální  operační  program.

 

Rovné příležitosti

Princip rovných příležitostí bude podporovat široký okruh aktivit, které lze charakterizovat jako pozitivní akce, např. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví, rovnost v zaměstnanosti, návrat do práce po období péče o děti nebo jiné závislé osoby apod.

 

Rovnost

Národní standardy, rozhodování v místě. Reforma veřejné správy zahrnuje také zákon o sociálních službách a mimo jiné zavádí pojem „plán rozvoje sociálních služeb“, který je shodný s komunitním plánem sociálních služeb aplikovaným na území ČR. Na optimalizaci dostupnosti místních veřejných služeb se podílí také Ministerstvo  vnitra.

 

 

RPS

Rámec  podpory  společenství.

RRA

Regionální  rozvojová  agentura,  které  mají  statut  příspěvkových  agentur krajských  úřadů a  pomáhají rozvoji  regionu.

Řídící orgán

Řídicím orgánem operačního programu, iniciativy Společenství nebo Jednotného programového dokumentu je subjekt odpovědný za řízení a implementaci operačního programu, iniciativy Společenství nebo Jednotného programového dokumentu. Části svých pravomocí deleguje na implementační jednotky.

Řídící skupina

Je skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která je utvořena na počátku procesu KPSS. Řídící skupina je zodpovědná za průběh procesu KPSS, činí zásadní rozhodnutí a řídí proces KPSS.

Řízení rizik projektu

Proces, který je  uplatňován  v komerční i  nekomerční  sféře.   Identifikuje konkrétní hrozby a hodnotí pravděpodobnost  jejich uskutečnění a dopadu na aktiva a nezbytně přijímá opatření k jejich eliminaci. Řízení rizik má jasně  vymezené kroky a  postupy:

 • identifikace rizik
 • analýza rizik
 • plánování priorit rizik
 • plánování řízení rizik
 • monitorování rizik
 • Druhy rizik:
 • finanční rizika
 • organizační rizika
 • technická rizika
 • rizika lidských zdrojů
 • rizika externích závislostí
Strana: 1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz