» Slovníček

Alokace

Rozumíme  tím množství finančních  prostředků určených  pro  daný stát  v  rámci určitého  operačního  programu pro  danou  oblast  podpory nebo  prioritní  osu.

-red-

Amnestie

Amnestie je rozhodnutí o hromadném, a to úplném nebo částečném prominutí trestu, a současně o zahlazení odsouzení pro trestný čin. Neruší se rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost odsouzeného. Trestněprávní následky odsouzení jsou sice v důsledku amnestie zahlazeny,   ale například povinnost nahradit škodu zůstává. Obvykle se amnestie vztahuje i na trestní stíhání v případech, na které amnestie dopadá, avšak vyžaduje se souhlas amnestovaného. Pokud už bylo zahájeno, nepokračuje se v něm (abolice).

-red-

Apelace

Řádný opravný formalizovaný prostředek, který zahrnuje i nové  důkazy v odvolacím soudu a  může  vést k  vydání nového rozhodnutí.

Arogacie

Vydání příkazu k zastavení trestu.

Artézská podzemní voda

Vzniká hromaděním pod tlakem ve zvolněné podzemní vrstvě uzavřené zpravidla dvěma nepropustnými vrstvami. Po vybudování studny není nutné její čerpání.

Ashoka

Americká společnost, která  podpořila v počátku sociální podniky a podnikatele z nejchudších zemí světa (www.ashoka.org). Propaguje inovovace ve prospěch pozitivních sociálních změn ve společnosti.

Audit

Systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry, zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů.

-red-

 

Autoremedura

Způsob vyřízení opravného  prostředku ve  správním řízení,  kdy o opravném prostředku rozhoduje sám  orgán, který  vydal původní  rozhodnutí. Provádí se pouze v případě, kdy  je možné plně  vyhovět opravnému prostředku (týká se pouze toho, kdo podal opravný prostředek). Opravný prostředek  je  možné provést  také  v případě, kdy s  tím  souhlasí ostatní účastníci řízení.

Azylant

Cizinec, kterému byl podle zákona o azylu udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o azylu.

 

Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.

Backup

Zhotovení kopie programu nebo dat, která  jsou  pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním.

Bahaizmus

Moderní náboženství zdůrazňující principy bratrství a sociální rovnosti.

 

BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENT (BIS)

Banka pro mezinárodní platby byla založena v roce 1920 v Basileji ve Švýcarsku. V současném období jsou jejími členy téměř všechny Evropské státy vč. České republiky.  

Banka je primárně zaměřena na:

 • Nákup a prodej zlata na vlastní účet nebo na účet centrálních bank
 • Přijímá zlata centrálních bank a jeho deponování
 • Eskont a reeskont směnek a šeků
 • Nákup a prodej deviz
 • Přijímání vkladů od ústředních bank na běžné a depozitní účty
Bankovní tajemství

Zahrnuje  veškeré  bankovní operace, včetně stavů  na účtech a depozit.

Bankovní úvěry

Akceptační – akceptování směnek vydaných bankou klientovi

Akreditivní – na příkaz kterého otevírá akreditiv, který klient ve stanoveném termínu splatí nebo je mu přidán na vrub účtu.

Avalový – záruka poskytnutá bankou, že zaplatí za dlužníka úhradu, pokud ji sám ve stanoveném termínu nebude schopen zaplatit

Hypoteční – poskytovaný bankou jako protihodnota zástavy nemovitostí

Investiční – poskytovaný bankou na přesně stanovené investiční záměry se stanovenými podmínkami splatnosti.

Kontokorentní – poskytovaný bankou na běžném účtu při stanovení úvěrového rámce, do kterého může příslušný objekt úvěr čerpat.

Mezinárodní – uzavíraný mezi subjekty země poskytující úvěr se subjekty druhé země, které je úvěr poskytován.

Remboursní – v zahraničním obchodě úvěr poskytovaný na zboží na cestě akceptováním směnky dodavatele, který se stává směnečným dlužníkem.

Revolvingový – při kterém při splácení části úvěru obnovuje výši úvěru na původní.

Rolloverový – úvěr poskytnutý bankou s pohyblivou úrokovou sazbou, zpravidla v šestiměsíčních lhůtách.

Spotřební – poskytovaný bankou na nákup spotřebního zboží nebo služeb přímo spojených s nákupem.

Státní – stát je v roli věřitele nebo  dlužníka.

Záruční, garanční – banka za klienta složí záruku, že klient dodrží podmínky smlouvy, nebo při neplnění uhradí vzniklou škodu.

Zemědělské – poskytuje banka k pořízení půdy, zemědělských budov nebo zajištění provozu zemědělského subjektu.

Barter

Obchod vázaný na vzájemnou výměnu sortimentu a množství zboží bez finanční úhrady – „něco za něco“.

Bene-fill

Je  informačním  systémem,  který  vznikal v období  pokrytí všech  fází  cyklu projektů  v  monitorovacím  období 2004-2006. Pro  roky 2007-2013 byl  vytvořen  vyspělejší  informační  systém SFŽP, kterým  je Bene-fill a IS ZS (informační  systém  zprostředkujícího systému.  Výhodou  je (zdokonalením),  že  v  okamžiku  vkládání dat,  je  možné  je  konzultovat s  administrátorem projektu.

 

Benešovy dekrety

Benešovy dekrety je neoficiální souhrnné označení 98 dekretů vydaných v roce 1945, v době před znovuustavením Národního shromáždění, presidentem Edvardem Benešem a ratihabovaných ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. (vyhlášeny za platný zákon). Byly přijaty československou vládou v exilu a v prvních měsících po návratu do Československa.

Termínu "Benešovy dekrety" se obvykle užívá v zúženém smyslu pro ty z nich, které jsou pro svůj charakter předmětem dodnes trvající kontroverse. Jedná se především o ty, které pojednávají a jsou spojené především s konfiskací majetku etnických Němců a Maďarů, zrušení československého státního občanství etnických Němcůa Maďarům, dále zrušení německé university a německých vysokých škol technických.

Na dobu tzv. prozatímního zřízení ČSR (doba v exilu) připadá 45 dekretů (z toho 11 ústavních), od dubna 1945 do října 1945 bylo vydáno dalších 98 dekretů (z toho 6 ústavních dekretů). Podle ústavního dekretu o prozatímním výkonu moci zákonodárné vydávala vláda dekrety na místě Národního shromáždění, vzhledem k tomu, že nebylo možno vykonávat zákonodárnou moc v souladu s Ústavou.

Dekrety (1940–1945) byly vydány v tzv. Úředním věstníku československém, který nebyl na českém území oficiálně distribuován - dekrety nebyly řádně veřejně vyhlášeny a nestaly se ve formálním ani materiálním smyslu platnými, avšak v roce 1945 bylo šest z těchto dekretů tzv. republikováno  (tedy „zlegalizováno“ ve Sborníku) vyhláškami. Zbylých 38 dekretů a ústavních dekretů vyšlo jako Příloha Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé, ročník 1947 - V této příloze se uveřejňují ústavní dekrety presidenta republiky a dekrety presidenta republiky, vyhlášené v Úředním věstníku československém (vydávaném v Londýně), o nichž vláda neurčila, že zůstávají na osvobozeném území v platnosti, a které proto nebyly vyhlášeny ve Sbírce zákonů a nařízení [§ 1, písm. a) ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22. Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé] Tím se provádí ustanovení článku III., odst. 1 ústavního zákona ze dne 28. března 1946 č. 57 Sb., kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky.

Platnost Benešových dekretů potvrdil v r. 1995 Ústavní soud precedenčním nálezem č. 55/1995 Sb. (causa Dreithaler); tento nález však obsahuje zjevně politicky motivované, účelové proklamativní pasáže a nelze ho hodnotit jako text vysoké právní hodnoty. Závaznost Benešových dekretů však byla mezitím potvrzena celou řadou dalších nálezů Ústavního soudu, zejména v případech, kdy se navrácení majetku domáhali potomci šlechtických rodů.

Zdroj: Iuridictum – Encyklopedie o právu

Benchmarking

Moderní nástroj řízení spočívá v měření a analýza procesů a výkonů organizace a prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních hledání nejlepších řešení. První jej zaváděla firma Xerox na konci sedmdesátých let.  Kanadská provincie Ontario: obce mají ze zákona každoročně povinnost poskytovat ministerstvu vnitra řadu údajů pro porovnávání kvality služeb. Umožňuje poznat vnitřní fungování organizace, sdílet zkušenosti a nejlepší praxi se srovnatelnými subjekty a identifikovat příležitosti ke zlepšení procesů a postupů ve vlastní organizaci. Smyslem benchmarkingu je realizace změn potřebných ke zlepšení výkonů.

Postup:

 • vymezení oblastí benchmarkingu stanovení cílů (výkony pro budoucnost)
 • zmapování profilu služeb a  formulace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů
 • zapojování všech zainteresovaných stran
 • sběr a zpracování dat
 • porovnávání ukazatelů a identifikace nejlepšího řešení
 • analýza procesů - porovnávání s nejlepším procesem
 • identifikace rezerv ve vlastním výkonu
 • akční plány k zavedení změn a jejich realizace
 • vyhodnocení procesu a dosažených výsledků
 • zajištění  přijetí  závazku provést změnu

Předpoklad úspěšného  benchmarkingu:

projekt má oporu ve vedení organizace, které pomůže při změnách politiky úřadu, jež budou součástí procesu dotčené  agendy -  personál úřadu a přijal změny za své organizace učí  své  zaměstnance přijímat  kritické srovnávání a  vytváří  jim  podmínky,  aby u  nich  nedocházelo k pocitům  ohrožení organizace vymezí jen  určitý počet klíčových aktivit v rámci úřadu, např.:

 • rozdělení odpovědností a s podrobným akčním plánem
 • aktivní zapojení všech zúčastněných aktérů
 • vytvoření etického kodexu, který mimo  jiné  stanový  i  postup, kdy, v jakém rozsahu a v jaké formě budou zveřejněny výstupy a výsledky porovnávání.
Berghein

Koupě přebytku zboží za výhodnou cenu či rychlý odprodej  z důvodu udržitelné  záruky kvality - aby nedošlo ke znehodnocení časem.  

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz