» Tiskové zprávy

EKOLOGIČTÍ SEDLÁCI OSLOVILI STUDENTY HOTELOVÝCH ŠKOL VE TŘECH KRAJÍCH

Biopotraviny a ekologické zemědělství jako hlavní téma vzdělávacího a propagačního projektu  Propagace regionální bioprodukce a spolupráce.


Olomouc 15. 12. 2016 - Výrobci biopotravin, sedláci i zástupci ekologických kontrolních organizací oslovili mladé lidi, kteří si jako své budoucí povolání zvolili gastronomii. V roce 2016 se setkali hned ve třech krajích České republiky. Ve Středočeském, Olomouckém a Moravskoslezském se konaly vzdělávací semináře, na kterých se studenti místních škol mohli seznámit s  ekologickými sedláky a výrobci biopotravin v regionu. Proč je ekologický systém hospodaření důležitý nejen pro kvalitu potravin, čím se liší od běžného zemědělství, jak probíhá jeho kontrola či jak je možné místní biopotraviny získat, vysvětlovali na hotelových školách samotní zemědělci i výrobci.

Na setkáních se pravidelně potkávali zemědělci jako výrobci biosurovin, studenti gastronomie jako jejich potencionální budoucí odběratelé a zástupci pedagogů, kteří jsou nositeli informací, jež dokážou z dlouhodobého hlediska ovlivnit, kam se bude ubírat nejen česká gastronomie. Zájem o problematiku biopotravin projevila i veřejnost, která se pravidelně seminářů v jednotlivých krajích účastnila.

„Podle charakteristiky zaměření ekologického zemědělství v daném kraji byl obsah seminářů zaměřen dle komodit. Středočeský kraj se seminářem v Poděbradech se blíže věnoval produkci biomléka a bio mléčných výrobků, v Olomouci byly hlavním tématem obilniny a cereálie, a opavský seminář se zaměřil na biomaso,“ upřesnila Andrea Hrablová za Bioinstitut, o.p.s, který projekt realizoval.

Pro mnohé mladé lidi bylo překvapením, že označení bio u potravin upravuje zákon a že napsat tyto tři písmena na obal produktu bez splnění podmínek, ke kterým patří i pravidelná kontrola výrobce, nelze. Stejně tak objevné bylo zjištění, že není třeba shánět suroviny pro přípravu pokrmů ve velkoobchodech, ale že sedláci již disponují kapacitami pro distribuci svých produktů. Účastníci z řad pedagogů ocenili konkrétní informace, které přinesly příběhy sedláků. Propojení teorie s praxí se ukázalo jako velmi efektivní. Zvlášť oceňované byly také ochutnávky bioprodukce – obvykle faremních zpracovatelů, kteří ochutnávky připravili a osobně komentovali.

Z téměř dvou set posluchačů, kteří se seminářů účastnili, tvořili polovinu vždy studenti. „Vedle vhledu do života ekofarem i specifik výroby biopotravin byl významnou přidanou hodnotu networking, který spontánně v průběhu každého setkání probíhal. Díky osobním kontaktům byla zahájena spolupráce mezi školami, zemědělci a odborníky v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin,“ doplnila Andrea Hrabalová. Přínosem bylo i setkání s iniciativami, které se snaží o systémové zapojení místní produkce do školních stravovacích zařízení. Zástupkyně programu Skutečně zdravá škola tedy nemohly chybět. Část publika pak tvořili pracovníci EVVO 1 na školách, kteří se zde sami vzdělávali. Představen byl i systém komunitou podporovaného zemědělství.

Každému ze seminářů předcházela i speciální exkurze určená médiím na jednu z místních ekofarem. Regionální novináři tak měli možnost osobně se seznámit se sedlákem, každodenním chodem hospodářství i aktuálními statistickými daty, které se týkaly ekologického zemědělství v daném regionu.

Projekt Propagace regionální bioprodukce a spolupráce realizoval Bioinstitut, o.p.s., za podpory Ministerstva zemědělství, a to ve spolupráci s kontrolní organizací KEZ, o.p.s, PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství.

Projekt  Propagace regionální bioprodukce a spolupráce probíhal od dubna do listopadu 2016. Realizoval se v Hotelové škole a Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu v Poděbradech, Střední odborné škole obchodu a služeb v Olomouci a Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v Opavě.

Organizátoři věří, že i v příštím roce bude projekt pokračovat v dalších krajích České republiky. Rádi by rozšířili aktivitu pro školy i formou společného vaření z biopotravin nebo exkurzí na farmy pro studenty.  Více informací, včetně kontaktů, naleznete na

http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/propagace-regionalni-bioprodukce-a-spoluprace.

Další informace:

Bioinstitut, o. p. s. byl založen v roce 2004 jako partnerská organizace švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem jeho práce je podpora rozvoje ekologického zemědělství v České republice formou poskytování poradenství, vzdělávání, přenosu poznatků z výzkumu do praxe, publikační činností, osvětou a propagací sektoru mezi odbornou i laickou veřejností a komunikací potřeb sektoru na úrovni státní správy. Bioinstitut je koordinátorem České technologické platformy pro ekologické zemědělství a členem FiBL International - Mezinárodního sdružení výzkumných institucí v oblasti EZ. www.bioinstitut.cz

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) je sdružení významných aktérů z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské a potravinářské produkce a obchodu a oborových nevládních organizací se zaměřením na ekologické zemědělství a produkci biopotravin. Cílem ČTPEZ je budovat a podporovat rozvoj znalostního systému v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin a posílit konkurenceschopnost ekozemědělského sektoru v České republice ve všech jeho klíčových oblastech. www.ctpez.cz

KEZ o.p.s. je první česká akreditovaná kontrolní a certifikační organizace, která zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství. Organizace byla založena v roce 1999 Svazem producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, Nadačním fondem pro ekologické zemědělství FOA a Spolkem poradců ekologického zemědělství EPOS. Kromě certifikace ekologických zemědělců a výrobců biopotravin certifikuje i výrobky vhodné pro použití v ekologickém zemědělství,  přírodní kosmetiku a biokosmetiku, zařízení veřejného stravování a od roku 2010 i biokrmiva pro zvířata v zájmových chovech. www.kez.cz

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců  je jediným oborovým sdružením ekologicky hospodařících sedláků, výrobců biopotravin, bioprodejen a spotřebitelů v ČR. www.pro-bio.cz

Kontakty pro projekt Propagace regionální bioprodukce a spolupráce

Koordinátorka projektu:
Ing. Andrea Hrabalová, andrea.hrabalova@ctpez.cz, tel.: 737 852 515

komunikace s médii:
Mgr. Kateřina Čapounová, media@ctpez.cz, tel.: 602 522 335

1 environmentální výchova, vzdělávání a osvětaCopyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz