» Slovníček

Evropská investiční banka

Financuje investice, které vedou k vyváženému rozvoji evropského společenství.  Byla založena v roce 1958.

Evropská rada

Tvoří ji hlavy států nebo vlád členských zemí (zal. 1974). Nejvyšší politický orgán Unie, avšak nemá žádnou pravomoc. Definuje obecnou politiku pro společenství. Schází se 2krát ročně v zemi vykonávající předsednictví v Radě ministrů. Odvolat se k ní mohou Komise i Rada ministrů.

Evropský sociální fond ESF

Je  strukturálním  fondem EU, který pomáhá  efektivněji se  zapojit  na  trhu  práce a financuje  opatření  v  oblasti profesní  přípravy a  systému  získávání nových  pracovníků - doplňuje  o konkrétní  sociální programy  členských  států EU.

Evropský regionální rozvojový fond (ERDF)

Založen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky při financování pomoci zaměřené na pomoc nejvíce postiženým oblastem a ke snižování rozdílů mezi regiony.
Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a přeměně upadajících oblastí a přispívá na podporu trvale udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

Evropský ombudsman

Funkce byla zřízena Maastrichtskou smlouvou v roce 1991. První   ombudsman byl jmenován až v roce 1995 Evropským parlamentem na dobu pěti roků.  

Úkolem je sbírat a prošetřovat stížnosti občanů na špatné jednání evropských institucí,  ale nemá možnost uložit někomu zjednání nápravy, může pouze doporučit nápravy a pomoci při hledání uspokojivého řešení stížnosti. Kritizovaná instituce je povinna odpovědět ombudsmanovi do tří měsíců.

Nemá žádnou výkonnou ani soudní pravomoc a může se opírat jen o svoji neformální společenskou autoritu.

EVVO

Vyjadřuje udržitelnost investičních financí a provozních financí organizace.  Nutně  zkoumá  cash flow projektu v přípravné, investiční a provozní fázi projektu.

  • Environmentální vzdělávání,  výchova  a  osvěta.
  • Finanční udržitelnost

Ex lege

Ze zákona.

Ex nunc

Od nynějška.

Ex officio

Z moci úřední.

Ex tunc

Od doby dřívější.

Exempce

Vynětí z působnosti zákona.

Existenční minimum

Je minimální hranice příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Exkulpace

Vyvinění.

Export processing zone

Zóna zpracování pro vývoz.

Factoring

Jde o způsob financování dodavatelských činností, kdy jiná  firma přebírá zodpovědnost za splacení pohledávek  firmy.

Faktoring

Odkup krátkodobých pohledávek (při nezajištěném dodavatelském  úvěru jeho odběratelům).

Filantrop

Filantrop je osoba, která reaguje na potřeby společnosti a společensky se angažuje ve prospěch potřebných. Filantrop daruje čas, peníze a jiné hmotné statky na charitativní účely, a to adresně či anonymně prostřednictvím jiné organizace. V naší společnosti je ustálené označení „filantrop“ pro toho, je dárce velkých finančních částek nebo lidé, kteří mají významný vliv na zlepšování kvality života díky svému dobrovolnictví. Filantropie je obecně altruistický počin, který směřuje k podpoře či zlepšování kvality života. 

Zpracovala: Lenka Žáčková

Finanční deriváty

Finanční operace potvrzené v určitém okamžiku kurz nebo cenu dané smlouvy v určitém budoucím čase prodání nebo koupě.

Soustavu finančních derivátů tvoří:

-          Termínované obchody – forvard, futures

-          Swapy – swapové smlouvy

-          Opce

Finanční trh

Soustředění nabídky volných peněžních prostředků a poptávky po nich prostřednictvím institucí a nástrojů k jejich používání (realizují finanční zprostředkovatelé).

Finanční udržitelnost

Vyjadřuje udržitelnost investičních financí a provozních financí organizace.  Nutně  zkoumá  cash flow projektu v přípravné, investiční a provozní fázi projektu.

Floating

Kurz volně plovoucí. Je formován volným působením tržních sil na měnovém trhu.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24

Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz