» Slovníček

BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENT (BIS)

Banka pro mezinárodní platby byla založena v roce 1920 v Basileji ve Švýcarsku. V současném období jsou jejími členy téměř všechny Evropské státy vč. České republiky.  

Banka je primárně zaměřena na:

 • Nákup a prodej zlata na vlastní účet nebo na účet centrálních bank
 • Přijímá zlata centrálních bank a jeho deponování
 • Eskont a reeskont směnek a šeků
 • Nákup a prodej deviz
 • Přijímání vkladů od ústředních bank na běžné a depozitní účty
Bankovní tajemství

Zahrnuje  veškeré  bankovní operace, včetně stavů  na účtech a depozit.

Bankovní úvěry

Akceptační – akceptování směnek vydaných bankou klientovi

Akreditivní – na příkaz kterého otevírá akreditiv, který klient ve stanoveném termínu splatí nebo je mu přidán na vrub účtu.

Avalový – záruka poskytnutá bankou, že zaplatí za dlužníka úhradu, pokud ji sám ve stanoveném termínu nebude schopen zaplatit

Hypoteční – poskytovaný bankou jako protihodnota zástavy nemovitostí

Investiční – poskytovaný bankou na přesně stanovené investiční záměry se stanovenými podmínkami splatnosti.

Kontokorentní – poskytovaný bankou na běžném účtu při stanovení úvěrového rámce, do kterého může příslušný objekt úvěr čerpat.

Mezinárodní – uzavíraný mezi subjekty země poskytující úvěr se subjekty druhé země, které je úvěr poskytován.

Remboursní – v zahraničním obchodě úvěr poskytovaný na zboží na cestě akceptováním směnky dodavatele, který se stává směnečným dlužníkem.

Revolvingový – při kterém při splácení části úvěru obnovuje výši úvěru na původní.

Rolloverový – úvěr poskytnutý bankou s pohyblivou úrokovou sazbou, zpravidla v šestiměsíčních lhůtách.

Spotřební – poskytovaný bankou na nákup spotřebního zboží nebo služeb přímo spojených s nákupem.

Státní – stát je v roli věřitele nebo  dlužníka.

Záruční, garanční – banka za klienta složí záruku, že klient dodrží podmínky smlouvy, nebo při neplnění uhradí vzniklou škodu.

Zemědělské – poskytuje banka k pořízení půdy, zemědělských budov nebo zajištění provozu zemědělského subjektu.

Barter

Obchod vázaný na vzájemnou výměnu sortimentu a množství zboží bez finanční úhrady – „něco za něco“.

Behaviorální marketing

Chceme-li lépe pochopit chování klientů či zákazníků, musíme nejdříve pochopit, jaké mají návyky, jak se standardně chovají a třeba i to, co je baví a zajímá. Touto klíčovou oblastí marketingu se zabývá behaviorální marketing.

Behaviorální marketing analyzuje chování klientů a výstupy implementuje do procesů marketingu pro zlepšení jeho efektivity. Tento postup je typický pro online marketing.

Jak to probíhá, co se děje?

Názory jsou prozatím ještě nejednotné, ale jedna z nich tvrdí, že se dělí na dvě oblasti. Ta první sleduje klienta či zákazníka na konkrétních webových stránkách (e-shopu). Cílem je optimalizovat obsah webových stránek (prezentace) vůči skupině klientů či zákazníků, která navštěvuje konkrétní web. Nezbytné je správně vyhodnotit nasbíraná data, třeba v porovnání (s ohledem) na různé sociodemografické statistiky.

Druhá oblast je o sofistikovaně propracovaných reklamních systémech, které jsou založeny na behaviorálním marketingu. Zadavatel reklamy má možnost lépe zacílit na jednotlivce i skupiny podle jeho nedávného chování na internetu. Účinným nástrojem je například kontextová reklama, nebo tvoření profilu klienta či zákazníků podle jeho vyhledávání v minulosti.

Bene-fill

Je  informačním  systémem,  který  vznikal v období  pokrytí všech  fází  cyklu projektů  v  monitorovacím  období 2004-2006. Pro  roky 2007-2013 byl  vytvořen  vyspělejší  informační  systém SFŽP, kterým  je Bene-fill a IS ZS (informační  systém  zprostředkujícího systému.  Výhodou  je (zdokonalením),  že  v  okamžiku  vkládání dat,  je  možné  je  konzultovat s  administrátorem projektu.

 

Benešovy dekrety

Benešovy dekrety je neoficiální souhrnné označení 98 dekretů vydaných v roce 1945, v době před znovuustavením Národního shromáždění, presidentem Edvardem Benešem a ratihabovaných ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. (vyhlášeny za platný zákon). Byly přijaty československou vládou v exilu a v prvních měsících po návratu do Československa.

Termínu "Benešovy dekrety" se obvykle užívá v zúženém smyslu pro ty z nich, které jsou pro svůj charakter předmětem dodnes trvající kontroverse. Jedná se především o ty, které pojednávají a jsou spojené především s konfiskací majetku etnických Němců a Maďarů, zrušení československého státního občanství etnických Němcůa Maďarům, dále zrušení německé university a německých vysokých škol technických.

Na dobu tzv. prozatímního zřízení ČSR (doba v exilu) připadá 45 dekretů (z toho 11 ústavních), od dubna 1945 do října 1945 bylo vydáno dalších 98 dekretů (z toho 6 ústavních dekretů). Podle ústavního dekretu o prozatímním výkonu moci zákonodárné vydávala vláda dekrety na místě Národního shromáždění, vzhledem k tomu, že nebylo možno vykonávat zákonodárnou moc v souladu s Ústavou.

Dekrety (1940–1945) byly vydány v tzv. Úředním věstníku československém, který nebyl na českém území oficiálně distribuován - dekrety nebyly řádně veřejně vyhlášeny a nestaly se ve formálním ani materiálním smyslu platnými, avšak v roce 1945 bylo šest z těchto dekretů tzv. republikováno  (tedy „zlegalizováno“ ve Sborníku) vyhláškami. Zbylých 38 dekretů a ústavních dekretů vyšlo jako Příloha Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé, ročník 1947 - V této příloze se uveřejňují ústavní dekrety presidenta republiky a dekrety presidenta republiky, vyhlášené v Úředním věstníku československém (vydávaném v Londýně), o nichž vláda neurčila, že zůstávají na osvobozeném území v platnosti, a které proto nebyly vyhlášeny ve Sbírce zákonů a nařízení [§ 1, písm. a) ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22. Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé] Tím se provádí ustanovení článku III., odst. 1 ústavního zákona ze dne 28. března 1946 č. 57 Sb., kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky.

Platnost Benešových dekretů potvrdil v r. 1995 Ústavní soud precedenčním nálezem č. 55/1995 Sb. (causa Dreithaler); tento nález však obsahuje zjevně politicky motivované, účelové proklamativní pasáže a nelze ho hodnotit jako text vysoké právní hodnoty. Závaznost Benešových dekretů však byla mezitím potvrzena celou řadou dalších nálezů Ústavního soudu, zejména v případech, kdy se navrácení majetku domáhali potomci šlechtických rodů.

Zdroj: Iuridictum – Encyklopedie o právu

Benchmarking

Moderní nástroj řízení spočívá v měření a analýza procesů a výkonů organizace a prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních hledání nejlepších řešení. První jej zaváděla firma Xerox na konci sedmdesátých let.  Kanadská provincie Ontario: obce mají ze zákona každoročně povinnost poskytovat ministerstvu vnitra řadu údajů pro porovnávání kvality služeb. Umožňuje poznat vnitřní fungování organizace, sdílet zkušenosti a nejlepší praxi se srovnatelnými subjekty a identifikovat příležitosti ke zlepšení procesů a postupů ve vlastní organizaci. Smyslem benchmarkingu je realizace změn potřebných ke zlepšení výkonů.

Postup:

 • vymezení oblastí benchmarkingu stanovení cílů (výkony pro budoucnost)
 • zmapování profilu služeb a  formulace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů
 • zapojování všech zainteresovaných stran
 • sběr a zpracování dat
 • porovnávání ukazatelů a identifikace nejlepšího řešení
 • analýza procesů - porovnávání s nejlepším procesem
 • identifikace rezerv ve vlastním výkonu
 • akční plány k zavedení změn a jejich realizace
 • vyhodnocení procesu a dosažených výsledků
 • zajištění  přijetí  závazku provést změnu

Předpoklad úspěšného  benchmarkingu:

projekt má oporu ve vedení organizace, které pomůže při změnách politiky úřadu, jež budou součástí procesu dotčené  agendy -  personál úřadu a přijal změny za své organizace učí  své  zaměstnance přijímat  kritické srovnávání a  vytváří  jim  podmínky,  aby u  nich  nedocházelo k pocitům  ohrožení organizace vymezí jen  určitý počet klíčových aktivit v rámci úřadu, např.:

 • rozdělení odpovědností a s podrobným akčním plánem
 • aktivní zapojení všech zúčastněných aktérů
 • vytvoření etického kodexu, který mimo  jiné  stanový  i  postup, kdy, v jakém rozsahu a v jaké formě budou zveřejněny výstupy a výsledky porovnávání.
Berghein

Koupě přebytku zboží za výhodnou cenu či rychlý odprodej  z důvodu udržitelné  záruky kvality - aby nedošlo ke znehodnocení časem.  

Beverige, William Henry

W. H. Beverige, anglický lord, měl snahu osvobodit člověka od nouze a poskytnout všem záruku pravidelného příjmu. V roce 1911 se podílel ve Velké Británii na přípravě národního pojišťovacího zákona (1. povinné pojištění v nezaměstnanosti na světě), avšak počátek jeho zavádění ve světě přišel až v roce 1942, kdy W. H. Beverige vypracoval komplexní systém sociálního zabezpečení vrcholu svého zavádění, dosáhl v 80. letech minulého století.

-lz-

Bezpečnostní rada státu

Ústavní orgán, v jehož  čele stojí  předseda vlády. Prezident  republiky  má  právo se účastnit všech  jednání pořádaných Bezpečnostní radou.  Je  odpovědná za stanovení návrhů (v rozsahu pověření) k zajišťování bezpečnosti ČR.

Bílá kniha o zaměstnanosti

Jedná  se soubor daňových, investičních a pracovně organizačních opatření EU v boji proti nezaměstnanosti, k oživení hospodářského  růstu a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky členských  zemí EU na mezinárodních trzích.

 

Bílá kniha v sociálních službách

V roce 2003 definovalo MPSV základní principy transformace sociální politiky ČR známou  pod  titulem  Bílá kniha v sociálních službách, což jsou  zásady, vycházejí z evropského pojetí sociální politiky a jsou podstatou komunitního plánování sociálních služeb,  kterou  vystihují  základní  principy:

 • Nezávislost a autonomie    
 • Začlenění a integrace        
 • Respektování potřeb    
 • Partnerství    
 • Kvalita     
Biometrické údaje

Biometrické údaje jsou ty osobní údaje, které vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje.

Blahobyt

V obecném slova smyslu vyjadřuje hojnost, ve smyslu sociální politiky vyjadřuje určitý standard občanů, také státu dobrý. Nevyjadřuje extrémní bohatství skupiny či jedinců. Stát, ve kterém prosperuje blahobyt, bývá vystavěn na základech konstituované moderní sociální politiky, která se koncepčně opírá o nejdůležitější klíčové aspekty: zdraví, vzdělání, zajištěnost obyvatelstva nezbytnými příjmy s cílem vyrovnat šance všech vstupujících do života nebo na trh práce, ale také zajistit všem jedincům důstojnou životní úroveň. 

-lz-

Bloková výjimka

Vymezuje výjimku ze  zakázky  veřejné  podpory.  Jedná  se  účelovou  přímou  podporu poskytnutí  finančních  prostředků. ÚOHS stanovuje  akceptovatelná  maxima. Dotýká  se pracovních  míst,  vzdělávacích  projektů a  také  konzultační a poradenské  služby.

Bona fide

Dobrá víra.

Brainstorming

Skupinová metoda zaměřená na generování nápadů na dané téma, známá od  roku 1939. Je založena na skupinovém výkonu. Je využívána  v managementu, podnikání, při hledání optimálních postupů,  také  v prognostice.

Zásady  brainstormingu:

 • vždy  mluví  jen  jeden
 • žádné hodnocení -  nekomentovat
 • podpora uvolněné atmosféry
 • nekritizovat
 • podpořit  kvantitu  nápadů
 • vše  zapisovat
 • výběr nejlepších  nápadů
Brownfield

Území,  jehož  předchozí  využívání  způsobilo kontaminaci nebo  devastaci,  které  omezuje  jeho  další  možnosti  nezávadného  využití.  Řešením  je  revitalizace  či  rekonstrukce,  pokud  se  jedná o  nemovitosti,  aby  mohl být efektivně využíván.

Burzy

Prodej cenných papírů, akcií, zprostředkování tohoto prodeje a nákupu oprávněným

subjektům.

 

Burzy se podle charakteru své činnosti člení:

Peněžní burzy – realizují obchod s cennými papíry, termínované obchody, obchody s peněžními opcemi.

Zbožové burzy – realizují obchod se zbožím.

 

Podle účelu se burzovní obchody člení na:

Veřejné – přístupné všem subjektům

Neveřejné – přístupné jen registrovaným členům

Soukromé – na kterých se obchody uzavírají jen mezi jednotlivci

 

Podle termínu dodání se člení na:

Promptní – dodávka je realizována okamžitě po uzavření obchodu

Termínované – realizace dodávky je provedena v dohodnutém termínu

 

Podle způsobu zajištění jsou obchody:

Zajištěné – s omezením rizika

Nezajištěné – s neomezením rizika

 

Členění trhu s cennými papíry (představují změnu majitele cenných papírů):

Hluboký trh – rychlé odbavení prodejních a nákupních příkazů nad/pod běžnou transakční cenou

Široký trh – charakteristický realizací velkého obratu obchodů

Pružný trh – realizuje přesun nových příkazů po změně tržní ceny

Tenký trh – bez významnější tržní ceny může být absorbován jen malý objem transakcí

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz