» Slovníček

Komunitární programy

Jsou  to  nástroje ES a  byly  vytvořeny na  podporu a  prohloubení  spolupráce při  řešení  společných  problémů  mezi členskými  státy v  rozličných  oblastech,  avšak  souvisejících  s  politikami Společenství.

Komunitní péče

Je sociální péče prováděná v komunitě. Sociální péče je pomoc státu občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy, a občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, anebo kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci či nepříznivé životní poměry. V oblasti sociální péče zabezpečuje stát poradenskou a výchovnou činnost, poskytuje dávky a služby. Sociální pomoc zahrnuje péči o rodinu a děti, občany těžce zdravotně postižené, staré občany, občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a kteří jsou společensky nepřizpůsobení. V rámci sociální péče se poskytují tyto služby a dávky:

 • peněžité dávky
 • věcné dávky
 • výchovná a poradenská péče
 • pracovní rehabilitace
 • ústavní sociální péče
 • péče v ostatních zařízeních sociální péče
 • pečovatelská služba
 • stravování
 • kulturní a rekreační péče
 • mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených
 • bezúročné půjčky

 

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce a kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Proces je charakteristický vysokým podílem účasti veřejnosti, klientů a potencionálních klientů na definování vlastních potřeb a hledání zdrojů a možností řešení problémů v rámci komunity. Ve stanoveném území je  hledán optimální  způsob  uspokojování komunity s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je:

 • popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení,
 • strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,
 • povinnosti zúčastněných subjektů,
 • způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu 
 • a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.
Komunitní práce

Jedna z metod sociální práce, která se zaměřuje na pomoc lidem v rámci místní komunity, snaží se určit jejich sociální potřeby, zvážit nejúčelnější způsoby jejich naplnění a začít na nich pracovat do té míry, jak to umožňují zdroje, které mají k dispozici. Aktivně směřuje k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství.

Komunitní škola

Škola   napojená na život v dané  lokalitě. Využívá místních zdrojů pro vlastní činnost a zároveň nabízí podporu komunitního   rozvoje obce.

Koncesní zákon

Upravuje  podmínky a  postup  zadavatele veřejných (zák. č. 137/2006 Sb.).

Konkurenční analýza (Competitive Analysis)

Analyzuje velikost a důvody mezery mezi měřítky organizační výkonnosti vlastní organizace a konkurentů.

Konsolidační soustava

Zajišťuje speciální oživovací bankovní operace.

Kontaktní centra

Jsou určena lidem, kteří užívají návykové látky, žijí rizikovým způsobem života apod. a jejichž způsob života vede k tomu, že nechtějí nebo sami nemohou řešit nepříznivou sociální situaci, v níž se ocitli. Podstatou služby je vytváření podmínek pro navázání kontaktu s těmito lidmi, v případě zájmu poskytnutí informací a rad, které jim umožní řešit vlastní nepříznivou sociální situaci. Primárním cílem je minimalizovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života.

 

Kontinuita

Spojitost, souvislost, nepřetržité trvání, plynutí.

Kontokorentní úvěr

Krátkodobý úvěr, čerpaný  dle potřeby  v měnícím se  rozsahu do  sjednané hranice, kdy zůstatek  může nabývat debetní i kreditní hodnoty.

Kontrola Ex-ante

Nebo také předběžná kontrola (provádí se před započetím realizace projektu). Je součástí přijatelnosti projektu a má za úkol zachytit a odstranit případné chyby vzniklé před počátkem realizace.

 

Kontrola Ex-post

Následná kontrola prováděná po ukončení realizace projektu (i několik let), která zjišťuje zda slib za jakým účelem byl projekt schválen, je plněn.

Kontrola Interim

Kontrola, která se provádí v průběhu realizace. Úkolem je zjistit odchylky od projektu, které by následně mohly mít negativní vliv na profinancování projektu.

Konvalidita

Náprava vad právního aktu za určitých podmínek.

Konvergence

Pojem vyjadřující  sbližování, což je prvním cílem politiky HSS EU v programovém období 2007-2013. Má urychlit hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů zemí EU. Čerpat  mohou  i  ty  země, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 90% průměru tohoto ukazatele pro celou EU. Tento cíl  je   financován v rámci ČR z ERDF, ESF a FS, s výjimkou hl. m. Prahy.

Korporativní pojetí sociální politiky

Sociální potřeby mají být uspokojovány na základě produktivity a výkonu, kdy stát garantuje pouze společensky uznávaná minima a vytváří prostor pro působení nestátních subjektů.

Krizová pomoc

Neodkladná pomoc těm, kteří nejsou schopni vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase svůj životní prožitek nebo životní situaci. Krizová pomoc je krátkodobá a je poskytována nepřetržitě.  Cílem je poskytnout člověku v této situaci bezpečí, podporu a vedení při zvládnutí situace vlastními silami. Jednou ze služeb krizové intervence je linka důvěry (telefonická, internetová).

Kurikulum

Souhrnná informace překračující  rámec učebních osnov a učebního plánu o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o vzdělávacím procesu a jeho důležitých bodech, realizaci a výsledcích.

Kvorum

Stanovený počet přítomných a hlasů, který je třeba dosáhnout ke schválení usnesení zastupitelských orgánů.

Strana: 1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz