» Sociální revue

S&P VAROVALA PŘED VÝRAZNÝM NÁRŮSTEM DLUHŮ VE SVĚTĚ I ČR

New York 8. října (zpravodaj ČTK) - Ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) dnes v souvislosti se stárnutím lidí varovala před prudkým nárůstem dluhů, pokud státy nepřikročí k reformám. Zkoumala přitom 49 zemí, v nichž žijí dvě třetiny světové populace. Střední hodnota dluhové zátěže způsobené stárnutím, tedy například výdaje na penze či zdravotní péči, by v nich za 40 let bez nápravných kroků mohla činit téměř 250 procent hrubého domácího produktu. V Česku by to mohlo být 323 procent HDP. 


BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB

Na základě informace Krajského centra osobní dopravy Praha je možno v níže uvedených stanicích využít možnosti bezplatného parkování zdravotně postižených osob, které jsou držiteli zvláštních výhod, na základě povolenky, kterou je možno získat při sjednávání přepravy, případně na pokladní přepážce níže uvedených stanic nebo u dozorčího přepravy stanice Praha hl.n.:  


JEDINEČNÉ FITKO PRO VOZÍČKÁŘE
JEDINEČNÉ FITKO PRO VOZÍČKÁŘE

Myšlenka zřídit rehabilitační centrum pro tělesně postižené, které by plně odpovídalo potřebám těchto osob, na něž se již nevztahuje bezplatné pojistné plnění zdravotních pojišťoven, nevznikla náhodou. Byla jen logickým vyústěním porovnání potřeb lidí  se zdravotním postižením  a možnostmi, které jsou nabízeny naší společností a rámcem poskytované péče. Nezbytnost odborné rehabilitace,která dokáže nejen zlepšovat zdraví, předcházet druhotným komplikacím související s onemocněním, ale i následnou snazší integraci do společnosti, zkvalitnění života, motivaci a další příležitosti. Tento stálý nedostatek následné kvalifikované péče a služeb vedl v lednu 2009 ke vzniku REHAFITU, které  je  nestátním zdravotnickým zařízením.


AGENTURA PRO VYLOUČENÉ LOKALITY PODEPÍŠE NOVÉ SMLOUVY DO DUBNA

Praha 5. března (ČTK) - Vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách chce podepsat smlouvy upravující spolupráci s deseti obcemi a městy, které se k projektu nově připojily letos v březnu, nejpozději do konce dubna. ČTK to po dnešním úvodním semináři se starosty nových obcí řekl ředitel agentury Martin Šimáček. Do té doby by podmínky spolupráce měla projednat zastupitelstva obcí. 


PODLE OSN ROMOVÉ V ČESKU A NA SLOVENSKU TRPÍ DISKRIMINACÍ

Ženeva/Praha 4. března (ČTK) - Podle vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové Romové v Česku, na Slovensku a v Itálii trpí diskriminací a tato situace se asi zhoršuje. Uvedla to dnes agentura AFP. Ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb ČTK řekl, že podle něj prohlášení o zhoršení situace českých Romů neodpovídá realitě.
"Zatímco Evropská unie a některé evropské vlády se snažily situaci Romů zlepšit, v mnoha dalších zemích včetně Slovenska a České republiky se jejich postavení patrně zhoršuje," citovala AFP z vystoupení komisařky, která v Ženevě představovala svou výroční zprávu Radě OSN pro lidská práva.


POŘAD VIZITA NA TV NOVA PŘEDSTAVIL PROFESOR RICHARD ČEŠKA
POŘAD VIZITA NA TV NOVA PŘEDSTAVIL PROFESOR RICHARD ČEŠKA

Od 3. března se můžeme každou středu těšit na nový publicistický  seriál z nemocničního prostředí.  Příběhy  jsou strhujícím  vyprávěním o  skutečných  lidech,  kteří  si  prochází náročným  cyklem  svého života,  cyklem   vážné nemoci, která  poškodila jejich  zdraví. Pořad  bude  postupně  rozkrývat 10  životních  příběhů, na  kterých rozkryje tajemství  některých  nemocí a  jejich  patologických mechanizmů. Díky moderní grafice  a 3D technologii pronikneme do  tlustého střeva, mozku či  srdce,  projdeme  si cévním systémem a společně budete hledat cesty správné léčby.


Nejvýznamnější změny v Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

Uvedeny  jsou  přepisy nejdůležitějších  paragrafů, které  se  dotýkají nájemníků  bytů nařízeníUváděné  měny  se  dotýkají  nájemníků  bytů.


Povinnosti zaměstnavatele – pitná voda a ochranné nápoje

Tuto  povinnost upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., avšak  nejen pro účely dodržování pitného režimu, ale také pro případy, kdy dojde ke  zranění zaměstnance  a je nezbytné poskytnout první pomoc. Nemáte-li zajištěnou pitnou  vodu  na  pracovišti, obraťte se  s případným požadavkem na řešení konkrétního problému na příslušnou hygienickou stanici, případně oblastní inspektorát práce.


Braňo Polák - Po stopách těch, kteří se skutečně snaží pomoci neziskovému sektoru.
Braňo Polák - Po stopách těch, kteří se skutečně snaží pomoci neziskovému sektoru.

"Chci  pomáhat a  spolupracovat  dlouhodoběji s  organizací, která  má  dobrou  pověst a vybral jsem  si  sdružení,  které  pomáhá postiženým a  seniorům".  A my  jsme  byli  u  slibu,  který skutečně a  před  svědky dal ředitelce Centra  pro  zdravotně postižené kraje Praha Mgr. Janě Zavadilové. První  počinek byla   tombola,  kterou  uspořádal  v  rámci  křtu  svého  singlu. Za  kmotru  nebyl  nikdo  jiný než  kolegyně z  Karlínského  divadla Lucie  Bílá,  která  je  také  známá  svou péčí  o ty, kterým  na  to  vlastní  síly  nestačí.                                                                   -zz-


AKTUÁLNĚ: Novela zákona o sociálních službách

Telegraficky: Dnem 1. srpna 2009 se zvyšuje měsíční příspěvek pro osoby s největším postižením, o něž je péče nejnáročnější, na 12 tisíc korun měsíčně.
Zmírňují se podmínky pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti do 18 let tak. Díky novele na něj konečně dosáhnou i děti chronicky nemocné (např. diabetes, fenylketonurie, celiakie, nádorová onemocnění apod.) tím, že se byl snížen počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči u dětí do 18 let.


Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky

Doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení k prokázání rozhodných příjmů společně posuzovaných osob. Na prohlášení musí být uvedena každá ze společně posuzovaných osob, která v příslušném rozhodném období neměla kromě rodičovského příspěvku, zaopatřovacího příspěvku a přídavku na dítě ani jeden z příjmů rozhodných pro přiznání výše uvedených dávek. Jedno prohlášení přitom může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.


Společně posuzované osoby - kdo tvoří rodinu

Pro účely státní sociální podpory se rodinou rozumí soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.

U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje.

Víte, jak má správně vypadat označení zdrojů, pokud veřejně publikujete?

Vše  má  svá  pravidla. Uvedení citací a odkazů má dokonce svoji normu -  uvádějí v souladu s ČSN ISO 690 (010197).


Koho se týká zvýšená ochrana na trhu práce?

Týká se  především osob  se  zdravotním  postižením,  s  jejichž  (skupinovým)  postavením se nyní  blíže seznámíme.  O zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením pojednává zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který odkazuje na § 237  (zvláštní právní předpis), kterým je v tomto případě zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Fyzickým osobám se tak dle tohoto zákona poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.


Důchody a důchodci v ČR za posledních osm let

Víte kolik je v České republice  důchodců, jaký  je jejich  průměrný  věk a  jaká  je  průměrná výše důchodů? Statistiku zpracovala Česká správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).


Vláda má na programu třetí etapu důchodové reformy

Přichází  třetí etapa důchodové  reformy, jejímž záměrem  je  umožnit dobrovolné převádění části peněz na důchodové pojištění do soukromých fondů. Odborně se  tomuto  kroku  říká  opt-out. Soukromé společnosti by spravovaly prostředky od klientů, avšak  anonymně.


Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti

(schválila vláda na zasedání dne 19. ledna 2009)

Zaznamenali  jsme vývoj v procesu sjednocování péče o ohrožené děti, čehož  je  důkazem schválení základních principů v Návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti vládou ČR. Jde  o  průlomový návrh, který  je  veden  meziresortně s ambicí nastavit  koordinovanou koncepci  včasné  pomoci rodinám,  které  se  dostávají do  složité  sociální  situace. Jsme  tedy  na  počátku procesu sjednocování systému péče o ohrožené děti. Úkoly  vzešly z Analýzy současného stavu institucionálního zajištění péče o ohrožené děti.


Práce z domova podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce skýtá  možnost pracovat  z domova,  avšak   zaměstnavatelé  dostatečně  nevyužívají  této zákonné   možnost. jednoznačně  je  toto  pravidlo  uplatnitelné  při  zaměstnávání  matek s  malými  dětmi a  také handicapovaných  zaměstnanců. Zákoník práce upřesňuje základní pojmy z oblasti práce z domova.


Výpočet nemocenských dávek v roce 2009

Snadno a  rychle zjistíte pomocí  kalkulačky na  uvedeném odkazu, jaké  nemocenské  dávky  můžete  v roce 2009 očekávat  v době  nemoci.

http://www.mpsv.cz/cs/5742

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz