» Slovníček

Globalizace

Zesvětovění na trzích produktů a služeb kapitálu i práce. Zahrnuje proces technologického pokroku, integrační procesy a liberalizaci.

Dopady:

  1. nová hirarchie světových měn
  2. intenzifikace ekonomiky vyspělých zemí
  3. nová prostorová dělba práce mezi vyspělými změnami
Globální rozvojové vzdělávání

Je celoživotní vzdělávací proces, který informuje o rozdílech a podobnostech mezi životy lidí v rozvojových (tzv. globální jih) a rozvinutých (tzv. globální sever) zemích.  Jednou  z priorit  je usnadnění porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy všech lidí.  Podporuje osobnostní růst s důrazem na  to, aby člověk byl schopen a ochoten sám aktivně řešit vlastní problémy a také   se zapojit do řešení problémů společnosti, ve které žije (region, stát, mezinárodní-kontinentální). Hlavním  cílem  je  přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život a naplňovat svůj potenciál.

 

Gnozeologie

Filosofická disciplína (z řeckého poznání a logos slovo, řeč). Teorie pravdy, ale i zkoumání lidského poznání, zabývající se problémy původu cest, jejich vzniku, procesu a předmětu. Vychází z metodologie, která závisí na ontologii, tedy podstatě bytí. V anglosaské literatuře se můžeme setkat s pojmem epistemologie či noetika.

-lz-

Gross Rating Point (GRP)

Anglické slovní spojení pro veličinu, která měří reklamní zásah v rámci široké cílové skupiny. Běžně se užívá zkratka GRP.  Hodnota GRP ukazuje sílu naplánované reklamní kampaně tvořenou kumulovaným součtem všech sledovaností, tedy jednotlivých reklamních akcí (televizní sport, inzerát, apod.). Vyjadřuje se v procentech a hodnota může přesáhnout 100 procent, protože se jedná o součet sledovaností, tedy jednotlivých ratingů neboli Gross Rating Point.

Habilitace

Kvalifikační řízení, které se koná před vědeckou radou fakulty. Je podmínkou pro  jmenování pedagoga vysoké školy docentem.

Hermeneutika

Metoda odkrývání a interpretace významů, o metodách správného chápání a výkladu textů náboženských, právních, filosofických. Hermeneutika se také označuje jako zpětný chod. Podle Heideggera se metoda zabývá porozuměním struktuře lidského bytí na světě.

-lz-

Hodnoty v rámci KPSS

Pojem  vyjadřuje také poslání a vize, které  vysvětlují, proč vůbec komunitní plánování děláme a jaké hodnoty tím chceme naplnit; základní dohoda mezi účastníky komunitního plánování.

Holograf

Listina psaná vlastní rukou (celá, nejen podpis).

Homebanking

Komunikace klienta s bankou prostřednictvím použití elektronických metod z domácnosti bez přímého jednání v bance, znám také  pod  zkráceným  termínem  e-banking – elektronická přepážka.

Horizontální priority

Průřezová  témata jsou  zásadní  oblasti,  kterými se  musí  předkládaný  projekt zabývat  již  od  fáze  přípravy. Nemají  vlastní  finanční  alokace,  protože  jsou  naplňována programovými  opatřeními.  V  ČR jsou  následující horizontální  priority  strukturálních  fondů: rovné  příležitosti, životní  prostředí, informační  společnost,  vyvážený  rozvoj  regionů.

HSS

Hospodářská a sociální  soudržnost

Humeova břitva

Princip vnášející racionalitu do víry a zázraků.

Princip je definován: That no testimony is sufficient to establish a miracle, unless the testimony be of such a kind, that its falsehood would be more miraculous, than the fact, which it endeavours to establish...

Žádné svědectví není s to dokázat zázrak, ledaže by šlo o svědectví takového druhu, že by jeho mylnost byla ještě zázračnější než skutečnost, kterou se snaží doložit.

Užší vymezení Humeovy břitvy: Jakýkoliv svědek může být oklamán, tudíž je zázrak obtížně doložitelný.


Navrhl jej skotský filosof David Hume ve své studii, ze které vyplývá, že žádné náboženství nemůže stát na zázracích. Náboženství stojí na víře a na vzájemné důvěře a předpokládá, že člověk, svědčící o zázraku nelže – dá se mu věřit.  

MUDr. František Koukolík, populizátor vědy, vysvětluje Humeovu břitvu následovně: Nevědomost, omyl, lež a podfuk je pravděpodobnější než zázrak.

-lz-

Hybné síly (Enablers)

Komplex aktivit, které pomáhají zlepšit implementaci nejlepší praktiky. Pomáhají objasnit a vysvětlit důvody (příčiny), které tkví za výkonností indikovanou benchmarkingem,  který  v dalším  fázi  pomáhá v aplikaci přenosu  nejlepší praktiky z jedné společnosti nebo organizace do druhé.

Hyperinflace

Vyjadřuje zhroucení měny = růst cenové hladiny o tisíc i více procent.

Hypoteční soustava

Zajišťuje úvěry zajištěné nemovitostmi.

Charta sociální ekonomiky

Přiznává subjektům v režimu sociální ekonomiky společné charakteristiky a specifika plynoucí z národních aspektů členských státu (CEP-CMAF v roce 2002).

CHJ

Centrální  harmonizační  jednotka pro  finanční  kontrolu,  kterou metodicky a koordinačně  vč.  finanční  kontroly  zajišťuje Ministerstvo  financí ČR.

Chráněná dílna

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podmínkou dohody je, že v průměrném ročním přepočteném počtu je zaměstnáno nejméně 60 % zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je alternativa k ústavní péči pro  osoby  s mentálním postižením.

ILO

Mezinárodní organizace práce

Strana: 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz