» Slovníček

CBA: Cost-benefit analysis

Dokument, který posuzuje projekt z hlediska společenských přínosů pro obec, region. Posuzuje jej  především  z hlediska vlivu na zaměstnanost, životní prostředí, poptávku regionu apod. Je  nástrojem  pro  vyčíslení nákladů a výnosů,  které  vyplývají  z  projektu. Obsahuje:

 • Marketingové shrnutí
 • Analýzu současného stavu
 • Popis řešeného problému
 • Popis projektu po technické stránce
 • Etapizaci projektu
 • Marketingová analýza + strategie
 • Management lidských zdrojů
 • Strukturu financování projektu
 • Financování provozu projektu
 • Finanční analýzu projektu
 • Analýzu společenského přínosu
 • Analýzu citlivosti rizik
 • Harmonogram činností
 • Alternativní plán
CEDR

Centrální evidence  dotací z  rozpočtu.  Slouží  především  ke  sledování,  evidenci, evidenci a ke  kontrole  dotací poskytnutých  ze  státního  rozpočtu.

Centra  vyššího  řádu

Tato  centra poskytují  svému území více  služeb,  zboží,  administrativního  zázemí,  kulturního,  společenského vyžití.  Mají  díky  velkému spádovému území  rozsáhlejší  zázemí  pro  poskytování  služeb  a zboží.

Centra  nižšího  řádu

Tato  centra  poskytují  méně služeb  i  zboží,  méně  občanského  zázemí a  obsluhují jen  malý  region.

Celoživotní vzdělávání

Jediný  propojený vzdělávací   celek, který zahrnuje  možnosti učení a dovoluje různorodé a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním  umožňující získání kvalifikace a kompetence různými cestami  kdykoli v průběhu  života.

 

Cenné papíry

Tvoří významný prostředek pro realizaci bankovních operací. Soustava cenných papírů tvořena směnkou, akcií, šekem, vkladní knížkou, certifikátem, jenž jsou vystavené a znějí:

 • Na jméno – au nom
 • Na řád – au ordre
 • Svědčí majiteli – au porter

 

Realizace obchodu s cennými papíry:

 • Obchody k uspořádání – per arrangement – obchod zúčtovatelný ve stanovenou dobu
 • Obchody přímé -  vyrovnání pohledávek a závazků probíhá přímo mezi prodejcem a kupujícím.
Centra expertízy

Organizační forma podporující  spolupráci a vzájemné  sdílení znalostí vedoucí  k propojení a rozvoji stávajících vědeckovýzkumných kapacit. Cílem je spojovat teoretický a aplikovaný výzkum s praxí  (multidisciplinární přístup).

 

Centralizace státní moci

Vyjadřuje vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi státními orgány. Princip centralizace státní moci výlučně zabezpečují orgány státní správy.

Centrální banka

Je základním kamenem celé bankovní soustavy příslušného státu a svou činnost realizuje rozvětvenou soustavou poboček. Dle konkrétních podmínek plní funkce emisní banky.

Centrum pro regionální rozvoj

Je organizace, jejímž posláním je podpora činností Ministerstva pro místní rozvoj při realizaci regionální politiky vlády České republiky. CRR ČR je (v současné době) zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují denní operativu v rámci programů Národního Phare a též Phare CBC v území příslušného regionu NUTS II a jsou v přímém kontaktu s konečnými příjemci pomoci EU.

 

Cese

Termín z oblasti bankovnictví - vyjadřující postoupení pohledávky na nového věřitele.

Cílová skupina

Je taková skupina, která je přímo nebo nepřímo dotčena realizovaným projektem nebo z jeho realizovaných efektů má užitek, přičemž se zásadně na jeho realizaci nepodílí. (např. senioři,  bezdomovci,  v jiných  případech turisté, obyvatelstvo apod.)

 

CIP

Program iniciativy  společenství

 

CIRIEC

Světová vědecká organizace založena v roce 1947 s cílem šířit myšlenky sloužící veřejnému zájmu, které jsou uplatňovány v odpovědné společnosti v sociální ekonomice. (www.ciriec.es).

Clo

Dávka za propuštění zboží přes státní hranici. Charakterem je veřejným poplatkem, který je realizován (vybírán)  prostřednictvím pověřeného správního orgánu.

Contra bonos mores

Proti dobrým mravům.

Culpa

Vyjadřuje nedbalost - vědomá hrubá či nevědomá lehká.

Cyklická nezaměstnanost

Typ nezaměstnanosti, kdy při recesi ekonomiky klesá produkce a firmy propouští zaměstnance, jsou cyklické. Představuje rozdíl mezi přirozenou mírou nezaměstnanosti  a skutečnou mírou nezaměstnanosti.

Cyklický deficit

Kvantitativní rozdíl mezi rozpočtem skutečným a strukturálním.

CzechInvest

Je příspěvkovou  organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.  Jejím  úkolem  je  posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Poskytuje následující   služby:

 • Implementace dotačních programů financovaných EU a státem včetně státní investiční podpory.
 • Formální poradenství k projektům.
 • Správa databáze podnikatelských nemovitostí.
 • Podpora subdodavatelů - správa databáze českých dodavatelských firem.
 • Pomoc při realizaci investičních projektů.
 • Služby pro zahraniční investory, kteří již působí v ČR, podpora při reinvesticích.

 

České akademické tituly a hodnosti

Psaní titulů

Bc.

Bakalář (baccalaureus)

před jménem

BcA.

bakalář umění (baccalaureus artis)

před jménem

Ing.

Inženýr (ingénieur)

před jménem

Ing. arch.

inženýr achitekt (ingerum architectus)

před jménem

MUDr.

doktor medicíny (medicinae universae doctor)

před jménem

MVDr.

doktor veterinární medicíny (medicinae veterinarinae doctor)

před jménem

MDDr.     

doktor zubní medicíny (medicinae dentium doctor)

 

MgA.

magistr umění (magister artis)

před jménem

Mgr.

Magistr (magister)

před jménem

JUDr.

doktor (obojího) práv/a (juris utriusque doctor)

před jménem

PhDr.

doktor filozofie (philosophiae doctor)

před jménem

RNDr.

doktor přírodních věd (rerum naturalium doctor)

před jménem

PharmDr.

doktor farmacie (pharmaciae doctor)

před jménem

ThLic.

licenciát teologie (theologiae licentiatus)

před jménem

ThDr.

doktor teologie, bohosloví (theologiae doctor)

před jménem

 

Doktorské studijní programy (státní doktorskou zkoušku a obhájení disertační práce)

Ph.D.

Doktor (doktor - pro všechny oblasti mimo teologie)

za jménem

Th.D.

doktor teologie (doktor teologie)

za jménem

prof.

profesor

před jménem

doc.

docent

před jménem

CSc.

kandidát věd (candidatus scientiarum), udílení bylo zrušeno

za jménem

DSc.

doktor věd (doctor scientiarum)

 

DrSc.

doktor věd

za jménem

PaedDr.

doktor pedagogiky

před jménem

PhMr.

magistr farmacie

před jménem

 

 

 

Nejčastěji užívané anglosaské tituly v našich poměrech

BBC Bachelor of Business Administration - absolvent vysoké školy ekonomického zaměření

DBA Doctor of Business Administration - doktorská úroveň, mezinárodně uznávaný doktorský titul v oblasti podnikání a managementu

MBA Master of Business Administration - absolvent univerzity zaměřené především na management, ale i jiné obory, jako např. logistiku a finance

LL.M.   Master of Laws - absolvent právnické fakulty

Čestné prohlášení

Institut dokládající určité skutečnosti, které není  nutné dokládat kvalifikovanějším způsobem.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz