» Slovníček

Strukturální fondy

Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský záruční a orientační fond – orientační sekce a Finanční nástroj pro orientaci rybolovu;
Strukturální fondy jsou nástrojem k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy zaměstnanosti.

 

Strukturální deficit

Příjmy, výdaje a saldo, které jsou naměřeny při stavu plné zaměstnanosti.

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je základním analytickým dokumentem každého projektu. Patří  ji úloha  posouzení projektu z hlediska toho, zda je celkově realizovatelný a zda má investor dostatečný objem zdrojů (lidských, finančních, hmotných).

 

Subjekt údajů

Subjekt údajůznamená identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subsidie

Pomoc - podpora,  která  je  poskytována státními  orgány na  pomoc  určitému  hospodářskému odvětví.

Subvence

Podpora  poskytovaná  nějaké  organizaci státem  nebo  jinou organizací k  zajištění přesně  vymezené  činnosti,  na  níž  má subjekt  poskytující  subvenci zvláštní  zájem.

Svědkové závěti

Svědci se zúčastní pořizování závěti takovým způsobem, aby byli s to potvrdit, že zůstavitel a pořizovatel jsou jedna a táž osoba. Svědek se podepíše na listinu obsahující závěť; k podpisu zpravidla připojí doložku poukazující na jeho vlastnost jako svědka a údaje, podle nichž ho lze zjistit. Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná, nebo osoba, která není znalá jazyka, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí. Pozor (!) Dědic či odkazovník není způsobilý svědčit, pokud se mu zůstavuje. Stejně není způsobilá osoba dědici nebo odkazovníkovi blízká, stejně tak zaměstnanec dědice nebo odkazovníka. Obdobné platí pro povolaného vykonavatele závěti, pro pisatele, předčitatele, tlumočníka i úřední osobu.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Svěřenské nástupnictví

Svěřenské nástupnictví může nařídit zůstavitel, znamená to, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech na svěřenského nástupce jako následného dědice. Svěřenské nástupnictví zanikne nejpozději uplynutím sta let od smrti zůstavitele, a to i když nařídil delší dobu. Svěřenský nástupce má právo požadovat sestavení inventáře ve formě veřejné listiny. Náklady na sestavení inventáře jdou k tíži dědictví.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Swap

Označení výměny realizované bankou, která pro úhradu závazků v zahraničí použije volné devizy, kterých má momentálně dostatek. Smlouva platí na přesně stanovenou dobu a může být splněna jen v den vypršení, což platí pro evropské swapy, nebo kdykoliv po vypršení platnosti, což platí pro americké swapy.

 

Switchový obchod

Mezinárodní obchodní operace formou směny neměnitelné clearingové devizy za devizy směnitelné nebo volné.

SWOT

Zkratka pro „Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats“ (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení). SWOT analýza je souhrnným výstižným popisem situace v současné době. Analýza shrnuje všechny dosažené poznatky z analytické části do stručného jednoduchého zápisu pomocí toho, že poznatky třídí a přiřazuje k silným stránkám, slabým stránkám, příležitostem nebo ohrožením.

Široká veřejnost

Jsou všichni ostatní zájemci, kterým nejsou  sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou ochotni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Každý občan je  potenciálním uživatelem sociálních služeb,  aniž  si  to  každodenně  uvědomuje. Veřejnost může doplnit zcela nové náměty a potřeby v kreativních  obrysech, které se v pracovních strukturách neobjeví a může také podpořit přijetí změn v místním systému sociálních služeb. Veřejnost je nutné o plánovacím procesu od  samotného  počátku informovat a zapojovat do něj. Zapojováním veřejnosti můžeme získat nové spolupracovníky, nápady i zdroje. Zapojení veřejnosti je základem pro transparentnost celého plánování.

 

Švagrovství

Švagrovství vznikne uzavřením manželství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství rozvodem, zaniká také švagrovství. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství nezaniká.

 

Zdroj: Občanský zákon, §774

Zpracovala: Lenka Žáčková

TCM (teorie centrálních míst)

Vyjadřuje  existenci  tržní zóny  pro  danou službu a vyhodnocuje,  jaký  prahový počet obyvatel  je  pro  poskytování dané  služby efektivní  z  pohledu  vzájemné  funkční závislosti  sídelních  jednotek.  Centrální  místo = taková  jednotka osídlení, která  poskytuje služby obyvatelstvu určitého vymezeného zázemí (spádové  zázemí).

Telekomuting

Označuje činnost vykonávanou dálkovým komunikačním prostředkem.Výkon činnosti je veden z domácnosti pro potřeby vnějších subjektů, také   zaměstnavatele. Jde o především provádění prací redaktorů, překladatelů, právníků, auditorů, účetních, reklamních pracovníků, dealerů, marketingových pracovníků. Způsob činnosti je označován pojmem: teleworking, telemarketing.

TEN

Transevropské sítě.

Tendr

Veřejná  soutěž konána prostřednictvím  veřejné  výzvy k  podání  návrhů  na  uzavření  smlouvy týkající  se určitého  plnění.  Veřejnou  soutěž  vypisuje vláda,  místní  úřady,  místní  správní  orgány a veřejné  instituce.Vyhodnocení  nabídek  se  vyhodnocuje  většinou  veřejně.

 

Transformace

Přeměna (radikální zněna) - zásadní systémová proměna společnosti spočívající ve změnách prostředí ekonomického, politického, sociálního a kulturního.

Tranzit

Přeprava zboží přes území domácího státu (nikoli z) do dalších států za stanovenou úplatu.

 

Triáda/triangl

Označení pro  typ  partnerství mezi uživatelem, poskytovatelem a zadavatelem sociálních služeb, resp. trojice kterou osobně tvoří.

Strana: 1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz