» Slovníček

Svěřenské nástupnictví

Svěřenské nástupnictví může nařídit zůstavitel, znamená to, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech na svěřenského nástupce jako následného dědice. Svěřenské nástupnictví zanikne nejpozději uplynutím sta let od smrti zůstavitele, a to i když nařídil delší dobu. Svěřenský nástupce má právo požadovat sestavení inventáře ve formě veřejné listiny. Náklady na sestavení inventáře jdou k tíži dědictví.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Swap

Označení výměny realizované bankou, která pro úhradu závazků v zahraničí použije volné devizy, kterých má momentálně dostatek. Smlouva platí na přesně stanovenou dobu a může být splněna jen v den vypršení, což platí pro evropské swapy, nebo kdykoliv po vypršení platnosti, což platí pro americké swapy.

 

Switchový obchod

Mezinárodní obchodní operace formou směny neměnitelné clearingové devizy za devizy směnitelné nebo volné.

SWOT

Zkratka pro „Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats“ (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení). SWOT analýza je souhrnným výstižným popisem situace v současné době. Analýza shrnuje všechny dosažené poznatky z analytické části do stručného jednoduchého zápisu pomocí toho, že poznatky třídí a přiřazuje k silným stránkám, slabým stránkám, příležitostem nebo ohrožením.

Široká veřejnost

Jsou všichni ostatní zájemci, kterým nejsou  sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou ochotni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Každý občan je  potenciálním uživatelem sociálních služeb,  aniž  si  to  každodenně  uvědomuje. Veřejnost může doplnit zcela nové náměty a potřeby v kreativních  obrysech, které se v pracovních strukturách neobjeví a může také podpořit přijetí změn v místním systému sociálních služeb. Veřejnost je nutné o plánovacím procesu od  samotného  počátku informovat a zapojovat do něj. Zapojováním veřejnosti můžeme získat nové spolupracovníky, nápady i zdroje. Zapojení veřejnosti je základem pro transparentnost celého plánování.

 

Švagrovství

Švagrovství vznikne uzavřením manželství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství rozvodem, zaniká také švagrovství. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství nezaniká.

 

Zdroj: Občanský zákon, §774

Zpracovala: Lenka Žáčková

TCM (teorie centrálních míst)

Vyjadřuje  existenci  tržní zóny  pro  danou službu a vyhodnocuje,  jaký  prahový počet obyvatel  je  pro  poskytování dané  služby efektivní  z  pohledu  vzájemné  funkční závislosti  sídelních  jednotek.  Centrální  místo = taková  jednotka osídlení, která  poskytuje služby obyvatelstvu určitého vymezeného zázemí (spádové  zázemí).

Telekomuting

Označuje činnost vykonávanou dálkovým komunikačním prostředkem.Výkon činnosti je veden z domácnosti pro potřeby vnějších subjektů, také   zaměstnavatele. Jde o především provádění prací redaktorů, překladatelů, právníků, auditorů, účetních, reklamních pracovníků, dealerů, marketingových pracovníků. Způsob činnosti je označován pojmem: teleworking, telemarketing.

TEN

Transevropské sítě.

Tendr

Veřejná  soutěž konána prostřednictvím  veřejné  výzvy k  podání  návrhů  na  uzavření  smlouvy týkající  se určitého  plnění.  Veřejnou  soutěž  vypisuje vláda,  místní  úřady,  místní  správní  orgány a veřejné  instituce.Vyhodnocení  nabídek  se  vyhodnocuje  většinou  veřejně.

 

Transformace

Přeměna (radikální zněna) - zásadní systémová proměna společnosti spočívající ve změnách prostředí ekonomického, politického, sociálního a kulturního.

Tranzit

Přeprava zboží přes území domácího státu (nikoli z) do dalších států za stanovenou úplatu.

 

Triáda/triangl

Označení pro  typ  partnerství mezi uživatelem, poskytovatelem a zadavatelem sociálních služeb, resp. trojice kterou osobně tvoří.

Triple bottom line

Trojí zodpovědnost, trojí prospěch (z angličtiny):

 1. ekonomická prosperita,
 2. kvalita životního prostředí
 3. společenský kapitál
Tvoří ji hlavy států nebo vlád členských zemí. Nejvyšší politický orgán Unie, avšak nemá žádnou pravomoc. Definuje obecnou politiku pro společenství. Schází se 2krát ročně v zemi vykonávající předsednictví v Radě ministrů. Odvolat se k ní mohou Komise i R

vyplývá z Mastrichtské smlouvy (1992). Ve Výboru zasedají zástupci místních a regionálních orgánů členských států. Je poradním orgánem především pro otázky přípravy projektů transevropských sítí dopravy a spojů, také pro výchovu a vzdělávání, zdravotnictví a kulturu.

Účetní dvůr

Dbá na dodržování rozpočtového režimu a disciplíny všech institucí Evropské unie a na dodržování regulérnosti všech rozpočtových transakcí.

Udržitelný rozvoj - Sustainable Development

Definice vychází z usnesení Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný pouze tehdy, jsou-li uspokojeny potřeby současné generace, aniž byla ohrožena možnost naplnit i potřeby generací příštích (zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů). Cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým a environmentálním, jak symbolicky vyjádřilo jeho heslo: lidé, planeta, prosperita.

Pojem trvale udržitelný rozvoj definovala Světová komise pro životní prostředí a rozvoj (viz) v roce 1987 jako odpověď na otázku jak se má lidská společnost dále rozvíjet, aby svým rozvojem sama sebe nepoškozovala.

Za udržitelnost můžeme považovat pouze ten stav, pokud je ekonomický rozvoj uplatňován s ohledem na sociální a kulturní dopady s respektem k limitům životního prostředí, které jsou dány nezměnitelnou skutečností, že Země je jen jedna a její zdroje nejsou nevyčerpatelné a nezničitelné. Všechny tři pilíře rozvoje (ekonomický, sociální, environmentální) by měly v ideálním případě být v rovnováze.

Poslední Světový summit o udržitelném rozvoji se konal v Johannesburgu v roce  2002  a potvrdil, že  cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi 3 základními pilíři:

 • sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
 • účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů a
 • udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Udržitelný rozvoj je ucelený koncept, který zahrnuje všechny lidské činnosti až po místní úroveň a:

 • jehož cílem je zkvalitnění života jak současné generace, tak generací budoucích, zatímco bude ochráněna kapacita země podporovat život v jeho veškeré rozmanitosti;
 • je založen na demokracii, vládě práva a respektu základních práv zahrnujících svobodu, rovné příležitosti a kulturní rozmanitost;
 • podporuje vysokou hladinu zaměstnanosti v ekonomice, jejíž síla je založena na vzdělání, inovaci, sociální a územní soudržnosti a ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

 

Nejvýznamnější příležitosti pro udržitelný rozvoj ČR v rámci sociální oblasti:

 • Reforma veřejných financí (včetně "zeštíhlení veřejné správy")
 • Aktivní opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení
 • Reforma důchodového systému
 • Reforma systému zdravotní péče
 • Změny systému sociální péče
 • Aktivní podpora rodin s dětmi
 • Posílení flexibility pracovního trhu a mobility pracovní síly
 • Aktivní a komplexní politika zaměstnanosti
 • Rozvoj hospodářství
 • Odpovědná migrační politika vlády
 • Koncepční snižování regionálních disparit
 • Podpora vzniku vyšších a vysokých škol ve všech regionech (mimo univerzitní města)
 • Naplňování cílů kulturní politiky

 

Základní principy udržitelného rozvoje:

 1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
 2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů - nutnost strategického plánování
 3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
 4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé
 5. prevence - efektivnější než následné řešení dopadů
 6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
 7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje.
 8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit
 9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (rovnosti práv), tj. respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost.
 10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci
Úlevy při pořizování závěti

Úlevy při pořizování závěti jsou možné při nenadálé události v patrném a bezprostředním ohrožení života. Závěť v této situaci může zůstavitel vyslovit ústně před třemi současně přítomnými svědky. Totéž právo má i ten, kdo se nachází v místě, kde je běžný společenský styk ochromen následkem mimořádné události. Nepořídí-li svědci záznam o zůstavitelově poslední vůli, bude důvodem dědické posloupnosti soudní protokol o výslechu svědků. Je-li důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny, může zaznamenat jeho poslední vůli starosta obce, popřípadě osoba se svěřenými pravomocemi starosty, na jejímž území se zůstavitel nalézá, za přítomnosti dvou svědků. Je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnosti závěť pořízená uplynutím dvou týdnů

Má-li pro to zůstavitel vážný důvod, může na palubě námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice zaznamenat zůstavitelovu poslední vůli za přítomnosti dvou svědků velitel námořního plavidla nebo letadla, popřípadě jeho zástupce, pokud mu v tom nebrání péče o bezpečnost plavby nebo letu. Platnost závěti nelze popřít tím, že zůstavitel neměl k pořízení závěti vážný důvod.
Při účasti v ozbrojeném konfliktu a vojenských operacích, může zaznamenat poslední vůli vojáka nebo jiné osoby náležející k ozbrojeným silám velitel vojenské jednotky České republiky, nebo jiný voják v hodnosti důstojníka nebo vyšší, za přítomnosti dvou svědků.

Došlo-li při vyhotovování závěti podle §1543 - 1545 k porušení předepsaných formalit a je-li přesto jisté, že je listina spolehlivě zaznamenává zůstavitelovu poslední vůli, nepůsobí to neplatnost závěti, jen se nepovažuje za veřejnou listinu. Je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnosti závěť po uplynutí tří měsíců ode dne pořízení.

Je-li zůstavitel nadále v situaci, kdy nemůže pořídit závěť ve formě veřejné listiny, doby pro  pozbývání platnosti nepočnou běžet ani neběží.

Při pořizování závěti s úlevami mohou být svědky i osoby, které dosáhly patnáctého roku věku, a osoby, které byly ve svéprávnosti omezeny, pokud jsou způsobilé věrohodně popsat skutečnosti významné pro platnost závěti.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

ÚOHS

Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže.

 

Úrokové období

Období, za které se úroky platí či připisují k dluhu.

Strana: 1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz