» Sociální revue

OSOBY PEČUJÍCÍ O DÍTĚ DO 4 LET NEMUSÍ BÝT EVIDOVÁNY NA ÚŘADU PRÁCE
OSOBY PEČUJÍCÍ O DÍTĚ DO 4 LET NEMUSÍ BÝT EVIDOVÁNY NA ÚŘADU PRÁCE

Úřad práce vydal informaci pro osoby pečující o dítě do 4 let, nemusí být evidovány na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání pro to, aby jim bylo hrazeno zdravotní pojištění a započítána doba péče pro důchodové pojištění.


INFORMACE O SKARTĚ PRO OZP
INFORMACE O SKARTĚ PRO OZP

sKarty budou distribuovány v průběhu celého druhého pololetí roku. Prostřednictvím sKarty jsou vypláceny všechny nepojistné sociální dávky, tj.: Dávky pro osoby se zdravotním postižením, Příspěvek na péči, Dávky pomoci v hmotné nouzi, Dávky státní sociální podpory.


POSLANECKÁ SNĚMOVNA SPUSTILA NOVÝ WEB
POSLANECKÁ SNĚMOVNA SPUSTILA NOVÝ WEB

Praha 15. června (PROTEXT) - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zveřejnila své nové internetové stránky www.psp.czn. Tvůrcem grafiky a HTML šablon je společnost Giant interactive s.r.o. O nasazení šablon na redakční systém, rozšíření obsahu a naprogramování nových funkcí webu se postaral interní tým Poslanecké sněmovny.


OMBUDSMAN: ODMÍTNUTÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ BEZ ALTERNATIVY JE DISKRIMINACÍ
OMBUDSMAN: ODMÍTNUTÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ BEZ ALTERNATIVY JE DISKRIMINACÍ

Obec by měla se zřízením parkování pro zdravotně postiženou osobu souhlasit vždy, pokud tomu nebrání závažný důvod a pokud postižený nemůže využít jiné, srovnatelné řešení. Pokud obec odmítne individuální parkovací místo zřídit, aniž nabídne přiměřenou alternativu, dopouští se diskriminace.


VÍCE VYSOKOŠKOLÁKŮ TATO ZEMĚ NEVYUŽIJE ANI NEUŽIVÍ
VÍCE VYSOKOŠKOLÁKŮ TATO ZEMĚ NEVYUŽIJE ANI NEUŽIVÍ

Plzeň 25. května (PROTEXT) - Série kulatých stolů s názvem „Efektivní trh práce pro 21. století - kvalifikace a vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů“ proběhlo v Plzni. Hlavním bodem byly výsledky projektů a analýz v oblasti trhu práce, jeho nedostatků a řešení v podobě Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK), které pomohou nejen v regionálním měřítku.


PORTÁL MONSTER JE NYNÍ PROPOJEN S APLIKACÍ PRO NAVAZOVÁNÍ PROFESNÍCH KONTAKTŮ BEKNOWN, KTERÁ FUNGUJE NA FACEBOOKU
PORTÁL MONSTER JE NYNÍ PROPOJEN S APLIKACÍ PRO NAVAZOVÁNÍ PROFESNÍCH KONTAKTŮ BEKNOWN, KTERÁ FUNGUJE NA FACEBOOKU

Praha 22. května (PROTEXT) - Uchazeči o práci napříč 34 zeměmi mají nyní přístup k milionům nabídek práce, patentované vyhledávací technologii a profesnímu networkingu - to vše na stránkách Monster.


KDO PORUŠUJE POVINNOST PODAT INSOLVENČNÍ NÁVRH A CO MU HROZÍ
KDO PORUŠUJE POVINNOST PODAT INSOLVENČNÍ NÁVRH A CO MU HROZÍ

Kdo porušuje povinnost podat insolvenční návrh a co mu hrozí.

Vzhledem k nedorozuměním při interpretaci insolvenčního zákona po dni 1. 1. 2012 se k tématu vyjadřuje předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, advokát JUDr. Michal Žižlavský.

Dlužník má povinnost podat sám na sebe insolvenční návrh, když není schopen platit svým věřitelům nebo když je předlužen.


PODMÍNEČNÉ DĚDICTVÍ KLEPE NA DVEŘE

Nový občanský zákoník posiluje zůstavitelovu vůli při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. V současné době podmínky připojené k závěti nemají žádnou právní váhu. Avšak nový zákon umožní sepsat závěť s podmínkami. Nebude však přihlíženo k podmínkám, které by pozůstalé šikanovaly.


PŘÍRUČKY ČSSZ PROVEDOU AKTUÁLNÍMI ZMĚNAMI

Aktuální informace pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a o dávkách nemocenského pojištění zpracovala a vydala v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Příručky jsou řešeny formou otázek a odpovědí s uvedením konkrétních příkladů a důležitých kontaktů. Všechny tři brožurky jsou zdarma v tištěné podobě k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení a elektronicky na webových stránkách ČSSZ.


DOHODA O PŘEVOZU TĚL ZEMŘELÝCH - ŠTRASBURSKÁ DOHODA

Česká republika přistoupila k mezinárodní Dohodě  o převozu těl zemřelých (Štrasburk, 26. října 1973), která upravuje pietní nakládání s lidskými pozůstatky v případě, že nebyly zpopelněny a pokud byla potvrzena vůle ze strany blízkých pozůstalých převést je do země jejich původního domova.


POVINNOST VRÁTIT PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

Povinnost vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část má osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, jestliže:


ZVLÁŠTNÍ POMŮCKA MOTOROVÉ VOZIDLO

Podmínkou je, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena. Výše příspěvku na motorové vozidlo se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku činí 200 000 Kč. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.


PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU - pokyny a postupy

Poskytuje se jen osobě, která má příjem nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Spoluúčast osoby činí 10 % z  ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 24 00 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima (případ vhodný zřetele).


PŘÍSPĚVEK NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Příspěvek je poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na pracovních místech vymezených nebo zřízených na základě dohody s Úřadem práce ČR jako chráněná pracovní místa a jeho výše činí měsíčně 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč. Nově je zavedena finanční spoluúčast zaměstnavatele na vynaložených mzdových nákladech při zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.


CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ NOVĚ

Sjednocením institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa, je ve své podstatě jen sloučením dvou téměř shodných nástrojů podpory zaměstnávání OZP.


CO JE TO VLASTNĚ TA KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ?

Karta sociálních systémů je novým nástrojem, který rozšiřuje nabídku poskytovaných služeb a garantuje vyšší uživatelský komfort. Bude obsahovat jméno a příjmení, číslo karty, rodného číslo (na zadní straně), podpis a fotografie. U osob zdravotně postižených bude karta obsahovat stupeň mimořádných výhod.


JAK JE TO S NÁJEMNÍMI BYTY

Nájemní byty jsou pronajímány na základě smluvního vztahu mezi dvěma subjekty, které se na předmětném nájmu dohodnou. Na jedené straně vždy stojí nájemce a na druhé, vlastník bytu, který může být soukromou či právnickou osobou, ale i obec.


OBSTARÁVÁNÍ POHŘBU

Na přání odpovídáme na nejčastější otázky vážící se k těm nejsmutnějším stránkám lidského života.

 


O PRŮKAZECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) vydané podle předpisů účinných do konce roku 2011 zůstávají v platnosti do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. 12. 2015.

V současné době zákon umožňuje dva způsoby vydání průkazu pro osoby se zdravotním postižením, a to automaticky s přiznáním příspěvku na péči nebo v souvislosti s přiznáním příspěvku na mobilitu a samostatné.


VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

Poskytuje se jen osobě, která má příjem nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Spoluúčast osoby činí 10 % z  ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 24 00 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima (případ vhodný zřetele).


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz