» Slovníček

Beverige, William Henry

W. H. Beverige, anglický lord, měl snahu osvobodit člověka od nouze a poskytnout všem záruku pravidelného příjmu. V roce 1911 se podílel ve Velké Británii na přípravě národního pojišťovacího zákona (1. povinné pojištění v nezaměstnanosti na světě), avšak počátek jeho zavádění ve světě přišel až v roce 1942, kdy W. H. Beverige vypracoval komplexní systém sociálního zabezpečení vrcholu svého zavádění, dosáhl v 80. letech minulého století.

-lz-

Bezpečnostní rada státu

Ústavní orgán, v jehož  čele stojí  předseda vlády. Prezident  republiky  má  právo se účastnit všech  jednání pořádaných Bezpečnostní radou.  Je  odpovědná za stanovení návrhů (v rozsahu pověření) k zajišťování bezpečnosti ČR.

Bílá kniha o zaměstnanosti

Jedná  se soubor daňových, investičních a pracovně organizačních opatření EU v boji proti nezaměstnanosti, k oživení hospodářského  růstu a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky členských  zemí EU na mezinárodních trzích.

 

Bílá kniha v sociálních službách

V roce 2003 definovalo MPSV základní principy transformace sociální politiky ČR známou  pod  titulem  Bílá kniha v sociálních službách, což jsou  zásady, vycházejí z evropského pojetí sociální politiky a jsou podstatou komunitního plánování sociálních služeb,  kterou  vystihují  základní  principy:

 • Nezávislost a autonomie    
 • Začlenění a integrace        
 • Respektování potřeb    
 • Partnerství    
 • Kvalita     
Blahobyt

V obecném slova smyslu vyjadřuje hojnost, ve smyslu sociální politiky vyjadřuje určitý standard občanů, také státu dobrý. Nevyjadřuje extrémní bohatství skupiny či jedinců. Stát, ve kterém prosperuje blahobyt, bývá vystavěn na základech konstituované moderní sociální politiky, která se koncepčně opírá o nejdůležitější klíčové aspekty: zdraví, vzdělání, zajištěnost obyvatelstva nezbytnými příjmy s cílem vyrovnat šance všech vstupujících do života nebo na trh práce, ale také zajistit všem jedincům důstojnou životní úroveň. 

-lz-

Bloková výjimka

Vymezuje výjimku ze  zakázky  veřejné  podpory.  Jedná  se  účelovou  přímou  podporu poskytnutí  finančních  prostředků. ÚOHS stanovuje  akceptovatelná  maxima. Dotýká  se pracovních  míst,  vzdělávacích  projektů a  také  konzultační a poradenské  služby.

Bona fide

Dobrá víra.

Brainstorming

Skupinová metoda zaměřená na generování nápadů na dané téma, známá od  roku 1939. Je založena na skupinovém výkonu. Je využívána  v managementu, podnikání, při hledání optimálních postupů,  také  v prognostice.

Zásady  brainstormingu:

 • vždy  mluví  jen  jeden
 • žádné hodnocení -  nekomentovat
 • podpora uvolněné atmosféry
 • nekritizovat
 • podpořit  kvantitu  nápadů
 • vše  zapisovat
 • výběr nejlepších  nápadů
Brownfield

Území,  jehož  předchozí  využívání  způsobilo kontaminaci nebo  devastaci,  které  omezuje  jeho  další  možnosti  nezávadného  využití.  Řešením  je  revitalizace  či  rekonstrukce,  pokud  se  jedná o  nemovitosti,  aby  mohl být efektivně využíván.

Burzy

Prodej cenných papírů, akcií, zprostředkování tohoto prodeje a nákupu oprávněným

subjektům.

 

Burzy se podle charakteru své činnosti člení:

Peněžní burzy – realizují obchod s cennými papíry, termínované obchody, obchody s peněžními opcemi.

Zbožové burzy – realizují obchod se zbožím.

 

Podle účelu se burzovní obchody člení na:

Veřejné – přístupné všem subjektům

Neveřejné – přístupné jen registrovaným členům

Soukromé – na kterých se obchody uzavírají jen mezi jednotlivci

 

Podle termínu dodání se člení na:

Promptní – dodávka je realizována okamžitě po uzavření obchodu

Termínované – realizace dodávky je provedena v dohodnutém termínu

 

Podle způsobu zajištění jsou obchody:

Zajištěné – s omezením rizika

Nezajištěné – s neomezením rizika

 

Členění trhu s cennými papíry (představují změnu majitele cenných papírů):

Hluboký trh – rychlé odbavení prodejních a nákupních příkazů nad/pod běžnou transakční cenou

Široký trh – charakteristický realizací velkého obratu obchodů

Pružný trh – realizuje přesun nových příkazů po změně tržní ceny

Tenký trh – bez významnější tržní ceny může být absorbován jen malý objem transakcí

Business Angel

Obchodní  anděl (fyzická  osoba),  který  investuje  menší  částky do  malých  či  začínajících  firem.

Case law

Termín vyjadřuje v angloamerické právní kultuře precedenty a právo tvořené rozhodováním soudu.

Cash flow

Doslovný český překlad "peněžní tok"
1. rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v podniku
2. přehled o peněžních tocích

Cíle  politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Používaná  zkratka: HSS. pro  období 2007-2013 jsou  stanoveny  3 cíle: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská  územní  spolupráce.

 

CBA: Cost-benefit analysis

Dokument, který posuzuje projekt z hlediska společenských přínosů pro obec, region. Posuzuje jej  především  z hlediska vlivu na zaměstnanost, životní prostředí, poptávku regionu apod. Je  nástrojem  pro  vyčíslení nákladů a výnosů,  které  vyplývají  z  projektu. Obsahuje:

 • Marketingové shrnutí
 • Analýzu současného stavu
 • Popis řešeného problému
 • Popis projektu po technické stránce
 • Etapizaci projektu
 • Marketingová analýza + strategie
 • Management lidských zdrojů
 • Strukturu financování projektu
 • Financování provozu projektu
 • Finanční analýzu projektu
 • Analýzu společenského přínosu
 • Analýzu citlivosti rizik
 • Harmonogram činností
 • Alternativní plán
CEDR

Centrální evidence  dotací z  rozpočtu.  Slouží  především  ke  sledování,  evidenci, evidenci a ke  kontrole  dotací poskytnutých  ze  státního  rozpočtu.

Centra  vyššího  řádu

Tato  centra poskytují  svému území více  služeb,  zboží,  administrativního  zázemí,  kulturního,  společenského vyžití.  Mají  díky  velkému spádovému území  rozsáhlejší  zázemí  pro  poskytování  služeb  a zboží.

Centra  nižšího  řádu

Tato  centra  poskytují  méně služeb  i  zboží,  méně  občanského  zázemí a  obsluhují jen  malý  region.

Celoživotní vzdělávání

Jediný  propojený vzdělávací   celek, který zahrnuje  možnosti učení a dovoluje různorodé a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním  umožňující získání kvalifikace a kompetence různými cestami  kdykoli v průběhu  života.

 

Cenné papíry

Tvoří významný prostředek pro realizaci bankovních operací. Soustava cenných papírů tvořena směnkou, akcií, šekem, vkladní knížkou, certifikátem, jenž jsou vystavené a znějí:

 • Na jméno – au nom
 • Na řád – au ordre
 • Svědčí majiteli – au porter

 

Realizace obchodu s cennými papíry:

 • Obchody k uspořádání – per arrangement – obchod zúčtovatelný ve stanovenou dobu
 • Obchody přímé -  vyrovnání pohledávek a závazků probíhá přímo mezi prodejcem a kupujícím.
Centra expertízy

Organizační forma podporující  spolupráci a vzájemné  sdílení znalostí vedoucí  k propojení a rozvoji stávajících vědeckovýzkumných kapacit. Cílem je spojovat teoretický a aplikovaný výzkum s praxí  (multidisciplinární přístup).

 

Centralizace státní moci

Vyjadřuje vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi státními orgány. Princip centralizace státní moci výlučně zabezpečují orgány státní správy.

Centrální banka

Je základním kamenem celé bankovní soustavy příslušného státu a svou činnost realizuje rozvětvenou soustavou poboček. Dle konkrétních podmínek plní funkce emisní banky.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz