» Slovníček

Závěra pozůstalosti

Soud učiní bez odkladu opatření zajišťující pozůstalost (závěru), jestliže některý z dědiců není svéprávný, některý z dědiců je neznámého pobytu, je obava, že je pozůstalost předlužena, věřitel navrhl odloučení pozůstalosti, nebo je-li tu jiný důležitý důvod pro zvláštní opatrnost. Je-li jen některý dědic nesvéprávný, nepřítomný nebo neznámý, lze se spokojit se závěrou takové části pozůstalosti, která stačí k uspokojení jeho dědického práva. Závěry není třeba, je-li v pozůstalosti nemovitá věc poskytující dostatečnou jistotu.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Závěť

Závěť je jednostranný právní úkon fyzické osoby tzv. mortis causa, tedy pro případ smrti. Sám zůstavitele o své vůli ustanovuje budoucí dědice, na které přejdou jeho smrtí jeho práva a závazky. Pořízení pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek. Dříve také poslední vůle, testament či kšaft.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Zona franka

Zóna zahraničního obchodu.

Zpracovatel

Je  spíše  pomocným  termínem  pro  osoby, které  jsou  pověřené dílčím  zpracovatelským  úkolem (např. zpracovatel analýz).

Zprostředkující subjekt

Instituce zodpovědná Řídícímu orgánu, který jí delegoval určité  činnosti vůči konečným příjemcům.

Zřeknutí se dědického práva

Nový občanský zákoník umožňuje se předem zříci smlouvou se zůstavitelem dědického práva (§ 1484), a to formou veřejné listiny. Zřeknutím se dědického práva, zříkáme se i práva na povinný podíl. Zřeknutím se práva na povinný díl se nezříkáme dědění v dědické posloupnosti (účinnost platí i pro potomky dědice, který se práva na dědictví zříká).

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu

Tuto žádost předkládá žadatel v případě, kdy žádá o financování nejen ze zdrojů EU, ale i ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu kraje. Formát této žádosti je dán přílohou č.2 vyhlášky MF ČR číslo 70/2001 Sb., o účasti SR na financování programů reprodukce majetku. Jsou to formuláře v rozsahu RA 80 až RA 82.

 

 

Životní minimum

Je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb jedince či rodiny.

Strana: 1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz