» Slovníček

EHSV

Evropský hospodářský a  sociální  výbor. Je  poradním  sborem,  který  byl  založen  v  roce 1994.

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí

Proces posuzování vlivů na životní prostředí – proces EIA (Environmental Impact Assessment) zavedený do praxe zákonem ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a zároveň důležitou součást environmentální politiky.

Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (= novela předchozí směrnice). Proces EIA dává prostor veřejnosti  vyjádřit svůj názor a dává také  prostor  (v  rámci  směrnice),  aby  všechny výsledky posuzování mohly být vzaty v potaz při vydávání rozhodnutí. EIA stanovila, jaké  projekty mají být předmětem posouzení EIA, jaký proces má následovat a co má být jeho obsahem.  Po podpisu Aarhuské úmluvy v roce 1998 přijala EU Směrnici 2003/35/EC o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, která mimo jiné doplňuje a uvádí do souladu v oblasti účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně také Směrnici o EIA. Úprava Směrnice EIA je náplní článku 3.

 

EIB

Evropská investiční banka  byla zřízena  Římskými smlouvami jako banka vlastněná všemi členskými vládami ES, úkolem EIB je přispívat, na neziskové bázi, pomocí úvěrů a záruk k trvalému a rovnovážnému rozvoji Společenství (banka s nejvyšším ratingem).

EIF

Evropský investiční  fond

EMAS

Evropský systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí.

EMES (název podle projektu the Emergence of Social Enterprises in Europe)

V rámci  Evropy již  řadu let působí národní univerzitní výzkumná centra soustředěná v mezinárodní organizaci EMES (www.emes.net). Byla založena v roce 2002 v Bruselu. Jednotlivá centra působí v oblasti sociální ekonomiky a usilují o vybudování evropské databáze teoretických a empirických znalostí, které  jsou postupně přenášené do praxe. Společensky  odpovědná organizace EMES nepodporuje jen výzkum, ale také vzdělávání v oblasti sociální ekonomiky  v řadě  evropských  zemích (v působnosti univerzit). EMES formulovala charakteristiky sociálních podniků a respektuje fakt, že nemusí být všechny naplňovány v každé  jednotlivé zemi, neboť je  každá   svázána vlastní platnou  legislativou a navíc může vycházet i ze  zvyklostí a  tradic.

Emisní, cedulová banka

Má výsadní právo na emisi bankovek na vymezeném území. Nejvýznamnější světové bankovní instituce plní i funkce emisní a zároveň centrální banky.

Empowerment

Pojem empowerment zahrnuje společenskou a ekonomickou integraci znevýhodněných skupin, jejich zplnomocnění a posilování jejich vlivu.

Enunciát

Označení výroku, který vyjádřuje, jak daný orgán rozhodl. Náležitosti enunciátu stanovuje právní předpis.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

EVVO – je  systematická výuka,  výchova a   osvěta,  která je   vedena  tak, aby myšlení a jednán bylo v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje a k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, § 16).

Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí sociální, ekonomické a kulturní. Cílem je vzdělání vztahující se k prostředí, které vedou ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o prostředí. EVVO je i preventivním nástrojem ochrany životního prostředí.

 

 

EQUAL

Iniciativa v  oblasti rovných  příležitostí ES.

ERDF

Evropský  fond regionálního  rozvoje je  hlavním  finančním nástrojem regionálních  programů.

Erga omnes

Vůči všem.

Eskontní soustava

Zajišťuje eskont směnek úvěrů zajištěných pohledávkou.

ESPON 2013

Jeden  z  programů  s nadnárodním  zaměřením,  který  má  za  cíl Evropskou  územní  spolupráci pro  období 2007-2013.  Je  zaměřen  na  podporu výzkumu  v oblasti územního  plánování a regionálního  rozvoje. Je  určen  především  pro  výzkumné  instituce a  univerzity,  které své  výstupy  poskytují  k  využití  širokého  okruhu uživatelů. Partnerské země členských  států EU: Norsko, Švýcarsko, Lichnštejnsko, Island. 

 

Etika

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku, její normy a relevantní jednání (teorie morálky). Zkoumá principy a usnadňuje lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost svobodné vůle. Hodnotí člověka z hlediska dobra a zla.

-lz-

EUREG

Výbor regionů - poradní orgán, přijímá rezoluce požadující zvýšení pravomoci regionů a municipalit, zřízen podle Maastrichtské smlouvy a pracuje od roku 1994. Zabíhá  do vnitřních záležitostí suverénních členských států i ústavních pořádků.

 

Evaluace

Proces,  v  jehož  průběhu  dochází  k  hodnocení a  ocenění využívání prostředků z  veřejných  zdrojů. Evaluace ad hoc se  provádí  v  průběhu programovacího  období v souvislosti s monitorováním operačních programů. Je-li  odhalen významný odklon,  je  podán  návrh na  revizi  operačních programů. Evaluace ex ante je  předběžné  hodnocení,  které  probíhá na  začátku cyklu -  než je  program  přijat. Předběžná evaluace  se  zaměřuje  na  hodnocení SWOT  analýzy projektu potenciálu členské  země,  regionu nebo odvětví, kterých  se  program  týká. Evaluace ongoing se  provádí  v  průběhu programovacího  období a je  předem plánována. Jejím  cílem  je  podchytit systém realizace a  popřípadě jej zlepšit. Evaluace souhrnná se provádí  v  průběhu  programovacího  období a  výstupem jsou  strategické  zprávy  z  jednotlivých  členských  zemí o  příspěvku  z  operačních  programů,  které  jsou  spolufinancované.  Jejich  prostřednictvím (prostředků)  jsou realizovány národní  programy  reforem.

Evropská investiční banka

Financuje investice, které vedou k vyváženému rozvoji evropského společenství.  Byla založena v roce 1958.

Evropská rada

Tvoří ji hlavy států nebo vlád členských zemí (zal. 1974). Nejvyšší politický orgán Unie, avšak nemá žádnou pravomoc. Definuje obecnou politiku pro společenství. Schází se 2krát ročně v zemi vykonávající předsednictví v Radě ministrů. Odvolat se k ní mohou Komise i Rada ministrů.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz