» Slovníček

Centrum pro regionální rozvoj

Je organizace, jejímž posláním je podpora činností Ministerstva pro místní rozvoj při realizaci regionální politiky vlády České republiky. CRR ČR je (v současné době) zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují denní operativu v rámci programů Národního Phare a též Phare CBC v území příslušného regionu NUTS II a jsou v přímém kontaktu s konečnými příjemci pomoci EU.

 

Cese

Termín z oblasti bankovnictví - vyjadřující postoupení pohledávky na nového věřitele.

Cílová skupina

Je taková skupina, která je přímo nebo nepřímo dotčena realizovaným projektem nebo z jeho realizovaných efektů má užitek, přičemž se zásadně na jeho realizaci nepodílí. (např. senioři,  bezdomovci,  v jiných  případech turisté, obyvatelstvo apod.)

 

CIP

Program iniciativy  společenství

 

CIRIEC

Světová vědecká organizace založena v roce 1947 s cílem šířit myšlenky sloužící veřejnému zájmu, které jsou uplatňovány v odpovědné společnosti v sociální ekonomice. (www.ciriec.es).

Clo

Dávka za propuštění zboží přes státní hranici. Charakterem je veřejným poplatkem, který je realizován (vybírán)  prostřednictvím pověřeného správního orgánu.

Contra bonos mores

Proti dobrým mravům.

Culpa

Vyjadřuje nedbalost - vědomá hrubá či nevědomá lehká.

Cyklická nezaměstnanost

Typ nezaměstnanosti, kdy při recesi ekonomiky klesá produkce a firmy propouští zaměstnance, jsou cyklické. Představuje rozdíl mezi přirozenou mírou nezaměstnanosti  a skutečnou mírou nezaměstnanosti.

Cyklický deficit

Kvantitativní rozdíl mezi rozpočtem skutečným a strukturálním.

CzechInvest

Je příspěvkovou  organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.  Jejím  úkolem  je  posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Poskytuje následující   služby:

  • Implementace dotačních programů financovaných EU a státem včetně státní investiční podpory.
  • Formální poradenství k projektům.
  • Správa databáze podnikatelských nemovitostí.
  • Podpora subdodavatelů - správa databáze českých dodavatelských firem.
  • Pomoc při realizaci investičních projektů.
  • Služby pro zahraniční investory, kteří již působí v ČR, podpora při reinvesticích.

 

České akademické tituly a hodnosti

Psaní titulů

Bc.

Bakalář (baccalaureus)

před jménem

BcA.

bakalář umění (baccalaureus artis)

před jménem

Ing.

Inženýr (ingénieur)

před jménem

Ing. arch.

inženýr achitekt (ingerum architectus)

před jménem

MUDr.

doktor medicíny (medicinae universae doctor)

před jménem

MVDr.

doktor veterinární medicíny (medicinae veterinarinae doctor)

před jménem

MDDr.     

doktor zubní medicíny (medicinae dentium doctor)

 

MgA.

magistr umění (magister artis)

před jménem

Mgr.

Magistr (magister)

před jménem

JUDr.

doktor (obojího) práv/a (juris utriusque doctor)

před jménem

PhDr.

doktor filozofie (philosophiae doctor)

před jménem

RNDr.

doktor přírodních věd (rerum naturalium doctor)

před jménem

PharmDr.

doktor farmacie (pharmaciae doctor)

před jménem

ThLic.

licenciát teologie (theologiae licentiatus)

před jménem

ThDr.

doktor teologie, bohosloví (theologiae doctor)

před jménem

 

Doktorské studijní programy (státní doktorskou zkoušku a obhájení disertační práce)

Ph.D.

Doktor (doktor - pro všechny oblasti mimo teologie)

za jménem

Th.D.

doktor teologie (doktor teologie)

za jménem

prof.

profesor

před jménem

doc.

docent

před jménem

CSc.

kandidát věd (candidatus scientiarum), udílení bylo zrušeno

za jménem

DSc.

doktor věd (doctor scientiarum)

 

DrSc.

doktor věd

za jménem

PaedDr.

doktor pedagogiky

před jménem

PhMr.

magistr farmacie

před jménem

 

 

 

Nejčastěji užívané anglosaské tituly v našich poměrech

BBC Bachelor of Business Administration - absolvent vysoké školy ekonomického zaměření

DBA Doctor of Business Administration - doktorská úroveň, mezinárodně uznávaný doktorský titul v oblasti podnikání a managementu

MBA Master of Business Administration - absolvent univerzity zaměřené především na management, ale i jiné obory, jako např. logistiku a finance

LL.M.   Master of Laws - absolvent právnické fakulty

Čestné prohlášení

Institut dokládající určité skutečnosti, které není  nutné dokládat kvalifikovanějším způsobem.

Daň z přidané hodnoty

Nepřímá daň - předmětem je přidaná hodnota zboží a služeb.

De facto

Podle skutečného.

De iure

Podle právního stavu.

De lege ferenda

Z hlediska budoucího práva.

De lege lata

Z hlediska platného práva.

De minimis

Podpora, která  nesmí spolu  s  ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu  příjemci za  dobu  předchozích 3 (účetních) let přesáhnout  výši korunového ekvivalentu částky 200tis. EUR. Vždy se jedná o současné období a dvě předcházející. U podniků pověřených výkonem služeb obecného hospodářského zájmu jde o částku 500 000 EUR. Týká se všech forem státních podpor malého rozsahu, které pro svůj rozsah nespadají pod článek 87 a není tedy nutno jejich realizaci hlásit Komisi a žádat o souhlas (drobné podpory nemohu výrazněji ovlivnit obchod a hospodářskou soutěž v rámci celé Unie), ovšem s výjimkou vývozních podpor, rovněž se nesmí uplatňovat v zemědělství a dopravě, pouze u automobilové dopravy byla stanovena hranice „de minimis“ ve výši € 100.000.

Rozhodující je období tří roků: pokud by určitý subjekt obdržel za tři roky kumulativně podporu přesahující tento limit, přestává pravidlo platit a vláda musí takovou podporu ohlásit Komisi. Každý  členský  stát  je  povinen  tyto  podpory  registrovat. Vláda formálně žádá o negativní vyjádření Komise, tedy že podpora není v rozporu se všeobecným zákazem dle článku 87!

 

 

Do  roku 2006 platila  hranice de minimis 150tis. EUR.

Decentralizace státní moci

Proces  např. v rámci samosprávy, kdy je vyžadována relativní samostatnost nižších  orgánů a relativní  nezávislosti na orgánech  ústředních.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz