» Slovníček

Odúmrť

Případ, kdy dědictví nenabyl dědic, ale připadlo státu.

Odvolání závěti

K výslovnému odvolání závěti se vyžaduje projev vůle učiněný ve formě předepsané pro pořízení závěti. K odvolání závěti mlčky se vyžaduje zničení listiny, na níž byla závěť napsána. Zničí-li zůstavitel jen jeden z několika stejnopisů závěti, nelze z toho ještě usuzovat na její odvolání. Porušil-li zůstavitel listinu jiným způsobem, nebo neobnovil-li závěť, ač ví, že listina byla zničena nebo ztracena, závěť se tím ruší, plyne-li z okolností nepochybně zůstavitelův zrušovací úmysl.

Byla-li závěť pořízena ve formě veřejné listiny, má zůstavitel právo požadovat kdykoli, aby mu závěť byla vydána, což může učinit jen zůstavitel sám osobně. Stejně tak může zůstavitel požádat o vydání závěti, je-li v úřední úschově. Vydáním se závěť považuje za odvolanou.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Oferta

Nabídka k dohodě, uzavření smlouvy.

OLD LADY THREADNEEDLE STREET

Tento  název  si  vysloužila BANK OF ENGLAND sídlící  v Londýně. Název pochází z počátku 19. století, když ,,Starou dámu“ vyobrazil karikaturista s tím, že na ni útočí politici s požadavkem vydat zlato na pokračování války.

Ontologie

Ontologie se zabývá jsoucnem a bytím. Je součástí metafyziky a zabývá se nejobecnějšími otázkami. Neživé věci prostě trvají a jen odolávají nepříznivým vlivům svého prostředí a živé organismy řeší otázku bytí tak, že se reprodukují.

Martin Heidegger[1] (1889 – 1976) rozlišil bytí neživých věcí jako prostý výskyt (výskytové jsoucno) či jako vhodnost k něčemu (příruční jsoucno). Člověku na jeho bytí záleží, jde mu o bytí, zásadně mu na něm záleží, a tedy se o ně tedy stará. Pro bytí (jsoucno) člověka, který se stará o svou existenci, zavedl označení pobyt - Dasein.

Otázka: Jaký je vztah esence a bytí?[1] Ontologické dílo: Bytí a čas (Sein und Zeit), nedokončil

 

-lz-

OP RLZ

Operační  program Rozvoj lidských  zdrojů.

Opatření

Úřední  prostředky (uvedeny v dokumentech  a zápisech,  výjimečně  jako  samostatná „opatření“) podrobněji rozvádějící jednotlivé priority, popisují způsoby, které povedou k naplnění vybraných priorit.

Opce

Označení práva koupit nebo prodat cenný papír nebo zboží za stanovenou cenu v průběhu stanoveného období.

Základní opce jsou:

Call opce – nákupní s právem koupit

Put opce – prodejní s právem prodat

 

Kombinované opce:

Sprej – současný nákup a vypsání opce stejného druhu

Butterfly – kombinovaná opce se čtyřmi opcemi

Stradle – kombinace Call a Put opce při stejné pevné ceně (strike price) dvojitý prémiový opční obchod

Strangle – kombinace Call a Put opce při různé pevné ceně

Na opčním trhu pozici investora tvoří:

Long position – dlouhá pozice jako kupující opce

Long call – nákup za předem stanovenou cenu

Long put – prodej za předem stanovenou cenu

Short position – krátká pozice jako prodávající opce

Short call – prodávající získá od kupujícího prémii

OPD

Operační  program Doprava.

 

Opinio

Přesvědčení, mínění.

OPLZZ

Operační  program  Lidské  zdroje a zaměstnanost.

 

OPPA

Operační  program Praha Adaptabilita.

OPPK

Operační  program Podnikání a inovace.

OPTP

Operační program Technická  pomoc.

OPVaVpl

Operační program Výzkum a vývoj pro  inovace.

 

OPVK

Operační  program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

OPZP

Operační  program Životní  prostředí.

 

Organizační a provozní udržitelnost

Udržitelnost po stránce zabezpečení řízení projektu fundovanými  lidskými zdroji za  předpokladu  využití správných  technologických  postupů,  také   za  předpokladu  využití  správné  metodologie  a vhodné infrastruktury.

 

OSN

Hlavním cílem organizace je  udržování mezinárodního míru. Základním dokumentem je Charta OSN, avšak rezoluce nemá závazný charakter. Mezi padesáti jedna zakládajícími členy bylo i Československo.

Vznik: 24.10. 1945

Orgány:

  • Valné shromáždění
  • Hospodářská sociální rada
  • Mezinárodní soudní dvůr
  • přidružené  mezinárodní organizace zvláštním statusem - ILO, FAO, UNESCO
Outgoing

Zabezpečování výjezdu domácích občanů z domovských států do zahraničí a zajištění poskytování všech služeb na dobu pobytu nebo rekreace v zahraničí a zabezpečení návratu domů, který zabezpečují cestovní kanceláře zabezpečující cestovní styk.

Strana: 1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 24

Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz