» Magazín

SANEP: ŘADA ČECHŮ NEDARUJE KREV Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉ INFORMOVANOSTI A OBAVY Z NÁKAZY

SANEP: ŘADA ČECHŮ NEDARUJE KREV Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉ INFORMOVANOSTI A OBAVY Z NÁKAZY

Praha 18. března (PROTEXT) - Česká republika se dlouhodobě potýká s úbytkem dobrovolných dárců krve. Jak ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, od darování krve odrazuje velký počet lidí obava z injekčních jehel, z lékařů a nemocničních zařízení, ale také obava z možné nákazy či bolesti. Velké procento respondentů však také uvádí, že důvodem, proč nedarují krev, je nedostatečná informovanost.


Značná část obyvatel uvádí, že se možností darování krve doposud nezabývali. Největším problémem je pak onemocnění, jako např. alergie, která dárcovství krve znemožňuje. Zajímavé je, že značná skupina respondentů, kteří nedarují krev, uvádí jako důvod možnou nákazu, která je však v případě darování krve v podstatě vyloučena. Jak dále ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, největší skupinu dárců krve tvoří nepravidelní dárci. V případě dárců krve převládá jako hlavní důvod tohoto počinu dobrý pocit. Mnoho dárců krve tak činí rovněž z touhy pomáhat, pocitu sounáležitosti s nemocnými nebo z osobních důvodů. Zajímavým zjištěním je, že značná část dárců krve tak činí z důvodu finančního ohodnocení. Finanční odměna je zajímavá zejména pro dárce krevní plazmy. Nemocnice však platby za krev odmítají, a to nikoli pouze z etických a ekonomických důvodů, ale především kvůli možným rizikům, neboť dárci motivovaní výhradně finančním obohacením mohou účelově zamlčet nebo poupravit důležité informace o svém zdravotním stavu. Jak však ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, mezi lidmi ve věku 18-60 let existuje ještě značný prostor pro získání nových dárců, a to v případě větší informovanosti o celém procesu odběru krve či krevní plazmy.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 28. ledna - 4. února 2011 na vybrané skupině 7.263 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-60 let, což představuje věkovou hranici pro možnost darování krve. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 23.049 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Z reprezentativního respondentního vzorku uvedlo 8,9% dotázaných, že jsou dárci krve. Mezi těmito respondenty jsou však i lidé, kteří darovali krev jenom jednou, a tedy již v tuto chvíli nemusí být v aktivním registru dárců krve.

Nepravidelně daruje krev 32,7% dotázaných, občas 18,4% a výjimečně 17,6% dotázaných. Mezi pravidelné dárce se pak hlásí 14,1% respondentů.

Dobrý pocit je důvodem k darování krve pro 18,9% dárců. Žádné zvláštní důvody nemá k darování krve 16,1% dárců a touha pomáhat je důvodem pro darování krve pro 15,3% dotázaných. Pocit sounáležitosti s nemocnými pak uvádí jako hlavní důvod pro darování krve 13,2% dárců. Osobní důvody vedou k dárcovství 12,7% dotázaných. Poměrně zajímavým zjištěním je, že finanční důvody vedou k dárcovství krve 11,9% dotázaných.

V případě části veřejnosti, která nepatří mezi dárce krve, převládá jako hlavní důvod onemocnění znemožňující dárcovství krve. Tento důvod uvádí 41,4% dotázaných. Dárcovstvím krve se doposud nezabývalo 16,3% dotázaných. Obavy z injekčních jehel pak má 10,4% dotázaných. Krev však rovněž nedaruje 7,8% dotázaných, a to z důvodu nedostatečné informovanosti. Zde je tak evidentní prostor pro nábor nových dárců. Jako důvod pro nedarování krve udává obavu z lékařů a nemocničního zařízení 4,5% dotázaných. Obavu z nákazy při odběru krve má 4,5% dotázaných a obavu z bolesti má 3,1% dotázaných.

Více na http://www.sanep.czCopyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz