» Slovníček

Duty free port

Bezcelní přístav.

Duty free zone

Bezcelní pásmo.

E-government

Představuje   transformaci vnitřních a vnějších  vztahů veřejné  správy pomocí  informačních a  komunikačních  technologií s  cílem  optimalizovat interní  procesy. Cílem  je především  levnější,  ale  také obecně efektivnější  poskytování služeb  veřejné  správy nejširší  veřejnosti ve  vztahu  ke svým  uživatelům.

E-learning

Výuka s využitím elektronických prostředků a médií.

eAccount

Pro  zefektivnění  procesu zpracování  žádostí o  dotace  byla  vytvořena agentura CzechInvest internetovou  aplikací eAccount. Systém  umožňuje  podávat  žádosti  elektronickou formou. Proces  mimo  jiné umožňuje průběžné  sledování procesu  administrace a  aktuální  stav hodnocení  žádosti.

ECB

Evropská centrální banka (ECB) pracuje od poloviny roku 1998.  Byla zřízena v souvislosti se založením Evropské měnové unie  a jejím  úkolem je  příprava přechodu na společnou jednotnou měnu. Od roku 1999 je plně odpovědná za realizaci měnové politiky měnové unie.

Edikt

Zveřejněná  úřední vyhláška.

EFRR

Evropský  fond regionálního rozvoje

 

EHSV

Evropský hospodářský a  sociální  výbor. Je  poradním  sborem,  který  byl  založen  v  roce 1994.

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí

Proces posuzování vlivů na životní prostředí – proces EIA (Environmental Impact Assessment) zavedený do praxe zákonem ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a zároveň důležitou součást environmentální politiky.

Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (= novela předchozí směrnice). Proces EIA dává prostor veřejnosti  vyjádřit svůj názor a dává také  prostor  (v  rámci  směrnice),  aby  všechny výsledky posuzování mohly být vzaty v potaz při vydávání rozhodnutí. EIA stanovila, jaké  projekty mají být předmětem posouzení EIA, jaký proces má následovat a co má být jeho obsahem.  Po podpisu Aarhuské úmluvy v roce 1998 přijala EU Směrnici 2003/35/EC o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, která mimo jiné doplňuje a uvádí do souladu v oblasti účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně také Směrnici o EIA. Úprava Směrnice EIA je náplní článku 3.

 

EIB

Evropská investiční banka  byla zřízena  Římskými smlouvami jako banka vlastněná všemi členskými vládami ES, úkolem EIB je přispívat, na neziskové bázi, pomocí úvěrů a záruk k trvalému a rovnovážnému rozvoji Společenství (banka s nejvyšším ratingem).

EIF

Evropský investiční  fond

EMAS

Evropský systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí.

EMES (název podle projektu the Emergence of Social Enterprises in Europe)

V rámci  Evropy již  řadu let působí národní univerzitní výzkumná centra soustředěná v mezinárodní organizaci EMES (www.emes.net). Byla založena v roce 2002 v Bruselu. Jednotlivá centra působí v oblasti sociální ekonomiky a usilují o vybudování evropské databáze teoretických a empirických znalostí, které  jsou postupně přenášené do praxe. Společensky  odpovědná organizace EMES nepodporuje jen výzkum, ale také vzdělávání v oblasti sociální ekonomiky  v řadě  evropských  zemích (v působnosti univerzit). EMES formulovala charakteristiky sociálních podniků a respektuje fakt, že nemusí být všechny naplňovány v každé  jednotlivé zemi, neboť je  každá   svázána vlastní platnou  legislativou a navíc může vycházet i ze  zvyklostí a  tradic.

Emisní, cedulová banka

Má výsadní právo na emisi bankovek na vymezeném území. Nejvýznamnější světové bankovní instituce plní i funkce emisní a zároveň centrální banky.

Empowerment

Pojem empowerment zahrnuje společenskou a ekonomickou integraci znevýhodněných skupin, jejich zplnomocnění a posilování jejich vlivu.

Enunciát

Označení výroku, který vyjádřuje, jak daný orgán rozhodl. Náležitosti enunciátu stanovuje právní předpis.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

EVVO – je  systematická výuka,  výchova a   osvěta,  která je   vedena  tak, aby myšlení a jednán bylo v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje a k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, § 16).

Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí sociální, ekonomické a kulturní. Cílem je vzdělání vztahující se k prostředí, které vedou ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o prostředí. EVVO je i preventivním nástrojem ochrany životního prostředí.

 

 

EQUAL

Iniciativa v  oblasti rovných  příležitostí ES.

ERDF

Evropský  fond regionálního  rozvoje je  hlavním  finančním nástrojem regionálních  programů.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz