» Slovníček

De minimis

Podpora, která  nesmí spolu  s  ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu  příjemci za  dobu  předchozích 3 (účetních) let přesáhnout  výši korunového ekvivalentu částky 200tis. EUR. Vždy se jedná o současné období a dvě předcházející. U podniků pověřených výkonem služeb obecného hospodářského zájmu jde o částku 500 000 EUR. Týká se všech forem státních podpor malého rozsahu, které pro svůj rozsah nespadají pod článek 87 a není tedy nutno jejich realizaci hlásit Komisi a žádat o souhlas (drobné podpory nemohu výrazněji ovlivnit obchod a hospodářskou soutěž v rámci celé Unie), ovšem s výjimkou vývozních podpor, rovněž se nesmí uplatňovat v zemědělství a dopravě, pouze u automobilové dopravy byla stanovena hranice „de minimis“ ve výši € 100.000.

Rozhodující je období tří roků: pokud by určitý subjekt obdržel za tři roky kumulativně podporu přesahující tento limit, přestává pravidlo platit a vláda musí takovou podporu ohlásit Komisi. Každý  členský  stát  je  povinen  tyto  podpory  registrovat. Vláda formálně žádá o negativní vyjádření Komise, tedy že podpora není v rozporu se všeobecným zákazem dle článku 87!

 

 

Do  roku 2006 platila  hranice de minimis 150tis. EUR.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz