» Slovníček

Occamova břitva

Ořízne to, co je nepodstatné. Jde o princip logické úspornosti. Za vhodné vysvětlení se považuje to, které je ze všech nejjednodušší pro vysvětlení daného jevu. Ve vědě „ořezává" řeší problém nekonečných rozmanitých teorií, které vedou ke shodným (stejným) výsledkům.

Teorie pochází z 19. století a je připisována Williamu z Ockhamu, anglický františkán a významný logik.

Princip je definován: Pluralitas non est ponenda sine necessitate.

Množství se nemá dokládat, není-li to nezbytné.

Pozdější definice: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.

Entity se nemají zmnožovat více, než je nutné.

Vysvětlení: Pokud pro nějaký jev existuje více vysvětlení, je vhodnější (správnější) upřednostňovat to nejméně komplikované.

Užší vymezení Occamovy břitvy: Pokud není nějaká část teorie pro dosažení výsledků nezbytná, tak do teorie nepatří.

-lz-

Odkaz

Odkaz je dědický nástroj, kterým zůstavitel může někomu zanechat určitou konkrétní věc či mu jím zajišťuje zřízení práva (§ 1477).

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-


Odkazovník

Odkazovník není dědicem, má však zřízenou pohledávku na vydání věci nebo zřízení určitého práva. Za dědice (odkazovníka) lze povolat i právnickou osobu, která má teprve vzniknout, pokud vznikne do jednoho roku od smrti zůstavitele.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Odloučení pozůstalosti

Věřitel, který osvědčí obavu z předlužení dědice, může předtím, než soud potvrdil nabytí dědictví, navrhnout, aby pozůstalost zůstala odloučena od jmění dědice a byla spravována jako oddělené jmění. Soud návrhu nevyhoví, je-li zřejmé, že k obavě není důvod. Z odloučené pozůstalosti se uspokojí věřitel, který si odloučení vyžádal. Tento věřitel však ztrácí právo uspokojit se z ostatního dědicova majetku, a to i v případě, že dědic neuplatnil výhradu soupisu.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Odmítnutí dědictví

Dědictví může odmítnout pouze dědic, nikoli smluvní dědic, pokud není vyloučen dědickou smlouvou. Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví. Žije-li dědic v zahraničí, lhůta se prodlužuje na tři měsíce. Uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout dědictví zaniká. Jedinou možnou formou je výslovné prohlášení vůči soudu.

Vzdá-li se dědictví nepominutelný dědic, vzdává se tím také práva na povinný díl s účinností i pro své potomky. Pozor však, pokud byl-li dědic, který se dědictví vzdal, obtížen příkazem, nařízením odkazu nebo jiným opatřením dle zůstavitelovy vůle, které může a má splnit jen osobně, nezbavuje se tím povinnosti splnit takové opatření.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

Odúmrť

Případ, kdy dědictví nenabyl dědic, ale připadlo státu.

Odvolání závěti

K výslovnému odvolání závěti se vyžaduje projev vůle učiněný ve formě předepsané pro pořízení závěti. K odvolání závěti mlčky se vyžaduje zničení listiny, na níž byla závěť napsána. Zničí-li zůstavitel jen jeden z několika stejnopisů závěti, nelze z toho ještě usuzovat na její odvolání. Porušil-li zůstavitel listinu jiným způsobem, nebo neobnovil-li závěť, ač ví, že listina byla zničena nebo ztracena, závěť se tím ruší, plyne-li z okolností nepochybně zůstavitelův zrušovací úmysl.

Byla-li závěť pořízena ve formě veřejné listiny, má zůstavitel právo požadovat kdykoli, aby mu závěť byla vydána, což může učinit jen zůstavitel sám osobně. Stejně tak může zůstavitel požádat o vydání závěti, je-li v úřední úschově. Vydáním se závěť považuje za odvolanou.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Oferta

Nabídka k dohodě, uzavření smlouvy.

OLD LADY THREADNEEDLE STREET

Tento  název  si  vysloužila BANK OF ENGLAND sídlící  v Londýně. Název pochází z počátku 19. století, když ,,Starou dámu“ vyobrazil karikaturista s tím, že na ni útočí politici s požadavkem vydat zlato na pokračování války.

Ontologie

Ontologie se zabývá jsoucnem a bytím. Je součástí metafyziky a zabývá se nejobecnějšími otázkami. Neživé věci prostě trvají a jen odolávají nepříznivým vlivům svého prostředí a živé organismy řeší otázku bytí tak, že se reprodukují.

Martin Heidegger[1] (1889 – 1976) rozlišil bytí neživých věcí jako prostý výskyt (výskytové jsoucno) či jako vhodnost k něčemu (příruční jsoucno). Člověku na jeho bytí záleží, jde mu o bytí, zásadně mu na něm záleží, a tedy se o ně tedy stará. Pro bytí (jsoucno) člověka, který se stará o svou existenci, zavedl označení pobyt - Dasein.

Otázka: Jaký je vztah esence a bytí?[1] Ontologické dílo: Bytí a čas (Sein und Zeit), nedokončil

 

-lz-

OP RLZ

Operační  program Rozvoj lidských  zdrojů.

Opatření

Úřední  prostředky (uvedeny v dokumentech  a zápisech,  výjimečně  jako  samostatná „opatření“) podrobněji rozvádějící jednotlivé priority, popisují způsoby, které povedou k naplnění vybraných priorit.

Opce

Označení práva koupit nebo prodat cenný papír nebo zboží za stanovenou cenu v průběhu stanoveného období.

Základní opce jsou:

Call opce – nákupní s právem koupit

Put opce – prodejní s právem prodat

 

Kombinované opce:

Sprej – současný nákup a vypsání opce stejného druhu

Butterfly – kombinovaná opce se čtyřmi opcemi

Stradle – kombinace Call a Put opce při stejné pevné ceně (strike price) dvojitý prémiový opční obchod

Strangle – kombinace Call a Put opce při různé pevné ceně

Na opčním trhu pozici investora tvoří:

Long position – dlouhá pozice jako kupující opce

Long call – nákup za předem stanovenou cenu

Long put – prodej za předem stanovenou cenu

Short position – krátká pozice jako prodávající opce

Short call – prodávající získá od kupujícího prémii

OPD

Operační  program Doprava.

 

Opinio

Přesvědčení, mínění.

OPLZZ

Operační  program  Lidské  zdroje a zaměstnanost.

 

OPPA

Operační  program Praha Adaptabilita.

OPPK

Operační  program Podnikání a inovace.

OPTP

Operační program Technická  pomoc.

OPVaVpl

Operační program Výzkum a vývoj pro  inovace.

 

Strana: 1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz