» Slovníček

WORD HEALT ORGANISATION (WHO)

Světová zdravotnická organizace založena v roce 1958 v New Yorku a v současné době má sídlo v Ženevě. Je začleněna do systému  Organizace spojených   a   sdružuje 150 členských  organizací. Hlavním úkolem je zajištění a zkvalitnění zdraví lidstva.

Zadavatel

Může  být obec či  kraj a volbami pověření zastupitelé.  Zadavatel je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území - nese hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Zadavatelé služby platí, zřizují, zadávají, organizují a dělají na ně výběrová řízení. Mají legitimní moc vzešlou z demokratických voleb. Rozhodováním o návrzích vzešlých z procesu KPSS, dávají komplexně  procesu KPSS politickou legitimitu. Cílem zadavatelů je nakoupit občanům potřebné služby co nejkvalitnější a co nejlevněji. Levně  nakoupí pokud dobře znají standardy kvality sociálních služeb, zdroje svého regionu, sociodemografickou studii, statistiky, atd. Nejdůležitější úkol zadavatelů je zadávat „politickou zakázku“ - aktivně vytvářet a podporovat příznivou atmosféru k realizaci komunitního plánování. Zadavatel   by měl najmout  a  zmocnit externího  poradce agenturu), který  bude více finanční manažer, než-li zřizovatel sociálních služeb. 

Odpovědnost  zadavatele je  možné   rozčlenit  následovně:

  • vytváří příležitosti pro dlouhodobé  zapojování a spolupráci občanů
  • je aktivní v rozšiřování  řady metod řízení a plánování sociálních služeb  a jejich  koordinace s ostatními veřejnými službami
  • podporuje spoluúčast  občanů na rozhodovacím procesu o sociálních službách
  • zveřejňuje  od prvopočátku srozumitelnou a dostupnou formou všechny podstatné  informace o procesu i výsledcích KP
  • respektuje při  svém rozhodování o sociálních službách cíle a priority  stanovené v komunitním  plánu
  • stanoví jasná pravidla financování  sociálních služeb, které odpovídají  prioritám  komunitního  plánu.
Zákon o sociálních službách

Podstata  zákona je pomoc  státu v  rámci sociální  pomoci financovaná ze  státního  rozpočtu (zák.č.108/2006 Sb.).

Zákon o veřejných zakázkách

Vymezuje  povinnosti při  uzavírání a vyhlašování veřejných  zakázek.  Veřejná  zakázka je  smlouva  o  dílo, která  je  hrazena státem a vyhlašuje  se  v  předem  stanoveném  časovém  předstihu.  Určuje předmět  zakázky a  funkčnost  zakázky.

Zálohové platby

 Platby  příjemcům  na  začátku  realizace projektu,  což  má  vyvolat zvýšení schopnosti  žadatelů  z  neziskového  sektoru spolufinancovat  své  projekty.

Zastavárny

Poskytují peněžní prostředky za zastavěné nemovité předměty jakéhokoli druhu, např. elektroniku, technické prostředky, cenné papíry, obrazy apod.,  které v případě neprovedení úhrady ve stanoveném termínu se stávají majetkem zastavárny pro jejich další využití.

Závdavek

Závdavek (latinsky arrha) byl převzat ze zahraničních právních úprav.  Je sjednáván společně se smlouvou, není-li tomu tak, vyžaduje se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní. Institut závdavku upravuje občanský zákoník a jeho hlavní funkce jsou:

  1. Důkazní
  2. Zajišťovací
  3. Sankční

Nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat. Dala-li tato strana závdavek, má právo požadovat, aby jí buď bylo vydáno dvojnásobně tolik, anebo aby dlužník dluh splnil. Není-li splnění dluhu již možné, slouží k tomu, aby povinný nahradil škodu.

Dala-li strana závdavek a bylo-li zároveň ujednáno právo odstoupit od smlouvy, aniž se zvlášť ujednalo odstupné, považuje se závdavek za odstupné. Odstoupí-li od smlouvy strana, která závdavek dala, ztrácí právo na jeho vrácení; odstoupí-li strana, která závdavek přijala, vydá druhé dvojnásobně tolik. Větší význam má u smluv uzavřených ústně. Závdavek není totéž, co je záloha.


Zdroj: Občanský zákoník, §1808 a §1809

Zpracovala: Lenka Žáčková

Závěra pozůstalosti

Soud učiní bez odkladu opatření zajišťující pozůstalost (závěru), jestliže některý z dědiců není svéprávný, některý z dědiců je neznámého pobytu, je obava, že je pozůstalost předlužena, věřitel navrhl odloučení pozůstalosti, nebo je-li tu jiný důležitý důvod pro zvláštní opatrnost. Je-li jen některý dědic nesvéprávný, nepřítomný nebo neznámý, lze se spokojit se závěrou takové části pozůstalosti, která stačí k uspokojení jeho dědického práva. Závěry není třeba, je-li v pozůstalosti nemovitá věc poskytující dostatečnou jistotu.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Závěť

Závěť je jednostranný právní úkon fyzické osoby tzv. mortis causa, tedy pro případ smrti. Sám zůstavitele o své vůli ustanovuje budoucí dědice, na které přejdou jeho smrtí jeho práva a závazky. Pořízení pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek. Dříve také poslední vůle, testament či kšaft.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Zona franka

Zóna zahraničního obchodu.

Zpracovatel

Je  spíše  pomocným  termínem  pro  osoby, které  jsou  pověřené dílčím  zpracovatelským  úkolem (např. zpracovatel analýz).

Zprostředkující subjekt

Instituce  zodpovědná Řídícímu  orgánu, který  jí  delegoval určité  činnosti vůči konečným příjemcům.

Zřeknutí se dědického práva

Nový občanský zákoník umožňuje se předem zříci smlouvou se zůstavitelem dědického práva (§ 1484), a to formou veřejné listiny. Zřeknutím se dědického práva, zříkáme se i práva na povinný podíl. Zřeknutím se práva na povinný díl se nezříkáme dědění v dědické posloupnosti (účinnost platí i pro potomky dědice, který se práva na dědictví zříká).

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-

Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu

Tuto žádost předkládá žadatel v případě, kdy žádá o financování nejen ze zdrojů EU, ale i ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu kraje. Formát této žádosti je dán přílohou č.2 vyhlášky MF ČR číslo 70/2001 Sb., o účasti SR na financování programů reprodukce majetku. Jsou to formuláře v rozsahu RA 80 až RA 82.

 

 

Životní minimum

Je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb jedince či rodiny.

Strana: 1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz