» Slovníček

A-priori

Vyjadřuje, co si myslíme předem, před, pouze z rozumu. Vyjadřuje také předchůdný, autoritativní.

Abdikace

Vzdání se trůnu (monarcha) či úřadu prezidentem republiky.

Aberace

Skutkový omyl v trestním právu (aberratio ictus).

Abolice

Abolice je příkaz k zastavení soudního řízení udělením milosti.

Abolice

Příkaz, kterým  se zastavuje trestní stíhání či vůbec nezahajuje.

Absorpční kapacita

Vyjadřuje  schopnost  samosprávy plánovat  a realizovat vnější  pomoc. Jedním měřítkem  je administrativní  kapacita,  která  musí  mít  ambice  správné koordinace programů  hrazených  z EU  druhým  měřítkem  je schopnost  spolufinancování a  neodmyslitelným  měřítkem  je schopnost připravit s  předstihem řádně a  kvalitně  projekty.

Acquis Communitaire

Soubor  legislativy – obecně závazných aktů - Evropských  společenství, které již byly  přijaty či  budou přijaty. Musí  je  akceptovat každý stát, který je čekatelem a bude do společenství přijat. Zahrnuje: legislativy  jednotlivých  zemí,  deklarace,  rezoluce,  základní  principy,  mezinárodní  smlouvy a další  dokumenty.

Ad hoc

Jen pro tento případ.

Adhezní řízení

Právo poškozeného navrhnout v trestním řízení, aby soud v odsuzujícím rozsudku vyjádřil (vyslovil), že obžalovaný má povinnost tuto škodu, ušlý zisk nahradit poškozenému či vydat bezdůvodné obohacení. Jde o řízení, v němž mimo hlavní záležitost je možné projednat i záležitost vedlejší, která by se jinak musela projednávat v jiném samostatném řízení.

Podmínkou pro přiznání je včasné připojení se poškozeného s návrhem na uložení povinnosti nahradit či vydat, a to nejpozději do zahájení dokazování v hlavním líčení. Soud o nároku rozhodne v plném rozsahu, či jen částečně, nebo poškozeného odkáže na občanskoprávní (civilní) řízení. Soud může rozhodnout o nároku na náhradu škody i při vyslovení neviny, pokud je škoda beze všech pochybností prokázána a způsobena obžalovaným.

-red-

Adicionalita

Jeden  ze  základních  principů EU. Je  aplikována  v  rámci  strukturálních  fondů a fondu  soudržnosti.  Obecně  se  jejím  prostřednictvím zajišťuje,  aby  zdroje EU nenahradily národní  rozpočty členských  zemí. V  tomto  smyslu  platí  dohoda  o  celkové výši  veřejných  výdajů,  kterou musí  členské země  dodržovat.

Adjustace

Předběžné přezkoumání správnosti, také příprava, přizpůsobení souborů opatření, která jsou nutná třeba pro správné fungování výrobku či přístroje, pro vhodné působení konkrétního přípravku, pro manipulaci s nějakým předmětem, pro dopravu předmětu z místa na místo apod.

Adjustace je i instalace výtvarného díla.

V psychologii jde o schopnost psychické flexibility, schopnosti vymyslet alternativní způsob řešení v konkrétní situaci, ale i si třeba osvojování nových poznatků, komunikovat a prohlubovat sociální empatii.

-red-

 

Agraciace

Zmírnění či prominutí i již pravomocně uložených trestů.

-red-

Agregátní nabídka

Množství produkce, jež je vyráběna při různých úrovních cenové hladiny.

Agregátní poptávka

Objem všech plánovaných výdajů určených na nákup produktu při různých úrovních cenové hladiny.

Akceptace

Přijetí  návrhu, také cizí směnky například na uzavření smlouvy, ale také přijetí cizí směnky.  Směnečník se přijetím směnky stává akceptantem a zavazuje se ji při splatnosti zaplatit. Akceptaci můžete i zcela odmítnout.

-red-

Aklamace

Vyjadřování souhlasu či nesouhlasu s určitým  návrhem. Vyjadřuje se  potleskem a třeba i voláním. Z praxi  nejčastěji  tento  termín  vyjadřuje jednomyslnéveřejné volby.

Akreditiv

Podle podmínek  právní odpovědnosti banky je:

Odvolatelný – může být bez souhlasu beneficienta změněn nebo zrušen

Neodvolatelný – může být změněn nebo zrušen jen se souhlasem všech zúčastněných stran

Typy akreditivů:

Back to back credit – vzájemný akreditiv – contreweiling credit, který na základě původního akreditivu otevře beneficient nebo jeho banka akreditiv ve prospěch jeho dodavatele.

Reciproční akreditiv – reciprocal credit – je  využíván při vzájemných obchodech.

Čistý akreditiv – clean credit –  (podmíněný), neboť výplata  je závislá na předem stanoveném plnění.

Globální akreditiv – global akreditiv – otevírá každý dovozce při nákupu většího množství zboží od více dodavatelů.

Kontinentální akreditiv – continental credit – banka příkazce žádá banku beneficienta, aby mu potvrdila otevření akreditivu, při dodržení podmínek vyplatí hodnotu do vyčerpání akreditivní částky.

Permanentní akreditiv – permanent credit – určení k plnění většího množství dodávek realizovaných v pravidelných lhůtách za konstantních podmínek.

Obligatorní  akreditiv – angloamerický typ akreditivu nejčastěji ve formě dokumentárního pověřovacího listu – documentary letter of credit, ze kterého lze čerpat tratami – cizími směnkami.

Obdobný akreditiv – simile acreditiv, podmínky přibližně odpovídají akreditivu permanentnímu.

Remboursný akreditiv – otevírací banky neplatí beneficientovi po předložení dokumentu hotově, ale akceptují směnky splatné určitou dobu „po vidění“. Beneficient může směnku eskontovat u kterékoliv banky.

Revolvingový akreditiv – automaticky se doplňuje po každém čerpání na částku, na kterou byl původně otevřen. Způsob doplňování stanoví akreditivní podmínky.

Převoditelný akreditiv – beneficient může převést akreditiv, pokud akreditivní podmínky zůstanou zachovány a není zvolen  jiný postup.

Nepřevoditelný akreditiv – banky nepřevedou akreditiv na jiné jméno/osobu než na beneficienta.

Krytý akreditiv – banka po jeho otevření žádá na vystavující bance úhradu akreditivní části hned po otevření akreditivu.

Nekrytý akreditiv – banka postupuje výplatní bance úhradu po oznámení o provedení akreditové výplaty.

-red-

Aktivity

Jsou  popisem (rozpisem)  konkrétních úkolů, také projektů. V  rámci jednotlivých  priorit a opatření popisujeme aktivity s určením zodpovědné osoby či organizace s uvedením  finanční náročnosti a časového harmonogramu.

 

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)

Souhrn  opatření  k  zajištění  rovnováhy na  trhu  práce podle  zákona č. 1/1991 Sb., o  zaměstnanosti.

Akvizice

1. získání, získávání, přírůstek; nově získaná věc nebo osoba
2. převzetí podniku, nebo jeho části (obvykle koupí)
3. získávání zákazníků osobním vyhledáváním

 

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz