» Sociální revue

DEVADESÁTÁ LÉTA VYTVOŘILA GENERACI ZADLUŽENÝCH DŮCHODCŮ A PŘEDDŮCHODCŮ

DEVADESÁTÁ LÉTA VYTVOŘILA GENERACI ZADLUŽENÝCH DŮCHODCŮ A PŘEDDŮCHODCŮ

Euforie devadesátých let, otevřených hranic, kapitalismu s lidskou tváří a prvních podnikatelských kroků nepřinesla jen léta spokojenosti a hojnosti, ale i trpkou dobu sklizně, kdy nezkušení podnikatelé si neuvědomovali, že krácení státu, respektive „plateb na důchod“ se jednou nevyplatí, když si nevytvořili dostatečnou rezervu, stejně jako zaměstnanci, kteří si valnou část mzdy nechávali vyplácet bokem či pracovali tzv. na černo.


Poradny neziskových organizací praskají přímo ve švech svých pracovních hodin, které jsou věnovány pomoci zadluženým seniorům, jejichž příjmy nepokryjí ani nájem bytu. Důvodů, proč k této situaci došlo je několik. Mezi nejčastější příčiny nesolventnosti penzistů patří:

  • Práce na černo – pojistné neodváděl zaměstnanec ani zaměstnavatel
  • Dohoda se zaměstnavatelem že přizná jen část mzdy – za zaměstnance bylo odváděno minimální pojistné
  • Zaměstnavatel za zaměstnance neprováděl pojistné, neboť jej k pojištění ani nepřihlásil
  • Podnikatel krátil pojistné na minimum, které bylo přípustné
  • Náhlá ztráta partnera či rozchod „zadlužených“ partnerů
  • Neuvážené úvěry a hypotéky
  • Nečekaný úraz či nemoc

To vše jsou důvody, včetně dobrovolné pomoci vlastním dětem, které vrhají seniory, ale i osoby starší 45-ti let do dluhových pastí, z níž není úniku. Soudní oddlužení je bohužel často nerealizovatelné z důvodu nízkého příjmu či dlouhodobé nezaměstnanosti. Pro oddlužení je nezbytné během pěti let zaplatit alespoň 30 procent svých dluhů. Nevyjde-li oddlužení soudní cestou, pak jsou přímo vystaveni tlaku exekutorů a jejich praktikám. Z výše uvedených důvodů Vám nyní nabízíme několik důležitých informací.


Jak se vypočítává výše důchodu a co ji ovlivňuje?

Starobní důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra důchodu je jednotná pro všechny důchody. Procentní výměra stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Za každý rok důchodového pojištění (do doby než vznikne nárok na důchod) náleží 1,5 % výpočtového základu. Poté, co již občanovi vznikne nárok na důchod, ale on o něj nepožádá, nebo požádá o jeho přiznání bez výplaty a bude pracovat dál, tak se mu za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti důchod navyšuje o 1,5 %. Pro stanovení výpočtového základu je důležitý osobní vyměřovací základ. Ten tvoří měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. Jednotlivé roční příjmy se násobí různými koeficienty, které se odvozují od průměru dosažených příjmů všech pojištěnců v jednotlivých letech. Koeficienty se každoročně mění v závislosti na vývoj růstu průměrné mzdy. Do důchodu se započítávají všechny příjmy, z nichž je odváděno pojistné na sociální zabezpečení. Nezapočítává se do 31.12.2011 příjem z dohody o provedení práce, protože ta nezakládá účast na pojištění. Od 1.1.2012 se započítává i příjem z této dohody, jestliže hrubý příjem dosahuje alespoň 10 001 Kč měsíčně. Nezapočítávají se ani takové příjmy v rámci zaměstnání, ze kterých se neodvádí pojistné. Započítává se však náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, a to i přesto, že se z ní pojistné neplatí.

 

Zajímejte se více o svoji budoucnost!

O nároku pojištěnce na důchod rozhoduje ČSSZ na základě řádně vyplněné a vybavené žádosti o důchod, která byla sepsána na předepsaném tiskopisu. Předběžné výpočty důchodů se neprovádí, ale máte právo požádat o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění podle své evidence.

Věkové a důchodové kalkulačky slouží k výpočtu starobního, případně předčasného starobního důchodu: http://www.mpsv.cz/cs/2435

 

Autor: Lenka Žáčková

Použitý zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz