» Slovníček

Švagrovství

Švagrovství vznikne uzavřením manželství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství rozvodem, zaniká také švagrovství. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství nezaniká.

 

Zdroj: Občanský zákon, §774

Zpracovala: Lenka Žáčková

TCM (teorie centrálních míst)

Vyjadřuje  existenci  tržní zóny  pro  danou službu a vyhodnocuje,  jaký  prahový počet obyvatel  je  pro  poskytování dané  služby efektivní  z  pohledu  vzájemné  funkční závislosti  sídelních  jednotek.  Centrální  místo = taková  jednotka osídlení, která  poskytuje služby obyvatelstvu určitého vymezeného zázemí (spádové  zázemí).

Telekomuting

Označuje činnost vykonávanou dálkovým komunikačním prostředkem.Výkon činnosti je veden z domácnosti pro potřeby vnějších subjektů, také   zaměstnavatele. Jde o především provádění prací redaktorů, překladatelů, právníků, auditorů, účetních, reklamních pracovníků, dealerů, marketingových pracovníků. Způsob činnosti je označován pojmem: teleworking, telemarketing.

TEN

Transevropské sítě.

Tendr

Veřejná  soutěž konána prostřednictvím  veřejné  výzvy k  podání  návrhů  na  uzavření  smlouvy týkající  se určitého  plnění.  Veřejnou  soutěž  vypisuje vláda,  místní  úřady,  místní  správní  orgány a veřejné  instituce.Vyhodnocení  nabídek  se  vyhodnocuje  většinou  veřejně.

 

Transformace

Přeměna (radikální zněna) - zásadní systémová proměna společnosti spočívající ve změnách prostředí ekonomického, politického, sociálního a kulturního.

Tranzit

Přeprava zboží přes území domácího státu (nikoli z) do dalších států za stanovenou úplatu.

 

Triáda/triangl

Označení pro  typ  partnerství mezi uživatelem, poskytovatelem a zadavatelem sociálních služeb, resp. trojice kterou osobně tvoří.

Triple bottom line

Trojí zodpovědnost, trojí prospěch (z angličtiny):

 1. ekonomická prosperita,
 2. kvalita životního prostředí
 3. společenský kapitál
Účetní dvůr

Dbá na dodržování rozpočtového režimu a disciplíny všech institucí Evropské unie a na dodržování regulérnosti všech rozpočtových transakcí.

Udržitelný rozvoj - Sustainable Development

Definice vychází z usnesení Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný pouze tehdy, jsou-li uspokojeny potřeby současné generace, aniž byla ohrožena možnost naplnit i potřeby generací příštích (zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů). Cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým a environmentálním, jak symbolicky vyjádřilo jeho heslo: lidé, planeta, prosperita.

Pojem trvale udržitelný rozvoj definovala Světová komise pro životní prostředí a rozvoj (viz) v roce 1987 jako odpověď na otázku jak se má lidská společnost dále rozvíjet, aby svým rozvojem sama sebe nepoškozovala.

Za udržitelnost můžeme považovat pouze ten stav, pokud je ekonomický rozvoj uplatňován s ohledem na sociální a kulturní dopady s respektem k limitům životního prostředí, které jsou dány nezměnitelnou skutečností, že Země je jen jedna a její zdroje nejsou nevyčerpatelné a nezničitelné. Všechny tři pilíře rozvoje (ekonomický, sociální, environmentální) by měly v ideálním případě být v rovnováze.

Poslední Světový summit o udržitelném rozvoji se konal v Johannesburgu v roce  2002  a potvrdil, že  cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi 3 základními pilíři:

 • sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
 • účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů a
 • udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Udržitelný rozvoj je ucelený koncept, který zahrnuje všechny lidské činnosti až po místní úroveň a:

 • jehož cílem je zkvalitnění života jak současné generace, tak generací budoucích, zatímco bude ochráněna kapacita země podporovat život v jeho veškeré rozmanitosti;
 • je založen na demokracii, vládě práva a respektu základních práv zahrnujících svobodu, rovné příležitosti a kulturní rozmanitost;
 • podporuje vysokou hladinu zaměstnanosti v ekonomice, jejíž síla je založena na vzdělání, inovaci, sociální a územní soudržnosti a ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

 

Nejvýznamnější příležitosti pro udržitelný rozvoj ČR v rámci sociální oblasti:

 • Reforma veřejných financí (včetně "zeštíhlení veřejné správy")
 • Aktivní opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení
 • Reforma důchodového systému
 • Reforma systému zdravotní péče
 • Změny systému sociální péče
 • Aktivní podpora rodin s dětmi
 • Posílení flexibility pracovního trhu a mobility pracovní síly
 • Aktivní a komplexní politika zaměstnanosti
 • Rozvoj hospodářství
 • Odpovědná migrační politika vlády
 • Koncepční snižování regionálních disparit
 • Podpora vzniku vyšších a vysokých škol ve všech regionech (mimo univerzitní města)
 • Naplňování cílů kulturní politiky

Základní principy udržitelného rozvoje:

 1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
 2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů - nutnost strategického plánování
 3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
 4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé
 5. prevence - efektivnější než následné řešení dopadů
 6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
 7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje.
 8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit
 9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (rovnosti práv), tj. respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost.
 10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci
Úlevy při pořizování závěti

Úlevy při pořizování závěti jsou možné při nenadálé události v patrném a bezprostředním ohrožení života. Závěť v této situaci může zůstavitel vyslovit ústně před třemi současně přítomnými svědky. Totéž právo má i ten, kdo se nachází v místě, kde je běžný společenský styk ochromen následkem mimořádné události. Nepořídí-li svědci záznam o zůstavitelově poslední vůli, bude důvodem dědické posloupnosti soudní protokol o výslechu svědků. Je-li důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny, může zaznamenat jeho poslední vůli starosta obce, popřípadě osoba se svěřenými pravomocemi starosty, na jejímž území se zůstavitel nalézá, za přítomnosti dvou svědků. Je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnosti závěť pořízená uplynutím dvou týdnů

Má-li pro to zůstavitel vážný důvod, může na palubě námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice zaznamenat zůstavitelovu poslední vůli za přítomnosti dvou svědků velitel námořního plavidla nebo letadla, popřípadě jeho zástupce, pokud mu v tom nebrání péče o bezpečnost plavby nebo letu. Platnost závěti nelze popřít tím, že zůstavitel neměl k pořízení závěti vážný důvod.
Při účasti v ozbrojeném konfliktu a vojenských operacích, může zaznamenat poslední vůli vojáka nebo jiné osoby náležející k ozbrojeným silám velitel vojenské jednotky České republiky, nebo jiný voják v hodnosti důstojníka nebo vyšší, za přítomnosti dvou svědků.

Došlo-li při vyhotovování závěti podle §1543 - 1545 k porušení předepsaných formalit a je-li přesto jisté, že je listina spolehlivě zaznamenává zůstavitelovu poslední vůli, nepůsobí to neplatnost závěti, jen se nepovažuje za veřejnou listinu. Je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnosti závěť po uplynutí tří měsíců ode dne pořízení.

Je-li zůstavitel nadále v situaci, kdy nemůže pořídit závěť ve formě veřejné listiny, doby pro  pozbývání platnosti nepočnou běžet ani neběží.

Při pořizování závěti s úlevami mohou být svědky i osoby, které dosáhly patnáctého roku věku, a osoby, které byly ve svéprávnosti omezeny, pokud jsou způsobilé věrohodně popsat skutečnosti významné pro platnost závěti.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

ÚOHS

Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže.

 

Úrokové období

Období, za které se úroky platí či připisují k dluhu.

Úřadování advokátů v určených hodinách

Bezplatné  právní poradenství na  regionální  úrovni  je jen  věcí   cti  advokátů,  kteří  tyto  služby  poskytují dle zavedeného  systému (systém  zvyklostí) nemajetným  občanům. Tato  služby  je  poskytována  zpravidla  jednou za týden nebo za čtrnáct dní.  Poskytování  konzultací je  neoficiální  institucionální služba při obvodních  soudech (krajská  úroveň).

Ústava České republiky

V České republice je plně vymezeno vzájemné postavení, působení a konstituování moci zákonodárné, výkonné a soudní. Základní zásady stanovuje Ústava České republiky prostřednictvím  Ústavního zákonu č. 1/1993 Sb. ve  znění pozdějších předpisů, kterými  jsou zák.č. 347/97 SB., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb.. Výkon zákonodáné moci zabezpečuje parlament, volený ve všelidovém hlasování občanů České republiky starších 18 let, kteří volí poslance a senát. Parlament a senát společně  volí prezidenta republiky.

Výkon moci výkonné zabezpečuje vláda.

Prezident republiky pověřuje funkcí předsedy vlády zpravidla představitele nejsilnější strany dle volebních výsledků a ten sestavuje vládu. Prezident může jmenovat či pověřit i jiného představitele sestavením vlády. Předseda vlády navrhuje a jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Jmenovaná vláda musí do jednoho měsíce získat v parlamentu důvěru, tedy většinu.

Výkon moci výkonné na v nižších územně správních celcích realizují orgány územních (regionálních) celků s různými názvy – oblastní, departmentní, distriktní, župní a v součastných podmínkách České republiky krajské. Vyšší územně správní celky se dále člení na středně územní správní celky s místně nazývanými názvy gebiet a v České republice okres.

Struktura územně správních celků se v posledním období v České republice vyvíjela ve variantách kraj – okres obec, město. Po roce 1993 byly zrušeny kraje a regionální systém státní správy tvořil Okres - obec, město. V roce 2000 byl opět zaveden systém územní správy kraj – okres – obec, město a od roku  2003 byl zaveden dvoustupňový systém územní správy kraj – obec, město.

Opakované změny statutárního uspořádání regionální správy jsou  provázeny nejasnostmi a komplikacemi, které vyvolávají dále pochybnosti společnosti, o udržitelnosti nového uspořádání územní správy.

Usus

Užívání či upotřebení.

Utopie

Utopická díla podávají obraz vzorně zorganizovaného společenství, projekt spravedlivého státu nebo bezchybně fungující instituce.

Uživatel

Osoba, které jsou poskytovány sociální služby z důvodu její nepříznivé sociální situace.  Uživatelé jsou ti nejdůležitější. Pokud by jich nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb. Na zapojování uživatelů je nutné klást od počátku největší důraz. Cílem uživatelů je vést plnohodnotný a spokojený život k jehož dosažení potřebují služby, které jsou poskytované lidsky, jsou dostupné fyzicky i finančně, jsou kvalitní a především jsou poskytovány s respektem k důstojnosti a jedinečnosti každého člověka. V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Především jedině oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Uživatelé také mají ohromný potenciál ke svépomoci, která může v mnoha případech velmi vhodně uspokojovat nově vznikající potřeby a doplňovat mezery ve stávající nabídce služeb. Bez aktivní spolupráce uživatelů si nelze představit žádný systém, pro průběžný sběr informací o nově vznikajících potřebách.

 

Vacatio legis

Období od nabytí platnosti předpisu po jeho účinnost.

Strana: 1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz