» Podnikání

POZOR, JSOU NOVÁ PRAVIDLA PRO ODŠKODŇOVÁNÍ V RÁMCI PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ!

Nové nařízení vlády upravuje způsob výpočtu odškodnění za ztížení společenského uplatnění (na rozdíl od odškodnění za bolest) odchylně od obecné úpravy náhrady újmy na zdraví v občanskoprávních vztazích, která žádný systém výpočtu výše odškodnění neobsahuje. Existuje pouze Nejvyšším soudem doporučovaná metodika.


Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je na světě. „Potřebujeme takový systém odškodňování, který bude dostatečně reflektovat praxi a vývoj lékařské vědy. Toto nařízení vlády pomůže při vydávání lékařských posudků, které jsou podkladem pro stanovení odškodnění, protože přesně definuje pojmy jako bolest a ztížení společenského uplatnění a vymezuje postupy i způsob bodového hodnocení újmy daného pacienta pro určení výše náhrady,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„Dalším problémem dosud platných postupů je neúměrně nízká náhrada za újmu na zdraví, která vzhledem k míře inflace za uplynulých 14 let už neodpovídá reálným životním nákladům. Hodnota jednoho bodu 120 korun stanovená v roce 2001, kdy průměrná mzda v ČR dosahovala zhruba 14.600 korun, nebyla dosud valorizována. Právě schváleným návrhem nařízení vlády se proto zvyšuje hodnota jednoho bodu na 250 korun,“ doplnil ministr Svatopluk Němeček.

Důvod pro odlišné pojetí je jednoduchý, který nebyl dlouhou dobu brán v potaz, a to ten, že lékař nedisponuje stejnými nástroji a možnostmi v rámci zvažování míry dopadů poškození zdraví na schopnosti člověka jako soud. Lékař může vycházet jen ze zjištěného zdravotního stavu získaného lékařským vyšetřením a ze subjektivních sdělení posuzované osoby.

Dané nařízení vlády nabyde účinnosti v nejbližších dnech.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz