» Slovníček

Business Angel

Obchodní  anděl (fyzická  osoba),  který  investuje  menší  částky do  malých  či  začínajících  firem.

Case law

Termín vyjadřuje v angloamerické právní kultuře precedenty a právo tvořené rozhodováním soudu.

Cash flow

Doslovný český překlad "peněžní tok"
1. rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v podniku
2. přehled o peněžních tocích

Cíle  politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Používaná  zkratka: HSS. pro  období 2007-2013 jsou  stanoveny  3 cíle: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská  územní  spolupráce.

 

CBA: Cost-benefit analysis

Dokument, který posuzuje projekt z hlediska společenských přínosů pro obec, region. Posuzuje jej  především  z hlediska vlivu na zaměstnanost, životní prostředí, poptávku regionu apod. Je  nástrojem  pro  vyčíslení nákladů a výnosů,  které  vyplývají  z  projektu. Obsahuje:

 • Marketingové shrnutí
 • Analýzu současného stavu
 • Popis řešeného problému
 • Popis projektu po technické stránce
 • Etapizaci projektu
 • Marketingová analýza + strategie
 • Management lidských zdrojů
 • Strukturu financování projektu
 • Financování provozu projektu
 • Finanční analýzu projektu
 • Analýzu společenského přínosu
 • Analýzu citlivosti rizik
 • Harmonogram činností
 • Alternativní plán
CEDR

Centrální evidence  dotací z  rozpočtu.  Slouží  především  ke  sledování,  evidenci, evidenci a ke  kontrole  dotací poskytnutých  ze  státního  rozpočtu.

Centra  vyššího  řádu

Tato  centra poskytují  svému území více  služeb,  zboží,  administrativního  zázemí,  kulturního,  společenského vyžití.  Mají  díky  velkému spádovému území  rozsáhlejší  zázemí  pro  poskytování  služeb  a zboží.

Centra  nižšího  řádu

Tato  centra  poskytují  méně služeb  i  zboží,  méně  občanského  zázemí a  obsluhují jen  malý  region.

Celoživotní vzdělávání

Jediný  propojený vzdělávací   celek, který zahrnuje  možnosti učení a dovoluje různorodé a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním  umožňující získání kvalifikace a kompetence různými cestami  kdykoli v průběhu  života.

 

Cenné papíry

Tvoří významný prostředek pro realizaci bankovních operací. Soustava cenných papírů tvořena směnkou, akcií, šekem, vkladní knížkou, certifikátem, jenž jsou vystavené a znějí:

 • Na jméno – au nom
 • Na řád – au ordre
 • Svědčí majiteli – au porter

 

Realizace obchodu s cennými papíry:

 • Obchody k uspořádání – per arrangement – obchod zúčtovatelný ve stanovenou dobu
 • Obchody přímé -  vyrovnání pohledávek a závazků probíhá přímo mezi prodejcem a kupujícím.
Centra expertízy

Organizační forma podporující  spolupráci a vzájemné  sdílení znalostí vedoucí  k propojení a rozvoji stávajících vědeckovýzkumných kapacit. Cílem je spojovat teoretický a aplikovaný výzkum s praxí  (multidisciplinární přístup).

 

Centralizace státní moci

Vyjadřuje vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi státními orgány. Princip centralizace státní moci výlučně zabezpečují orgány státní správy.

Centrální banka

Je základním kamenem celé bankovní soustavy příslušného státu a svou činnost realizuje rozvětvenou soustavou poboček. Dle konkrétních podmínek plní funkce emisní banky.

Centrum pro regionální rozvoj

Je organizace, jejímž posláním je podpora činností Ministerstva pro místní rozvoj při realizaci regionální politiky vlády České republiky. CRR ČR je (v současné době) zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují denní operativu v rámci programů Národního Phare a též Phare CBC v území příslušného regionu NUTS II a jsou v přímém kontaktu s konečnými příjemci pomoci EU.

 

Cese

Termín z oblasti bankovnictví - vyjadřující postoupení pohledávky na nového věřitele.

Cílová skupina

Je taková skupina, která je přímo nebo nepřímo dotčena realizovaným projektem nebo z jeho realizovaných efektů má užitek, přičemž se zásadně na jeho realizaci nepodílí. (např. senioři,  bezdomovci,  v jiných  případech turisté, obyvatelstvo apod.)

 

CIP

Program iniciativy  společenství

 

CIRIEC

Světová vědecká organizace založena v roce 1947 s cílem šířit myšlenky sloužící veřejnému zájmu, které jsou uplatňovány v odpovědné společnosti v sociální ekonomice. (www.ciriec.es).

Clo

Dávka za propuštění zboží přes státní hranici. Charakterem je veřejným poplatkem, který je realizován (vybírán)  prostřednictvím pověřeného správního orgánu.

Contra bonos mores

Proti dobrým mravům.

CSR

CSR je společenská odpovědnost organizací (z agl. Corporate Social Responsibility) a představuje vzájemně provázané aktivity a postupy v organizaci zahrnující oblast sociální, environmentální a ekonomickou. Společenská odpovědnost je smysluplnou reakcí organizací na dopady vlastních činností na společnost.

Primárně má CSR přispívat ke zvýšení důvěryhodnosti, udržitelnosti, zlepšování aspektů společenské odpovědnosti. Oorganizaci může přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit. Je i konkurenční výhodou a může sehrát roli při rozhodování při zadávání veřejných zakázek, výběrových řízení a přidělování dotací.

Culpa

Vyjadřuje nedbalost - vědomá hrubá či nevědomá lehká.

Cyklická nezaměstnanost

Typ nezaměstnanosti, kdy při recesi ekonomiky klesá produkce a firmy propouští zaměstnance, jsou cyklické. Představuje rozdíl mezi přirozenou mírou nezaměstnanosti  a skutečnou mírou nezaměstnanosti.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz