» Sociální revue

JAK JSOU NA TOM S PLACENÍM POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ STUDENTI, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ UKONČILI STUDIUM?

JAK JSOU NA TOM S PLACENÍM POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ STUDENTI, KTEŘÍ  ÚSPĚŠNĚ UKONČILI STUDIUM?

Nečekejte univerzální odpověď, protože povinnost odvádět pojistné závisí na jasně definovaných specifikách. Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, což je pravidelný příspěvku pojistného. 

 


Pojistné na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Studium a jeho ukončení

Pokud student či absolvent nenastoupí do zaměstnání či nezačne podnikat, odvádět pojistné na sociální zabezpečení nemusí. Doba studia v období od 1. 1. 2010 ale není dobou důchodového pojištění ani tzv. dobou náhradní a nezapočítává se pro budoucí starobní důchod. Samotným ukončením studia tedy povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení též nevzniká. Rozhodujícím mezníkem pro odvod pojistného na sociální zabezpečení je podle zákona zahájení výdělečné činnosti, která založí účast na pojištění.

Student si může sám dobrovolně platit důchodové pojištění

Od dovršení 18. roku má však student či absolvent možnost přihlásit se na okresní správě sociálního zabezpečení k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění, pokud si chce zajistit, aby se mu tato doba počítala pro starobní důchod. Měsíční pojistné hrazené v roce 2018 u osoby dobrovolně důchodově pojištěné činí minimálně 2 099 Kč. Za období studia je možné si dobrovolné důchodové pojištění doplatit zpětně i kdykoliv v budoucnu.

Nástup do zaměstnání

Když absolvent po ukončení studia nastoupí do zaměstnání, je povinen odvádět za něj pojistné na sociální zabezpečení jeho zaměstnavatel, který za zaměstnance plní. Zaměstnavatel však neodvádí pojistné na sociální zabezpečení, pokud jde o tzv. zaměstnání malého rozsahu, příjem nebyl sjednán ve výši alespoň 2 500 Kč za kalendářní měsíc a ani takové výše nedosáhl, a činnost vykonávanou na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč. Toto období se pak nepočítá do doby potřebné pro důchod a zaměstnanec není ani účasten nemocenského pojištění.

Zahájení podnikání

Když absolvent po ukončení studia zahájí samostatnou výdělečnou činnost, je třeba tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ podle místa bydliště. Pokud je podnikání hlavní činností, je placení záloh na důchodové pojištění povinné již v prvním roce podnikání. Měsíční záloha na pojistné se platí alespoň v minimální výši a pro rok 2018 je stanovena částkou 2 189 Kč.

Je-li podnikání vedlejší činností, což může být např. při zaměstnání nebo při pobírání rodičovského příspěvku, je povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění závislá na výši dosažených příjmů. Takzvaná „rozhodná“ částka podmiňující povinnost platit pojistné na důchodové pojištění je proměnlivá a v roce 2018 činí 71 950 Kč při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

Vycestování do zahraničí

Studenti, kteří po ukončení studia v ČR vycestují do zahraničí na stáž či dále studují, pojistné na sociální zabezpečení neplatí. Pokud však budou v zahraničí (v EU) pracovat, platí pro sociální zabezpečení evropská koordinační pravidla, která určují, do kterého systému sociálního zabezpečení se z příjmu bude platit pojistné. Obdobná pravidla platí při výdělečné činnosti v zemích, s nimiž má ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. Pokud by student s bydlištěm v ČR vykonával práci na území dvou nebo více členských států EU, má oznamovací povinnost vůči OSSZ podle svého trvalého nebo hlášeného pobytu.

Nezaměstnanost a evidence u úřadu práce

Pokud absolvent zůstane po ukončení studia nezaměstnaný, bez ohledu na to, zda se zaeviduje či nezaeviduje na úřadu práce, pojistné na sociální zabezpečení odvádět nemusí. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je náhradní dobou důchodového pojištění.                                                                                                                                                                  Kdy nevzniká povinnost

Například při  výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby nebo vykonávání činnosti, které nezakládají účast na pojištění, kdy příjem nebyl sjednán ve výši alespoň 2 500 Kč za kalendářní měsíc a ani takové výše nedosáhl, činnost vykonávanou na základě dohody o provedení práce, pokud odměna z ní nepřesahuje částku 10 000 Kč v měsíci. Platí i pro příkazní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku, je-li vykonávána bezúplatně, ale je možné se přihlásit  k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, ale pozor  nevzniká nárok na dávky nemocenského pojištění.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

 

 Copyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz