» Sociální revue

NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU PŘINESLA SLOUČENÍ EXEKUCÍ, ALE I OHROŽENÍ ÚČTŮ MANŽELŮ

NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU PŘINESLA SLOUČENÍ EXEKUCÍ, ALE I OHROŽENÍ ÚČTŮ MANŽELŮ

Vždy s novým rokem očekáváme i řadu změn zákonů, vyhlášek, poplatků, daní i formulářů. Není tomu jinak ani v roce 2013. Nejméně zajímavý je asi přesun sídla Exekutorské komory z Brna do Prahy. Nejzásadnější změnou je to, že exekutor již nebude muset vždy čekat na pověření soudu, ale v některých případech rozhodne sám pod dohledem soudu.


Exekuční řád nově zavádí označení soudní exekutor či exekutorský úřad (§ 4). Uvedená označení není oprávněna používat jiná osoba, stejně tak nesmí být jinou osobou označována činnost jako výkon rozhodnutí, exekuci či exekuční činnost.

Novela Exekučního řádu ruší exekutorské zápisy (uznání dluhu ze strany dlužníka a výslovný souhlas s tím), ty mohou nadále realizovat jen notáři. Pozor, exekutorské zápisy s doložkou vykonatelnosti sepsané k 31. 12. 2012 jsou platnými exekučními tituly pro výkon rozhodnutí (§ 251 zákona č. 99/1963 Sb.).  Novela zpřísňuje kárnou odpovědnost a další postihy exekutorů a zaměstnanců exekutorských úřadů za své jednání.

Věřitel má možnost uplatnit své právo, aby náklady za řízení platil dlužník, cestou tzv. předžalobní výzvy k zaplacení dlužné částky. K doručení musí dojít nejméně sedm dní předtím, než se obrátí na soud. Výzva musí být zasílána na adresu pro doručování nebo poslední známou adresu. Zda dlužník převezme obsílku či ne již nehraje roli.

 

Soud - exekutor – věřitel aneb kdo určí…               

Příslušný zákon jasně stanoví, co bude moci vymáhat pouze soud, co bude mít možnost vymáhat exekutor, ale také to, kdy věřitel bude mít právo se sám rozhodnout, jakým způsobem se domůže svých peněz, zvolí-li soudní cestu či využije služeb exekutora. Soud bude mít například ve své kompetenci rozhodovat o exekucích, které se budou týkat nezletilých či vykázání ze společného obydlí. Kompetence exekutora umožní například domáhat se pohledávky na výživném.

Slučování exekucí

Nově se budou exekuce na jednoho dlužníka slučovat (§ 37 Exekučního řádu). Řízení vedena v rámci jednoho exekutorského úřadu se sloučí automaticky. V případě, kdy je vedeno řízení u více exekutorských úřadů, rozhodne o sloučení soud. Návrh na spojení více exekucí podává soudu dlužník.

Manželé pozor!

Exekutoři nově mohou obstavit účty manželek či manželů dlužníka a stejně tak mají nový nástroj pro splácení dluhů v podobě zajištění splátek strháváním ze mzdy partnerů (§ 262a odst. 3 občanského soudního řádu). Do současné doby byly mzdy a účty partnerů „hájeny“.

Družstevní byty

Zákon nově více chrání člena bytového družstva - vlastníka družstevního podílu (§ 320aa a 320ab Občanského soudního řádu). Nově bude jeho podíl vydražen za skutečnou tržní cenu bytu, která bude určena soudním znalcem. Předkupní právo je vymezeno pro další členovy družstva.

Obchodní podíly u obchodních společností

Obchodní podíl je nově možné prodat v dražbě za tržní hodnotu i ostatním společníkům společnosti. Při dražbě omezeně převoditelných podílů může být příklep udělen jen tomu, kdo před dražbou splní požadavky stanovené zákonem (společenská smlouva či stanovami pro nabytí podílu). Neprodá-li se v opakované dražbě nebo není-li podíl převoditelný, je vykonána pohledávka z práva na vypořádací podíl.

Vydraženou nemovitost může dlužník prodat

Skutečně je možné, že i vydražená nemovitost v exekuci může být prodána, avšak nabídka musí být vyšší alespoň o 25 %, než za jakou byla vydražena. Nově exekutorům připadá i možnost správy nemovitosti. V praxi to znamená například to, že nájemné není skládáno na účet dlužníka, ale na exekutorský účet. V kompetenci exekutora je právo realizovat veškeré právní úkony související s nemovitostí (uzavírání a vypovídání smluv s nájemníky, na dodávky energií či pojistek), včetně práva zahájit případné správní či soudní řízení.

Neplatiči alimentů mohou přijít o řidičský průkaz

Notoričtí neplatiči výživného mohou přijít o řidičský průkaz jeho odebráním. Odebrán však nemůže být těm řidičům, kteří oprávnění potřebují k výdělku, na kterém je platba alimentů primárně závislá.

Zvířata nesmí být zabavena

Exekutor již nesmí dlužníkovi zabavit domácí zvířata (§ 322 odst. 2 občanského soudního řádu). Změna se však netýká hospodářských zvířat.

Neoprávněně zabavené věci se vrací zpět na své místo

Neoprávněně zabavené věci exekutorem se budou vracet po dohodě s jejich majitelem zpět na jejich místo, kde je odebrali.

Zpracovala: L. ŽáčkováCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz