» Slovníček

Impeachment

Obžaloba hlavy státu.

Imperativní mandát

Institut, jehož prostřednictvím voliči zavazují poslance závaznými příkazy a pokyny.

Implementační agentura

Instituce pověřená technicko-administrativním a  finančním  řízením  projektu.

 

In absentia

V nepřítomnosti.

Incoming

Zabezpečení příjezdu zahraničních občanů ze zahraničí do domácího státu a zabezpečení všech služeb pro vytvoření příznivých podmínek a uspokojení potřeb zahraničních účastníků, který zabezpečují cestovní kanceláře zabezpečující cestovní styk.

Index spotřebitelských cen (CPI)

Tvoří se na základě „spotřebního koše“, který čítá cca 800 položek, kdy má každá přidělenou fixní váhu.

Iniciativa Equal

Equal je  projekt   financovaný z  fondu ESF a  jeho  úkolem  je  odstranit  faktory  vedoucí k  nesrovnalostem a  diskriminaci.

 

Iniciativa URBAN II

Podpora  je  zaměřena  na  inovativní  strategie a  na obnovu měst a  upadajících  městských  oblastí (fond ERDF).

Iniuria

Bezpráví, protiprávní krok, čin.

Inkompatibilita

Zákaz vykonávání (zastávání) různých veřejných funkcí. V ČR např.  nelze vykonávat funkci poslance a  prezidenta.

Inovace (Innovation)

Inovace je  proces, který začíná nápadem (ideou) a pokračuje několika stupni rozvoje a končí implementací. Vyjadřuje schopnost převést nápad (myšlenku) do praxe takovým způsobem, který přidává hodnotu. Nápady a tvořivost  jsou  důležitými předpoklady.

 

Institucionální udržitelnost

Vyjadřuje  udržitelnost organizace, která  se  dokládá její  historií, a stabilitou organizační struktury.

Integrace

Proces komplexního  vyrovnávání příležitostí osobám v nepříznivé sociální situaci a umožnění přístupu k běžným podmínkám života.

Inter partes

Pouze mezi stranami.

INTERBANK MARKET (IBM)

Mezinárodní trh má sídlo v Londýně. Vznikl v šedesátých letech 20. století.  V současné době má strukturu všeobecného peněžního trhu a výpůjčními a zápůjčními fondy. Tyto služby využívají banky a finanční instituce pro upevnění jejich krátkodobé likvidity nebo pro získání fondů pro opětovné zapůjčování.

Internacionalizace

Zmezinárodnění - existence vzájemné závislosti jednotlivých ekonomických subjektů. Objevuje se jako důsledek  mezinárodní dělby práce (2. pol. 19. století).

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA)

Mezinárodní sdružení pro rozvoj sjednává za výhodných podmínek financování zemí formou poskytování úvěrů za dotované účty.

INTERNATIONAL FINANCE COORPORATION (IFC)

Mezinárodní finanční společnost byla  založena v roce 1956.

V občasné době zajišťuje:

Financování rozvoje soukromého sektoru v rozvojových zemích formou úvěrování podniků nebo společností na investicích vlád a soukromých společností. Poskytování finanční a technické pomoci soukromým bankám v rozvojových zemích.

INTERNATIONAL MOSTARY FUND (IMF)

Mezinárodní měnový fond – založený v roce 1944 v Bretton Woods v USA má sídlo ve Washingtonu. Jeho úkolem je rozvíjet mezinárodní spolupráci a podporu mezinárodního obchodu a neoddělitelně podporu mezinárodní stability měny. Poskytuje půjčky na krytí deficitních platebních bilancí.

Interní audit

Zkoumá a vyhodnocuje adekvátnost a efektivnost řídících kontrolních mechanizmů, kterými chce organizace řídit a dosahovat stanovené cíle Má napomáhat členům managementu podniku a vedení třeba i obce ve výkonu jejich funkcí.

Výstupy: analýzy, doporučení, rady a další informace o zkoumaných činnostech organizace.

 

Strana: 1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz