» Slovníček

Leasing

Je finanční formou poskytování pronájmu movitých i nemovitých věcí za pevně stanovené nájemné s jasným vymezením doby pronájmu. Jedna z nejrozšířenějších formou finančních operací v podmínkách tržního hospodářství, která zaručuje výrobci a vlastníkům stálý odběr výrobků a spotřebitelům nové inovované výrobky a technologie bez  velkých  vstupních (počátečních) investicí.

 

Základní typy leasingu tvoří:

 

Finanční leasing – financial leasse, který umožňuje nájemci právo odkupu leasingového produktu při ukončení leasingového období. Smlouva se uzavírá zpravidla na dlouhodobé období, kdy nájemce leasingu užívá produkt za stanovenou úhradu leasingových splátek. Ve většině případů přebírá většinu rizik spojených s užíváním (platí opravy, případné škody). Pronajatý produkt je po celou dobu nájmu ve vlastnictví leasingové společnosti.

 

Operativní leasing – optative leasse, uzavírá se zpravidla krátkodobá smlouva, která je kratší než životnost. Po skončení leasingu nájemce vrací předmět leasingu pronajímateli.

 

Leasing se člení podle zůstatkové hodnoty, která zůstává na konci leasingového období podle uzavřené smlouvy na:

Leasing s plnou amortizací, která pronajímateli pokryje za leasingové období náklady a přináší mu příslušný zisk. Na konci období je zůstatková hodnota předmětů leasingu nulová nebo zcela malá. 

Leasing se zůstatkovou hodnotou, při které nájemné za leasingové období nepokryje pronajímateli náklady, na konci období se provádí:

  • Prodloužení nájmu na další dobu za příznivých podmínek
  • Prodej za předem dohodnutou cenu blízkou zůstatkové hodnotě
  • Prodej za zůstatkovou cenu jinému zájemci

Podle způsobu financování se leasingové operace člení na:

Přímý nájem – prostředky nájmu jsou poskytovány jedním investorem

Převodový nájem – na poskytování leasingu se podílí na sebe navazujících více investorů s různými návaznými právy.

 

Specifická forma leasingových obchodů:

Komunální leasing – uzavíraný územním orgánem kraje, obce, města.

Zpětný leasing – představuje zpětné provedení původnímu majiteli, od kterého byl předmět leasingu odkoupen. Realizuje se při ukončení doby leasingu a původní majitel jej opět zpětně pronajímá za zvláště dohodnutých podmínek.

Lisabonská strategie

Cíl EU z  roku 2000: Stát  se během  deseti  let " nejkonkurenceschopnější a  nejdynamičtější znalostní  ekonomikou   na  světě,  jež  bude  udržitelného  růstu a  bude nabízet  více  kvalitních pracovních  míst a  větší  sociální  soudržnost".

 

Logický rámec

Nástroj ,  který ukazuje účel projektu,  cíle a výstupy  projektu,  kterými  bude těchto cílů dosaženo.

 

Lombardní soustava

Zajišťuje úvěry zajištěné cennými papíry.

Lombardní úvěr

Jedná se o peněžní úvěr proti zástavě movitých věcí, nejčastěji proti cenným papírům.

Lustrace

Výpis údajů z úředních evidencí.

Maastrichtská smlouva (7.2.1992)

Smlouva, která dala podklad k vytvoření tzv. evropského občanství. Cílem je vybudování hospodářské a měnové unie, společné zahraniční a bezpečnostní politiky, spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí.

Mainstream

Obecné označení většinově přijatelných názorů, co je normální a běžné, co je známé široké veřejnosti a přístupné všem.

Mainstreaming

Proces ovlivňování dominantních myšlenek, postojů, praktik nebo trendů, s cílem dosáhnout změny v politice a praxi - změny v postojích a schopnostech pracovníků, změny v samotných organizacích a změny v tom, jak poskytují služby.

Mandatorní výdaje

Jedná se o výdaje rozpočtu - "přikázané" výdaje,    které jsou stanoveny zákonem) a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit např. výplaty sociálního zabezpečení, důchodů atp.

 

Marginalizace

Marginální znamená okrajový, také  mezní. Pochází z latinského marginalia = poznámky na okraji textu. Marginalizovat tedy znamená odsouvat na okraj zájmu, bagatelizovat.

Měnový kurz

Vyjadřuje nominální cenu jedné měny v jednotkách měny druhé.

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Poradní orgán pro národní ekonomiky, které směřují ke krizi. Poskytuje konzultace dotýkající se měnových otázek, stabilizace měnových kurzů, devizových úvěrů apod. Je financován z příspěvků členských států. Sídlí ve Washingtonu.

Mezinárodní pohyb služeb

Také je nazýván tzv. neviditelný export. Jedná se  o služby:

  • faktorové - důchody získané vývozem výrobních faktorů
  • nefaktorové - doprava, přeprava, cestovní ruch
  • služby distribuce - doprava, skladování (překladiště), komunikace, obchod
  • výrobní služby - pojišťovnictví, banky, právnické služby apod.
  • sociální služby - zdravotnictví, jednotlivé sociální služby  (v pojetí zák. 108/2006 Sb.) školství, náboženství, pošta
  • osobní služby - domácí služby (servis pro domácnost), opravy, restaurace, ubytovací zařízení
Microsite

Tak přesně takto je označován speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Pojem minisite či weblet je speciálním označení webdesignerů. Microsite je marketingovým nástrojem. Hlavní stránka má zpravidla své vlastní URL adresu a/či doménu. Jsou o ideální způsob prezentování specifického okruhu informací nebo produktů.

Místní Agenda 21 (MA21)

Komunitní programem jednotlivých obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti veřejnosti. Cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

 

Moderační právo

Právo na zmírnění náhrady škody. Toto právo má jen soud, nelze  však uplatnit jedná-li se o škodu úmyslnou.

Modus vivendi

Dohody mezi subjekty mezinárodního veřejného práva, pokud se nepodařilo nalézt naprostý konsens - dohoda  "o způsobu žití".

Monitorovací výbor

Výbor, který je povinen sledovat plnění programu veřejné  pomoci, jeho účinnost a  správnosti.

Moratorium

Zákaz, který je časově omezený.

Strana: 1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz