» Slovníček

Maastrichtská smlouva (7.2.1992)

Smlouva, která dala podklad k vytvoření tzv. evropského občanství. Cílem je vybudování hospodářské a měnové unie, společné zahraniční a bezpečnostní politiky, spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí.

Mainstream

Obecné označení většinově přijatelných názorů, co je normální a běžné, co je známé široké veřejnosti a přístupné všem.

Mainstreaming

Proces ovlivňování dominantních myšlenek, postojů, praktik nebo trendů, s cílem dosáhnout změny v politice a praxi - změny v postojích a schopnostech pracovníků, změny v samotných organizacích a změny v tom, jak poskytují služby.

Mandatorní výdaje

Jedná se o výdaje rozpočtu - "přikázané" výdaje,    které jsou stanoveny zákonem) a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit např. výplaty sociálního zabezpečení, důchodů atp.

 

Marginalizace

Marginální znamená okrajový, také  mezní. Pochází z latinského marginalia = poznámky na okraji textu. Marginalizovat tedy znamená odsouvat na okraj zájmu, bagatelizovat.

Měnový kurz

Vyjadřuje nominální cenu jedné měny v jednotkách měny druhé.

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Poradní orgán pro národní ekonomiky, které směřují ke krizi. Poskytuje konzultace dotýkající se měnových otázek, stabilizace měnových kurzů, devizových úvěrů apod. Je financován z příspěvků členských států. Sídlí ve Washingtonu.

Mezinárodní pohyb služeb

Také je nazýván tzv. neviditelný export. Jedná se  o služby:

  • faktorové - důchody získané vývozem výrobních faktorů
  • nefaktorové - doprava, přeprava, cestovní ruch
  • služby distribuce - doprava, skladování (překladiště), komunikace, obchod
  • výrobní služby - pojišťovnictví, banky, právnické služby apod.
  • sociální služby - zdravotnictví, jednotlivé sociální služby  (v pojetí zák. 108/2006 Sb.) školství, náboženství, pošta
  • osobní služby - domácí služby (servis pro domácnost), opravy, restaurace, ubytovací zařízení
Místní Agenda 21 (MA21)

Komunitní programem jednotlivých obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti veřejnosti. Cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

 

Moderační právo

Právo na zmírnění náhrady škody. Toto právo má jen soud, nelze  však uplatnit jedná-li se o škodu úmyslnou.

Modus vivendi

Dohody mezi subjekty mezinárodního veřejného práva, pokud se nepodařilo nalézt naprostý konsens - dohoda  "o způsobu žití".

Monitorovací výbor

Výbor, který  je  povinen sledovat plnění programu veřejné  pomoci,  jeho  účinnost a  správnosti.

Moratorium

Zákaz, který je časově omezený.

MSC2007

Monitorovací  systém strukturálních  fondů a Fondu  soudržnosti 2007-2013.

Multibanking

systém souběžného zpracování finančních dat elektronickou cestou více bankami. Ve světových podmínkách se rychle  rozvíjejí prostředí mezinárodních finančních vztahů. Velký význam mají mezinárodní bankovní instituce zaměřené na aktivní vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj.

Multiplikátor ekonomické základny

Známý  také  pod  zkratkou MEZ.  Vyjadřuje  počet,  kdy celkový počet  pracujících v  regionu,  vydělíme  počtem pracujících  v  základních činnostech.

Municipalita

Obecní samospráva, popřípadě samosprávné orgány jednotlivých územně správních jednotek (ÚTJ), zejména jako subjekty majetkoprávních vztahů.

NAEP

Národní  agentura pro  evropské vzdělávací programy.

 

Náhradnictví

zZůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal, povolat této osobě náhradníka či další náhradníky. Dědí vždy ten, který je ve výčtu nejbližší osobě, která dědictví nenabyla. Omezení uložená dědici mohou postihovat také náhradníka, neurčí-li zůstavitel jinak v souladu se zákonem. Náhradnictví zaniká, pokud jej zůstavitel zřídil svému dítěti v době, kdy nemělo potomky, zanechá-li toto dítě potomky způsobilé dědit.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Národní rozvojový plán (NRP)

Je  stanovený  pro  léta 2007-2013 a  představuje  základní  strategický  dokument pro  budoucí  období realizace  programů fondů EU v  regionech ČR vč. návrhu  struktury a zaměření jednotlivých  programů pomoci v  národní (celorepublikové) úrovni. NRP  má připravit  ČR  na přijetí  zhruba částky sto  miliard  ročně v uvedeném  období,  aby  byla   jejich  absorpce  efektivní.

Strana: 1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24

Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz