» Slovníček

Depotní obchody

Banky (bankovní instituce) přijímají do  úschovy různé cenné předměty, papíry apod.

Depozitní banky

Jsou  především systémem  americkým, anglickým, francouzským, které se zabývají jen některými vybranými  bankovními operacemi.

Depozitní soustava

Zajišťuje příjem, úschovu a úpravu vkladů.

Derogace

Zrušení právního předpisu. Právní předpis může  být zrušen  pouze právním předpisem stejné  nebo vyšší právní síly (derogační klauzule je uvedena v závěru právního předpisu). Automatickou derogací se rozumí stav, kdy je vydán nový předpis, který upravuje předmětnou otázku, neboť nový předpis ruší dřívější.

Designace

Označení kandidáta, který má být zvolen či jmenován (návrh do funkce), také označení a pojmenování.

Determinace

Vymezení či určení pojmu; stanovení vývojového směru; vztah mezi určujícím a určovaným.

Devoluce

Působnost se přesunuje  z nižšího orgánu na vyšší (v jednotlivých případech). Devolutivní účinek má např. opravný prostředek, kdy  je rozhodování přeneseno na vyšší orgán.

Dinky

Mladé bezdětné páry s dvojím příjmem.

Diseminace

Plánované způsoby, jak pomocí šíření výstupů a získaných zkušeností zvýšit povědomí a informovanost ostatních zainteresovaných subjektů.

Diskriminace

Jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.

Nejčastěji je  spojován s negativním  významem  termínu = rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině, avšak  bez ohledu na schopnosti individuality. Nejčastěji  je  používána v souvislosti s diskriminací rasypohlavínáboženského přesvědčení, věku apod. V právu se diskriminací rozumí jen taková situace, kdy  jasně  vymezený právní řád dotčený stát vytváří nerovnost ve výkonu subjektivních práv nebo povinností, ale jen v případě, kdy neexistuje  relevantní souvislost mezi konkrétní nerovností založenou právním řádem, také  nerovností, která je svojí vlastní subjektivnímu právu či  povinnosti.  

Negativní diskriminace  je  potírána v moderních demokratických společnostech a je považována za nepřípustné a ve  většině případech  jsou zakazovány zákony a mezinárodními úmluvami. V ČR je diskriminace legislativně   zakazována např. v zákoníku práce a o  zákazu  pojednává  také  Listina základních práv a svobod.  

Pozitivní diskriminace označuje záměrné úsilí, které  vede zpravidla k posílení jinak negativně diskriminované skupině osob, jež ji má  cíleně zvýhodnit. Přínos je však často  diskutovaný  a můžeme  jej  označit za sporný.

 

 

 

Disparity

Nerovnost nebo nepoměr různých jevů, například mezi vnitřní a vnější kupní silou měny, nerovnost v platebních podmínkách různých smluvních stran.

 

Dluhy postihující dědice

Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, ledaže zákon stanoví jinak. Dědic je zavázán k úhradě nákladů zůstavitelova pohřbení a opatření zůstavitelova hrobového místa, ledaže tyto náklady byly z pozůstalosti uhrazeny. Dědic se nemůže zprostit povinnosti založené mu pořízením pro případ smrti odmítnutím dědictví z tohoto pořízení s tím, že uplatní své právo jako dědic ze zákona (§ 1702). Může se stát dědicem z pořízení pro případ smrti, nebo dědictví odmítnout.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Doklady o právní subjektivitě žadatele

U podnikatelských subjektů výpis z živnostenského rejstříku a u právních subjektů, zapsaných v obchodním rejstříku, také výpis z Obchodního rejstříku. Oba doklady nesmí být starší 30 dnů. Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník) předloží ověřené osvědčení stanovené v tomto zvláštním předpisu,

  • U obcí doklad o přidělení IČO,
  • U kraje doklad o přidělení IČO,
  • U svazku obcí smlouva o vytvoření svazku obcí, včetně stanov, (ve stanovách musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku svazku) a doklad o registraci a přidělení IČO,
  • U rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřizovací listina a statut, doklad o přidělení IČO,
  • U neziskové organizace zakladatelská smlouva, stanovy a doklad o registraci a doklad o přidělení IČO, (ve stanovách musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace).
Dolus

Úmyslné zavinění (přímé či nepřímé).

Domy na půli cesty

Jsou určeny především  mladým  lidem, kteří opouštějí ústavní zařízení a jiná pobytová zařízení (např. terapeutické komunity, psychiatrické léčebny apod.), případně rodinu, a jejichž schopnosti začlenit se do života běžné společnosti jsou sníženy. Jde o časově omezenou (řádově měsíce) službu spojenou s poskytnutím bydlení. Primárním cílem je rozvinout schopnosti jednotlivců a umožnit jim, aby se osamostatnili.

 

 

Dotace

Forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu (nebo také z územního rozpočtu). Účel  nemusí  být  vždy  stanoven. Obecně  je  chápána jako veřejná podpora zejména investičních nákladů projektu. Metodika vládní finanční statistiky za dotace považuje dobrovolné běžné nebo kapitálové investice mezi vládními jednotkami, mezi nadnárodními organizacemi a vládou, také dobrovolný transfer ve prospěch soukromého sektoru nebo soukromé osoby je nazýván dotací „nenárokový transfer“.

 

Dovětek

Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku, nebo doložit čas či uložit odkazovníku nebo dědici příkaz.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Družstevní principy

Družstevní principy jsou směrnicí družstevních hodnot v praxi:

1. princip: Dobrovolné a otevřené členství

2. princip: Demokratické (členské) řízení

3. princip: Ekonomická participace členů

4. princip: Autonomie a nezávislost

5. princip: Vzdělávání, výcvik a informace

6. princip: Kooperace družstev

7. princip: Společenský prospěch

 

Držba

Součást vlastnického práva, ale nevylučuje se samostatná existence. Držitelem je ten, kdo má věc  ve své faktické moci a nakládá s ní  jako s věcí vlastní (oprávněná či neoprávněná).

Due Process of Law

Vyjadřuje požadavek na zachování řádného právního postupu. Pochází z angloamerického práva.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz