» Slovníček

Lisabonská strategie

Cíl EU z  roku 2000: Stát  se během  deseti  let " nejkonkurenceschopnější a  nejdynamičtější znalostní  ekonomikou   na  světě,  jež  bude  udržitelného  růstu a  bude nabízet  více  kvalitních pracovních  míst a  větší  sociální  soudržnost".

 

Logický rámec

Nástroj ,  který ukazuje účel projektu,  cíle a výstupy  projektu,  kterými  bude těchto cílů dosaženo.

 

Lombardní soustava

Zajišťuje úvěry zajištěné cennými papíry.

Lombardní úvěr

Jedná se o peněžní úvěr proti zástavě movitých věcí, nejčastěji proti cenným papírům.

Lustrace

Výpis údajů z úředních evidencí.

Maastrichtská smlouva (7.2.1992)

Smlouva, která dala podklad k vytvoření tzv. evropského občanství. Cílem je vybudování hospodářské a měnové unie, společné zahraniční a bezpečnostní politiky, spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí.

Mainstream

Obecné označení většinově přijatelných názorů, co je normální a běžné, co je známé široké veřejnosti a přístupné všem.

Mainstreaming

Proces ovlivňování dominantních myšlenek, postojů, praktik nebo trendů, s cílem dosáhnout změny v politice a praxi - změny v postojích a schopnostech pracovníků, změny v samotných organizacích a změny v tom, jak poskytují služby.

Mandatorní výdaje

Jedná se o výdaje rozpočtu - "přikázané" výdaje,    které jsou stanoveny zákonem) a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit např. výplaty sociálního zabezpečení, důchodů atp.

 

Marginalizace

Marginální znamená okrajový, také  mezní. Pochází z latinského marginalia = poznámky na okraji textu. Marginalizovat tedy znamená odsouvat na okraj zájmu, bagatelizovat.

Měnový kurz

Vyjadřuje nominální cenu jedné měny v jednotkách měny druhé.

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Poradní orgán pro národní ekonomiky, které směřují ke krizi. Poskytuje konzultace dotýkající se měnových otázek, stabilizace měnových kurzů, devizových úvěrů apod. Je financován z příspěvků členských států. Sídlí ve Washingtonu.

Mezinárodní pohyb služeb

Také je nazýván tzv. neviditelný export. Jedná se  o služby:

  • faktorové - důchody získané vývozem výrobních faktorů
  • nefaktorové - doprava, přeprava, cestovní ruch
  • služby distribuce - doprava, skladování (překladiště), komunikace, obchod
  • výrobní služby - pojišťovnictví, banky, právnické služby apod.
  • sociální služby - zdravotnictví, jednotlivé sociální služby  (v pojetí zák. 108/2006 Sb.) školství, náboženství, pošta
  • osobní služby - domácí služby (servis pro domácnost), opravy, restaurace, ubytovací zařízení
Microsite

Tak přesně takto je označován speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Pojem minisite či weblet je speciálním označení webdesignerů. Microsite je marketingovým nástrojem. Hlavní stránka má zpravidla své vlastní URL adresu a/či doménu. Jsou o ideální způsob prezentování specifického okruhu informací nebo produktů.

Místní Agenda 21 (MA21)

Komunitní programem jednotlivých obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti veřejnosti. Cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

 

Moderační právo

Právo na zmírnění náhrady škody. Toto právo má jen soud, nelze  však uplatnit jedná-li se o škodu úmyslnou.

Modus vivendi

Dohody mezi subjekty mezinárodního veřejného práva, pokud se nepodařilo nalézt naprostý konsens - dohoda  "o způsobu žití".

Monitorovací výbor

Výbor, který je povinen sledovat plnění programu veřejné  pomoci, jeho účinnost a  správnosti.

Moratorium

Zákaz, který je časově omezený.

MSC2007

Monitorovací  systém strukturálních  fondů a Fondu  soudržnosti 2007-2013.

Strana: 1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz