» Slovníček

Úřadování advokátů v určených hodinách

Bezplatné  právní poradenství na  regionální  úrovni  je jen  věcí   cti  advokátů,  kteří  tyto  služby  poskytují dle zavedeného  systému (systém  zvyklostí) nemajetným  občanům. Tato  služby  je  poskytována  zpravidla  jednou za týden nebo za čtrnáct dní.  Poskytování  konzultací je  neoficiální  institucionální služba při obvodních  soudech (krajská  úroveň).

Ústava České republiky

V České republice je plně vymezeno vzájemné postavení, působení a konstituování moci zákonodárné, výkonné a soudní. Základní zásady stanovuje Ústava České republiky prostřednictvím  Ústavního zákonu č. 1/1993 Sb. ve  znění pozdějších předpisů, kterými  jsou zák.č. 347/97 SB., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb.. Výkon zákonodáné moci zabezpečuje parlament, volený ve všelidovém hlasování občanů České republiky starších 18 let, kteří volí poslance a senát. Parlament a senát společně  volí prezidenta republiky.

Výkon moci výkonné zabezpečuje vláda.

Prezident republiky pověřuje funkcí předsedy vlády zpravidla představitele nejsilnější strany dle volebních výsledků a ten sestavuje vládu. Prezident může jmenovat či pověřit i jiného představitele sestavením vlády. Předseda vlády navrhuje a jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Jmenovaná vláda musí do jednoho měsíce získat v parlamentu důvěru, tedy většinu.

Výkon moci výkonné na v nižších územně správních celcích realizují orgány územních (regionálních) celků s různými názvy – oblastní, departmentní, distriktní, župní a v součastných podmínkách České republiky krajské. Vyšší územně správní celky se dále člení na středně územní správní celky s místně nazývanými názvy gebiet a v České republice okres.

Struktura územně správních celků se v posledním období v České republice vyvíjela ve variantách kraj – okres obec, město. Po roce 1993 byly zrušeny kraje a regionální systém státní správy tvořil Okres - obec, město. V roce 2000 byl opět zaveden systém územní správy kraj – okres – obec, město a od roku  2003 byl zaveden dvoustupňový systém územní správy kraj – obec, město.

Opakované změny statutárního uspořádání regionální správy jsou  provázeny nejasnostmi a komplikacemi, které vyvolávají dále pochybnosti společnosti, o udržitelnosti nového uspořádání územní správy.

Usus

Užívání či upotřebení.

Utopie

Utopická díla podávají obraz vzorně zorganizovaného společenství, projekt spravedlivého státu nebo bezchybně fungující instituce.

Uživatel

Osoba, které jsou poskytovány sociální služby z důvodu její nepříznivé sociální situace.  Uživatelé jsou ti nejdůležitější. Pokud by jich nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb. Na zapojování uživatelů je nutné klást od počátku největší důraz. Cílem uživatelů je vést plnohodnotný a spokojený život k jehož dosažení potřebují služby, které jsou poskytované lidsky, jsou dostupné fyzicky i finančně, jsou kvalitní a především jsou poskytovány s respektem k důstojnosti a jedinečnosti každého člověka. V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Především jedině oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Uživatelé také mají ohromný potenciál ke svépomoci, která může v mnoha případech velmi vhodně uspokojovat nově vznikající potřeby a doplňovat mezery ve stávající nabídce služeb. Bez aktivní spolupráce uživatelů si nelze představit žádný systém, pro průběžný sběr informací o nově vznikajících potřebách.

 

Vacatio legis

Období od nabytí platnosti předpisu po jeho účinnost.

Vědecký park

Vědecké parky představují komplex vědeckovýzkumných, projekčních, konstrukčních, výrobních a ostatních organizací, které se podílejí na inovačním podnikání, umístěných zpravidla v blízkosti vysokých škol a pracovišť Akademie věd ČR.

 

Vedlejší doložky v závěti

Zůstavitel může uvést v závěti podmínku, doložení času nebo příkaz. Nepřihlíží se k vedlejší doložce, která zjevně odporuje veřejnému pořádku nebo je nesrozumitelná. Nepřihlíží se k vedlejší doložce, kterou zůstavitel ukládá dědici nebo odkazovníku, aby uzavřel či neuzavřel manželství, popřípadě aby v manželství setrval, anebo aby manželství zrušil. Zůstavitel však může zřídit někomu právo na dobu, než uzavře manželství.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Veřejná podpora

Jakákoliv  forma  podpory poskytnutá  způsobem,  který  narušuje nebo  může  narušit hospodářskou  soutěž zvýhodněním  určité  oblasti podnikání nebo odvětví  výroby.

Vestavěné (automatické) stabilizátory

Fungují samočinně a působí proticyklicky, např: progresivní míra zdanění důchodů, také transferové výdaje vlády v podobě sociálních dávek a podpor, nezaměstnanosti apod.

Veto

Oprávnění odepřít souhlas s určitým rozhodnutím.

Visegrádská čtyřka

Zóna volného obchodu mezi českou republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem. V průběhu pěti let došlo k odstranění překážek objehu zboží jako je CLO a netarifní bariéry.

Založení: 1.3. 1993

Vnitřní kontrolní systém

Soubor opatření, která zabraňují vzniku nesprávností a to jak neúmyslných tak úmyslných.

  • zabránění podvodům ze strany zaměstnanců
  • zvýšení konkrétní odpovědnosti
  • politika a organizační procedury společnosti, které slouží k zajištění cílů organizace
Vydědění

Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit, a to z důvodů, že mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci mohou dědit. Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům. Nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění. Prohlášení o vydědění lze učinit, změnit či zrušit stejným způsobem, jakým se pořizuje nebo ruší závěť.

Nepominutelný dědic vyděděný neplatně má právo na povinný díl; byl-li zkrácen na čisté hodnotě povinného dílu, má právo na jeho doplnění. Právo na povinný díl má i nepominutelný dědic, o němž bylo zůstaviteli známo, že je naživu, a přesto jej v závěti opominul. Dopustil-li se ten, kdo byl opominut, něčeho, co naplňuje zákonný důvod vydědění, hledí se na tento akt jako na vydědění učiněné mlčky a po právu. Dokáže-li nepominutelný dědic, že jeho opominutí pochází jen z toho, že zůstavitel při pořízení pro případ smrti o něm nevěděl, má takový dědic právo na povinný díl, jaký mu náleží podle zákona. Byl-li nepominutelný dědic zkrácen nebo opominut, přispějí dědici i odkazovníci k vyrovnání jeho práva poměrně.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Vykonavatel závěti

Vykonavatel závěti dbá o řádné splnění poslední vůle zůstavitele s péčí řádného hospodáře. Má právo namítat nezpůsobilost dědice či odkazovníka. Jsou mu svěřena práva potřebná k splnění jeho úkolů, včetně práva před soudem hájit platnost. Povolán je veřejnou listinou.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Vykonavatel závěti

Zůstavitel může závětí povolat vykonavatele závěti a případně určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován. Vykonavatel závěti může z funkce kdykoli odstoupit; odstoupení je účinné, dojde-li soudu. Vykonavatel závěti dbá o řádné splnění poslední vůle zůstavitele s péčí řádného hospodáře. Náleží mu všechna práva potřebná k splnění jeho úkolů, včetně práva před soudem hájit platnost závěti, namítat nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka a vůbec dbát o splnění zůstavitelových pokynů.

Nepovolal-li zůstavitel správce pozůstalosti, náleží vykonavateli závěti také správa pozůstalosti, dokud soud nerozhodne o jiném opatření. Při námitce neplatnosti povolání do funkce může vykonavatel závěti uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti až do právní moci rozhodnutí, že projev zůstavitelovy vůle není platný, pokud soud neučiní jiné opatření.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Výměnek

Výměnek si vlastník nemovité věci vymiňuje smlouvou o výměnku v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah práv výměnkáře místní zvyklost.
Smlouva o výměnku pojednává zejména o služebnosti bytu nebo o důchodu vlastníka nemovité věci v souvislosti s převodem samotné nemovitosti.

Je-li výměnek zřízen jako reálné břemeno, učiní nabyvatel nemovité věci vše, co je z jeho strany zapotřebí, aby výměnek mohl být zapsán do veřejného seznamu. Nezřekne-li se výměnkář zápisu, lze do veřejného seznamu zapsat vlastnické právo nabyvatele jen současně se zápisem výměnku. Vlastník nemovité věci může pro sebe zapsat budoucí výměnek do veřejného seznamu ještě před převedením nemovité věci.

I když to při zřízení výměnku nebylo ujednáno, přispěje osoba zavázaná k výměnku pomocnými úkony výměnkáři, který to nezbytně potřebuje v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi. Této povinnosti se zprostí, zprostředkuje-li umístění výměnkáře ve zdravotnickém nebo podobném zařízení. Nezavazuje-li osobu zavázanou z výměnku k placení nákladů pobytu v zařízení zvláštní právní důvod, nese je výměnkář ze svého.

Změní-li se poměry tou měrou, že na osobě zavázané k výměnku nelze spravedlivě požadovat, aby setrvala při naturálním plnění, a nedohodnou-li se strany, může soud na návrh osoby zavázané k výměnku rozhodnout, že se naturální výměnek zcela nebo zčásti nahradí peněžitým důchodem; soud také může uložit osobě zavázané k výměnku, aby složila ve prospěch výměnkáře u provozovatele vhodného zaopatřovacího zařízení zaopatřovací jistinu ve stanovené výši.
Při zkáze stavby (demolice nemovitosti, živelná pohroma), v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí, opatří osoba zavázaná z výměnku výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení. Výměnek vyhrazený manželům se nezkracuje smrtí jednoho z nich. Výměnek nelze postoupit; postoupit lze jen právo na splatné dávky, avšak ne na ty, jejichž rozsah je určen podle osobních potřeb výměnkáře. Právo na výměnek nepřechází na výměnkářovy dědice. Byla-li smlouva o převodu nemovité věci uzavřena v souvislosti se zřízením výměnku, nelze od ní odstoupit pro neplnění povinnosti osobou zavázanou k výměnku.

 

Zdroj: Občanský zákon, §2707 - §2715

Zpracovala: Lenka Žáčková

Welfare state

Termín použil ve své zprávě z roku 1942 W. H. Beverige k označení minimálního sociálního zabezpečení. Alternativní označení anglického termínu welfare state (sociální stát) je např. stát blahobytu či stát veřejných sociálních služeb, méně často stát sociálního zabezpečení, stát sociálních práv, avšak žádný z uvedených termínů se plošně neujal. Žádný z nich se ale všeobecně neujal. Ojediněle se objevují i termíny či sociální kapitalismus.

-lz-

Winding-up (ukončení pomoci)

Provádí  se na  základě  prohlášení,  ve  kterém  jsou  shrnuty  závěry  provedených  kontrol v předchozích  letech. Prohlášení  musí  obsahovat posudek  platnosti  žádosti  o  platbu  konečného  zůstatku a  zákonnost a  a  řádnost  transakcí zahrnutých  do  závěrečného prohlášení o výdajích.

WORD BANK

Světová banka má sídlo ve Washingtonu. Působí jako mezivládní bankovní organizace. Hlavním úkolem je poskytování dlouhodobých investičních úvěrů pro zabezpečení rozvoje a strukturální přestavby ekonomiky jednotlivých  členských států.

Strana: 1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz