» Magazín

KONEC TAJNOSTÍ. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD HRAJE NA ČESKÉ POMĚRY NEBÝVALE OTEVŘENOU HRU

Předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová plní sliby, které dala na začátku svého funkčního období. ČSÚ bude transparentně zveřejňovat své smluvní vztahy mezi úřadem a jeho dodavateli. Žádné nové smlouvy nesmí být předmětem obchodního tajemství. ČSÚ tak zcela naplňuje smysl zákona o svobodném přístupu k informacím.


Celý proces zavádění transparentnosti smluvních vztahů bude realizován v několika krocích od března do července letošního roku. Předsedkyně úřadu Iva Ritschelová komentuje tento krok následovně: ”Můj postoj k veřejným zakázkám je obecně znám. Všechna naše výběrová řízení jdou přes odbor veřejných zakázek a právních služeb, v jehož čele stojí velmi zkušená ředitelka. Odbor připravil zveřejnění všech nadlimitních smluv uzavřených v posledních dvou letech. Zároveň úřad přijal směrnici, která mimo jiné ukládá zveřejňovat smlouvy na internetových stránkách úřadu a stanovuje, že žádné nové smlouvy uzavřené na ČSÚ nesmí být z důvodů transparentnosti a možnosti následné kontroly předmětem obchodního tajemství ze strany dodavatele. Z mého pohledu je to trend, který by měl být vzorem všeobecného postupu pro celou veřejnou správu. Tak, aby každý věděl kdo, co a za kolik nakupuje za peníze daňových poplatníků.“

9. března 2011 byly zveřejněny texty nadlimitních smluv
V praxi bude celý proces zahájen 9. března, kdy úřad zveřejní na svých webových stránkách texty nadlimitních smluvních vztahů, tedy smluv s objemem plnění do 3 326 mil korun za roky 2009 a 2010. Tedy smluv, které byly uzavřeny dva roky před nástupem nového vedení úřadu. Také zpřístupní texty nově uzavíraných smluv v roce 2011 v objemu od jednoho milionu korun.
Nově uzavírané smlouvy s objemem plnění nad jeden milion korun budou v roce 2011 zveřejňovány již automaticky. Bude se jednat o smluvní vztahy zahrnující i zakázky malého rozsahu. Ze zákona je zakázka malého rozsahu do dvou milionů korun a ČSÚ si tuto hranici dobrovolně snížil. “Smlouvy na nižší částky zveřejňovat nebudeme, protože by hrozilo zahlcení informacemi a to v žádném případě nechceme.”, uvedla ředitelka odboru právních služeb Kateřina Škarková.
Druhou částí procesu je zpřístupnění smluv, které byly uzavřeny ještě před rokem 2009, ale jsou důležité a stále platné. Tento seznam bude zveřejněn 9. dubna 2011 a texty smluv do něj budou vloženy 2. května letošního roku. “Celý proces není tak jednoduchý jak se zdá. Nemůžeme vzít smlouvy a jen tak je pověsit na internet. Musíme si všechny smlouvy velmi pečlivě projít, abychom měli právní jistotu, že je můžeme zveřejnit.“, upřesňuje průběh celého procesu Iva Ritschelová. Ke každé smlouvě bude připraven i poznámkový aparát, který ujasní jejich kontext tak, aby pozorovatel, který bude se seznamem pracovat, věděl, k čemu se jednotlivé smluvní vztahy váží, jaká je jejich platnost a kdo je jejich příkazcem.
Třetí část odstartuje v červenci, kdy Český statistický úřad začne na svých internetových stránkách nepovinně zveřejňovat výzvy veřejných zakázek malého rozsahu a jednací řízení bez uveřejnění.

Snižujeme závislost úřadu na nevýhodných smlouvách
Kromě výše uvedených aktivit patří do procesu transparentnosti i ověřování platných smluvních vztahů a jednání o změně smluvních podmínek. „Po nástupu do úřadu bylo jedno z mých prvních rozhodnutí zřízení odboru veřejných zakázek a právních služeb. Do jeho kompetence patří také evaluace starších a stále platných smluvních závazků“, komentuje předsedkyně Ritschelová celý proces, v jehož rámci dochází i k obnovení jednání o smluvních podmínkách, zejména u smluv, které současné vedení úřadu takzvaně podědilo. Jedná se zejména o smlouvy spojené s dodávkami IT služeb. Předsedkyně úřadu dále upřesňuje: “Největší objem smluv, které má úřad uzavřen, jsou smlouvy na dodávky spojené se zpracováním dat a potřebného softwaru. U těchto smluv je úřad významně limitován zvoleným a užívaným databázovým systémem. A u některých uzavřených smluv skutečně problémy jsou a skutečností je, že s ohledem na garantovaná výhradní majetková práva dodavatelů, staví některé smlouvy úřad do značné závislosti na dodavatelích. Nelze však jednoznačně říci, že všechny závazky, na jejichž základě úřad buduje nebo provozuje výpočetní systém, jsou nevýhodné. ČSÚ se snaží postupně tuto závislost snižovat úpravou smluvních vztahů, které by u pořízených aplikací daly úřadu právo software nejen provozovat, ale také jej upravovat a umožnit vstup třetí strany. Toto je nová podmínka u všech nově uzavíraných smluv na úřadě. Stejně tak se snažíme dosáhnout podobné úpravy i v případě uzavírání dodatků k již podepsaným smlouvám.”

Zdroj: ČSÚCopyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz