» Slovníček

Akreditiv

Podle podmínek  právní odpovědnosti banky je:

Odvolatelný – může být bez souhlasu beneficienta změněn nebo zrušen

Neodvolatelný – může být změněn nebo zrušen jen se souhlasem všech zúčastněných stran

Typy akreditivů:

Back to back credit – vzájemný akreditiv – contreweiling credit, který na základě původního akreditivu otevře beneficient nebo jeho banka akreditiv ve prospěch jeho dodavatele.

Reciproční akreditiv – reciprocal credit – je  využíván při vzájemných obchodech.

Čistý akreditiv – clean credit –  (podmíněný), neboť výplata  je závislá na předem stanoveném plnění.

Globální akreditiv – global akreditiv – otevírá každý dovozce při nákupu většího množství zboží od více dodavatelů.

Kontinentální akreditiv – continental credit – banka příkazce žádá banku beneficienta, aby mu potvrdila otevření akreditivu, při dodržení podmínek vyplatí hodnotu do vyčerpání akreditivní částky.

Permanentní akreditiv – permanent credit – určení k plnění většího množství dodávek realizovaných v pravidelných lhůtách za konstantních podmínek.

Obligatorní  akreditiv – angloamerický typ akreditivu nejčastěji ve formě dokumentárního pověřovacího listu – documentary letter of credit, ze kterého lze čerpat tratami – cizími směnkami.

Obdobný akreditiv – simile acreditiv, podmínky přibližně odpovídají akreditivu permanentnímu.

Remboursný akreditiv – otevírací banky neplatí beneficientovi po předložení dokumentu hotově, ale akceptují směnky splatné určitou dobu „po vidění“. Beneficient může směnku eskontovat u kterékoliv banky.

Revolvingový akreditiv – automaticky se doplňuje po každém čerpání na částku, na kterou byl původně otevřen. Způsob doplňování stanoví akreditivní podmínky.

Převoditelný akreditiv – beneficient může převést akreditiv, pokud akreditivní podmínky zůstanou zachovány a není zvolen  jiný postup.

Nepřevoditelný akreditiv – banky nepřevedou akreditiv na jiné jméno/osobu než na beneficienta.

Krytý akreditiv – banka po jeho otevření žádá na vystavující bance úhradu akreditivní části hned po otevření akreditivu.

Nekrytý akreditiv – banka postupuje výplatní bance úhradu po oznámení o provedení akreditové výplaty.

-red-

Aktivity

Jsou  popisem (rozpisem)  konkrétních úkolů, také projektů. V  rámci jednotlivých  priorit a opatření popisujeme aktivity s určením zodpovědné osoby či organizace s uvedením  finanční náročnosti a časového harmonogramu.

 

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)

Souhrn  opatření  k  zajištění  rovnováhy na  trhu  práce podle  zákona č. 1/1991 Sb., o  zaměstnanosti.

Akvizice

1. získání, získávání, přírůstek; nově získaná věc nebo osoba
2. převzetí podniku, nebo jeho části (obvykle koupí)
3. získávání zákazníků osobním vyhledáváním

 

Alokace

Rozumíme  tím množství finančních  prostředků určených  pro  daný stát  v  rámci určitého  operačního  programu pro  danou  oblast  podpory nebo  prioritní  osu.

-red-

Ambient marketing

Ambient marketing patří mezinetradiční forma reklamy. Jde o formu tzv. guerilla marketingu (nekonvenční až šokující), který nevyužívá klasické reklamní prostory, jako jsou odpadkové koše, dopravní zastávky, sedačky v MHD nebo třeba pisoáry. Charakteristická je jeho nízkonákladovost. Tento typ reklamy je nápaditý, hodně barevný, má pobavit, snadno zapamatovatelný. Je hojně využíván k propagaci značek, ale také k upozornění na problémy životního prostředí, například plýtvání vodou či papírem nebo na přílišné používání plastu či papírem. Cílem je dosáhnout maximálního efektu z minimálních zdrojů. Je vhodný pro cílovou skupinu mladých lidí, ale lavičkám jistě vládnou senioři.

Amnestie

Amnestie je rozhodnutí o hromadném, a to úplném nebo částečném prominutí trestu, a současně o zahlazení odsouzení pro trestný čin. Neruší se rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost odsouzeného. Trestněprávní následky odsouzení jsou sice v důsledku amnestie zahlazeny,   ale například povinnost nahradit škodu zůstává. Obvykle se amnestie vztahuje i na trestní stíhání v případech, na které amnestie dopadá, avšak vyžaduje se souhlas amnestovaného. Pokud už bylo zahájeno, nepokračuje se v něm (abolice).

-red-

Apelace

Řádný opravný formalizovaný prostředek, který zahrnuje i nové  důkazy v odvolacím soudu a  může  vést k  vydání nového rozhodnutí.

Arogacie

Vydání příkazu k zastavení trestu.

Artézská podzemní voda

Vzniká hromaděním pod tlakem ve zvolněné podzemní vrstvě uzavřené zpravidla dvěma nepropustnými vrstvami. Po vybudování studny není nutné její čerpání.

Ashoka

Americká společnost, která  podpořila v počátku sociální podniky a podnikatele z nejchudších zemí světa (www.ashoka.org). Propaguje inovovace ve prospěch pozitivních sociálních změn ve společnosti.

ATS relative

Average time spent relative je průměrná doba živého sledování diváků v daném časovém úseku na daném kanále. Hodnoty se uvádí v sekundách a počítá se jako vážený průměr časů odsledovaných diváky v daném časovém úseku (stanoveném pro měření).

Audit

Systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry, zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů.

-red-

 

Autoremedura

Způsob vyřízení opravného  prostředku ve  správním řízení,  kdy o opravném prostředku rozhoduje sám  orgán, který  vydal původní  rozhodnutí. Provádí se pouze v případě, kdy  je možné plně  vyhovět opravnému prostředku (týká se pouze toho, kdo podal opravný prostředek). Opravný prostředek  je  možné provést  také  v případě, kdy s  tím  souhlasí ostatní účastníci řízení.

Azylant

Cizinec, kterému byl podle zákona o azylu udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o azylu.

 

Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.

Backup

Zhotovení kopie programu nebo dat, která  jsou  pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním.

Bahaizmus

Moderní náboženství zdůrazňující principy bratrství a sociální rovnosti.

 

BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENT (BIS)

Banka pro mezinárodní platby byla založena v roce 1920 v Basileji ve Švýcarsku. V současném období jsou jejími členy téměř všechny Evropské státy vč. České republiky.  

Banka je primárně zaměřena na:

  • Nákup a prodej zlata na vlastní účet nebo na účet centrálních bank
  • Přijímá zlata centrálních bank a jeho deponování
  • Eskont a reeskont směnek a šeků
  • Nákup a prodej deviz
  • Přijímání vkladů od ústředních bank na běžné a depozitní účty
Bankovní tajemství

Zahrnuje  veškeré  bankovní operace, včetně stavů  na účtech a depozit.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz