» Slovníček

Odkazovník

Odkazovník není dědicem, má však zřízenou pohledávku na vydání věci nebo zřízení určitého práva. Za dědice (odkazovníka) lze povolat i právnickou osobu, která má teprve vzniknout, pokud vznikne do jednoho roku od smrti zůstavitele.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Odloučení pozůstalosti

Věřitel, který osvědčí obavu z předlužení dědice, může předtím, než soud potvrdil nabytí dědictví, navrhnout, aby pozůstalost zůstala odloučena od jmění dědice a byla spravována jako oddělené jmění. Soud návrhu nevyhoví, je-li zřejmé, že k obavě není důvod. Z odloučené pozůstalosti se uspokojí věřitel, který si odloučení vyžádal. Tento věřitel však ztrácí právo uspokojit se z ostatního dědicova majetku, a to i v případě, že dědic neuplatnil výhradu soupisu.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Odmítnutí dědictví

Dědictví může odmítnout pouze dědic, nikoli smluvní dědic, pokud není vyloučen dědickou smlouvou. Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví. Žije-li dědic v zahraničí, lhůta se prodlužuje na tři měsíce. Uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout dědictví zaniká. Jedinou možnou formou je výslovné prohlášení vůči soudu.

Vzdá-li se dědictví nepominutelný dědic, vzdává se tím také práva na povinný díl s účinností i pro své potomky. Pozor však, pokud byl-li dědic, který se dědictví vzdal, obtížen příkazem, nařízením odkazu nebo jiným opatřením dle zůstavitelovy vůle, které může a má splnit jen osobně, nezbavuje se tím povinnosti splnit takové opatření.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

Odúmrť

Případ, kdy dědictví nenabyl dědic, ale připadlo státu.

Odvolání závěti

K výslovnému odvolání závěti se vyžaduje projev vůle učiněný ve formě předepsané pro pořízení závěti. K odvolání závěti mlčky se vyžaduje zničení listiny, na níž byla závěť napsána. Zničí-li zůstavitel jen jeden z několika stejnopisů závěti, nelze z toho ještě usuzovat na její odvolání. Porušil-li zůstavitel listinu jiným způsobem, nebo neobnovil-li závěť, ač ví, že listina byla zničena nebo ztracena, závěť se tím ruší, plyne-li z okolností nepochybně zůstavitelův zrušovací úmysl.

Byla-li závěť pořízena ve formě veřejné listiny, má zůstavitel právo požadovat kdykoli, aby mu závěť byla vydána, což může učinit jen zůstavitel sám osobně. Stejně tak může zůstavitel požádat o vydání závěti, je-li v úřední úschově. Vydáním se závěť považuje za odvolanou.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Oferta

Nabídka k dohodě, uzavření smlouvy.

OLD LADY THREADNEEDLE STREET

Tento  název  si  vysloužila BANK OF ENGLAND sídlící  v Londýně. Název pochází z počátku 19. století, když ,,Starou dámu“ vyobrazil karikaturista s tím, že na ni útočí politici s požadavkem vydat zlato na pokračování války.

Ontologie

Ontologie se zabývá jsoucnem a bytím. Je součástí metafyziky a zabývá se nejobecnějšími otázkami. Neživé věci prostě trvají a jen odolávají nepříznivým vlivům svého prostředí a živé organismy řeší otázku bytí tak, že se reprodukují.

Martin Heidegger[1] (1889 – 1976) rozlišil bytí neživých věcí jako prostý výskyt (výskytové jsoucno) či jako vhodnost k něčemu (příruční jsoucno). Člověku na jeho bytí záleží, jde mu o bytí, zásadně mu na něm záleží, a tedy se o ně tedy stará. Pro bytí (jsoucno) člověka, který se stará o svou existenci, zavedl označení pobyt - Dasein.

Otázka: Jaký je vztah esence a bytí?[1] Ontologické dílo: Bytí a čas (Sein und Zeit), nedokončil

 

-lz-

OP RLZ

Operační  program Rozvoj lidských  zdrojů.

Opatření

Úřední  prostředky (uvedeny v dokumentech  a zápisech,  výjimečně  jako  samostatná „opatření“) podrobněji rozvádějící jednotlivé priority, popisují způsoby, které povedou k naplnění vybraných priorit.

Opce

Označení práva koupit nebo prodat cenný papír nebo zboží za stanovenou cenu v průběhu stanoveného období.

Základní opce jsou:

Call opce – nákupní s právem koupit

Put opce – prodejní s právem prodat

 

Kombinované opce:

Sprej – současný nákup a vypsání opce stejného druhu

Butterfly – kombinovaná opce se čtyřmi opcemi

Stradle – kombinace Call a Put opce při stejné pevné ceně (strike price) dvojitý prémiový opční obchod

Strangle – kombinace Call a Put opce při různé pevné ceně

Na opčním trhu pozici investora tvoří:

Long position – dlouhá pozice jako kupující opce

Long call – nákup za předem stanovenou cenu

Long put – prodej za předem stanovenou cenu

Short position – krátká pozice jako prodávající opce

Short call – prodávající získá od kupujícího prémii

OPD

Operační  program Doprava.

 

Opinio

Přesvědčení, mínění.

OPLZZ

Operační  program  Lidské  zdroje a zaměstnanost.

 

OPPA

Operační  program Praha Adaptabilita.

OPPK

Operační  program Podnikání a inovace.

OPTP

Operační program Technická  pomoc.

OPVaVpl

Operační program Výzkum a vývoj pro  inovace.

 

OPVK

Operační  program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

OPZP

Operační  program Životní  prostředí.

 

Strana: 1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 24

Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz