» Slovníček

Erga omnes

Vůči všem.

Eskontní soustava

Zajišťuje eskont směnek úvěrů zajištěných pohledávkou.

ESPON 2013

Jeden  z  programů  s nadnárodním  zaměřením,  který  má  za  cíl Evropskou  územní  spolupráci pro  období 2007-2013.  Je  zaměřen  na  podporu výzkumu  v oblasti územního  plánování a regionálního  rozvoje. Je  určen  především  pro  výzkumné  instituce a  univerzity,  které své  výstupy  poskytují  k  využití  širokého  okruhu uživatelů. Partnerské země členských  států EU: Norsko, Švýcarsko, Lichnštejnsko, Island. 

 

Etika

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku, její normy a relevantní jednání (teorie morálky). Zkoumá principy a usnadňuje lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost svobodné vůle. Hodnotí člověka z hlediska dobra a zla.

-lz-

EUREG

Výbor regionů - poradní orgán, přijímá rezoluce požadující zvýšení pravomoci regionů a municipalit, zřízen podle Maastrichtské smlouvy a pracuje od roku 1994. Zabíhá  do vnitřních záležitostí suverénních členských států i ústavních pořádků.

 

Evaluace

Proces,  v  jehož  průběhu  dochází  k  hodnocení a  ocenění využívání prostředků z  veřejných  zdrojů. Evaluace ad hoc se  provádí  v  průběhu programovacího  období v souvislosti s monitorováním operačních programů. Je-li  odhalen významný odklon,  je  podán  návrh na  revizi  operačních programů. Evaluace ex ante je  předběžné  hodnocení,  které  probíhá na  začátku cyklu -  než je  program  přijat. Předběžná evaluace  se  zaměřuje  na  hodnocení SWOT  analýzy projektu potenciálu členské  země,  regionu nebo odvětví, kterých  se  program  týká. Evaluace ongoing se  provádí  v  průběhu programovacího  období a je  předem plánována. Jejím  cílem  je  podchytit systém realizace a  popřípadě jej zlepšit. Evaluace souhrnná se provádí  v  průběhu  programovacího  období a  výstupem jsou  strategické  zprávy  z  jednotlivých  členských  zemí o  příspěvku  z  operačních  programů,  které  jsou  spolufinancované.  Jejich  prostřednictvím (prostředků)  jsou realizovány národní  programy  reforem.

Evropská investiční banka

Financuje investice, které vedou k vyváženému rozvoji evropského společenství.  Byla založena v roce 1958.

Evropská rada

Tvoří ji hlavy států nebo vlád členských zemí (zal. 1974). Nejvyšší politický orgán Unie, avšak nemá žádnou pravomoc. Definuje obecnou politiku pro společenství. Schází se 2krát ročně v zemi vykonávající předsednictví v Radě ministrů. Odvolat se k ní mohou Komise i Rada ministrů.

Evropský sociální fond ESF

Je strukturálním  fondem EU, který pomáhá  efektivněji se zapojit  na trhu práce a financuje opatření v  oblasti profesní  přípravy a  systému  získávání nových  pracovníků - doplňuje  o konkrétní sociální programy  členských  států EU.

 

Evropský ombudsman

Funkce byla zřízena Maastrichtskou smlouvou v roce 1991. První   ombudsman byl jmenován až v roce 1995 Evropským parlamentem na dobu pěti roků.  

Úkolem je sbírat a prošetřovat stížnosti občanů na špatné jednání evropských institucí,  ale nemá možnost uložit někomu zjednání nápravy, může pouze doporučit nápravy a pomoci při hledání uspokojivého řešení stížnosti. Kritizovaná instituce je povinna odpovědět ombudsmanovi do tří měsíců.

Nemá žádnou výkonnou ani soudní pravomoc a může se opírat jen o svoji neformální společenskou autoritu.

Evropský regionální rozvojový fond (ERDF)

Založen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky při financování pomoci zaměřené na pomoc nejvíce postiženým oblastem a ke snižování rozdílů mezi regiony. Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a přeměně upadajících oblastí a přispívá na podporu trvale udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

EVVO

Vyjadřuje udržitelnost investičních financí a provozních financí organizace.  Nutně  zkoumá  cash flow projektu v přípravné, investiční a provozní fázi projektu.

  • Environmentální vzdělávání,  výchova  a  osvěta.
  • Finanční udržitelnost

Ex lege

Ze zákona.

Ex nunc

Od nynějška.

Ex officio

Z moci úřední.

Ex tunc

Od doby dřívější.

Exempce

Vynětí z působnosti zákona.

Existenční minimum

Je minimální hranice příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Exkulpace

Vyvinění.

Export processing zone

Zóna zpracování pro vývoz.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz