» Sociální revue

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM OD 1. 1. 2012

Životní a existenční minimum jsou uznané hranice peněžních příjmů, které jsou rozhodné pro přiznání některých dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.


Hlavní využití životního a existenčního minima vymezuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a pro případ zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (také pro případ stanovení dávek pěstounské péče) je aplikován zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Žádosti o tyto dávky se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana.

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Započitatelné příjmy „do životního minima“ se zahrnují všechny typy čistých peněžních příjmů jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. Patří sem nejen příjmy z podnikání, z pracovní činnosti, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, ale také čisté příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu a sociální dávky typu podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd., avšak s výjimkou:

 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

 • Životní a existenční minimum je využíváno také v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře při (zejména u přídavku na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří i základ pro výpočet jejich výše.
 • Další využití životního minima je například v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.

Valorizace životního a existenčního minima

 • Životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády.
 • Při zvyšování částek životního a existenčního minima se zachovává jejich reálná úroveň.
 • Vláda je zmocněna zvyšovat částky životního a existenčního minima od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %.
 • Částky životního a existenčního minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo termín pravidelné valorizace.

Částky životního minima platné od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc

pro jednotlivce

3 410

pro první osobu v domácnosti

3 140

pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným

dítětem pro nezaopatřené dítě ve věku

2 830

do 6 let

1 740

6 až 15 let

2 140

15 až 26 let (nezaopatřené)

2 450

 

Částka existenčního minima platná od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc je 2 200 Kč

 

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc

jednotlivec

3 410

2 dospělí

3 140 + 2 830 = 5 970

1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let

3 140 + 1 740 = 4 880

2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let

3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710

2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let

3 140+ 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560

2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let

3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 =12 300

 

Zdroj: Portál MPSV

SPONTISCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz