» Sociální revue

PŘIZNÁNÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI UŽ NEOHROŽUJE NEPOCTIVOST ZAMĚSTNAVATELE
PŘIZNÁNÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI UŽ NEOHROŽUJE NEPOCTIVOST ZAMĚSTNAVATELE

Nesplní-li zaměstnavatel svou povinnost odvést za zaměstnance pojistné, nemůže to jít k tíži zaměstnanci, který pak na úřadu práce žádá o podporu v nezaměstnanosti. Dobou důchodového pojištění je i ta, kdy zaměstnanec pojistné zaplatil, ale zaměstnavatel ho neodvedl.


MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ SOUHLASÍ SE ZMĚNOU POSUZOVACÍCH NÁROKU NA PRŮKAZ OZP
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ SOUHLASÍ SE ZMĚNOU POSUZOVACÍCH NÁROKU NA PRŮKAZ OZP

Ministerstvo souhlasí se změnou posuzovacích kritérií, jak u posuzování nároku na průkaz OZP i nároku na příspěvek na péči. Připouští, že kritéria by měla více vyhovovat všem skupinám zdravotně postižených, kteří se do aktuálního posuzování „nevejdou“ odpovídajícím způsobem.


SEČ OPĚT ZAPLNILI PRÁVNÍCI, DŮVODEM BYL NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
SEČ OPĚT ZAPLNILI PRÁVNÍCI, DŮVODEM BYL NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Více než 200 právníků se sešlo v těchto dnech (22. a 23. 4.) v kongresovém centru v Seči na Pardubicku. Důvodem byla debata nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku (NOZ) a jeho dopadů do každodenní právní praxe. Jednání se uskutečnila v rámci kongresu Právní prostor, který se tak stal největší právnickou akcí tohoto druhu v České republice.


KVALITA STÁRNUTÍ JE V ČESKÉ REPUBLICE MÍRNĚ NAD EVROPSKÝM PRŮMĚREM
KVALITA STÁRNUTÍ JE V ČESKÉ REPUBLICE MÍRNĚ NAD EVROPSKÝM PRŮMĚREM

V rámci Evropského roku aktivního stárnutí 2012 vypracovalo Evropské centrum pro sociální politiku a výzkum žebříček srovnání kvality stárnutí v jednotlivých zemích EU. Tzv. Index aktivního stárnutí (AAi) hodnotí úroveň a kvalitu života seniorů v jednotlivých členských státech. Podle studie Česká republika obsadila přední místo mezi novými členskými zeměmi a se skórem 34,3 % se pohybuje mírně nad evropským průměrem.


PROHLÁŠENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O PROVOZOVÁNÍ JESLÍ JAKO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PROHLÁŠENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O PROVOZOVÁNÍ JESLÍ JAKO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V souladu s § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, patřily jesle mezi zvláštní dětská zdravotnická zařízení, která pečují o všestranný rozvoj dětí ve věku do 3 let. S účinností ode dne 1.4.2012 je v platnosti zákon č. 372/2011 Sb., který částečně nahrazuje zákon č. 20/1966 Sb. V souladu s tímto zákonem již jesle nepatří mezi zdravotnická zařízení.


DEFINICE DOBROVOLNÍKA
DEFINICE DOBROVOLNÍKA

Definice dobrovolníka podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě

Dobrovolníkem může být

  • fyzická osoba, starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky
  • fyzická osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí,

CHYBY V ZÁKONECH MOHOU SVÝM ROZHODOVÁNÍM NAPRAVOVAT SOUDY
CHYBY V ZÁKONECH MOHOU SVÝM ROZHODOVÁNÍM NAPRAVOVAT SOUDY

Právní experti se sešli 5. března 2013 u kulatého stolu v budově Obvodního soudu pro Prahu 1. Diskutované téma pod názvem Jak vyhrát soudní spor v ČR organizovala společnost ATLAS consulting.


ABSORPČNÍ PODLOŽKY BUDOU HRAZENY

VZP ČR potvrdila, že absorpční podložky se vracejí dle doporučujícího stanoviska Ministerstva zdravotnictví do úhrad, a to ve výši 75% ceny, stejně to mu tak bylo i roce 2012, pozor však maximálně do 75% ceny nejméně ekonomicky náročné varianty. Obecně se jedná o nejméně nákladnou absorpční podložku největšího rozměru (90x60 cm). Změna bude platná ke dni 1.2.2013.


PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ZÍSKÁ VÍCE LIDÍ NEŽ DOSUD
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ZÍSKÁ VÍCE LIDÍ NEŽ DOSUD

Od nového roku stát pomůže více lidem s placením výdajů na bydlení. Nárok na takovou pomoc mají čeští občané v případě, že třicet procent, v Praze pak třicet pět procent, rodinných příjmů nestačí k zaplacení nákladů na byt či nájem. Loni stát - podle předběžných údajů - přispěl 163 tisícům rodin či jednotlivců, celkem pak vyplatil 5,7 miliardy korun.


INOVATIVNÍ PROSAZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
INOVATIVNÍ PROSAZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o sociálním podnikání. Obvykle se setkáváme s tím, že sociální podnikání je zaměňováno se sociálními službami, či jinými aktivitami a každý si pod tímto pojmem představuje něco jiného. Jedná se o podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, kde je zisk použit pro další rozvoj firmy a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním.

V rámci tohoto projektu byla vytvořena síť osmi ambasadorů, kteří od ledna 2013 představují sociální podnikání v regionech České republiky. 


ČSSZ JE PŘIPRAVENA VYHOVĚT ŽÁDOSTEM O ZASTAVENÍ VÝPLATY DŮCHODU NA PRVNÍ LEDNOVÝ DEN, ZKOUMAT DŮVODY JÍ ALE NEPŘÍSLUŠÍ
ČSSZ JE PŘIPRAVENA VYHOVĚT ŽÁDOSTEM O ZASTAVENÍ VÝPLATY DŮCHODU NA PRVNÍ LEDNOVÝ DEN, ZKOUMAT DŮVODY JÍ ALE NEPŘÍSLUŠÍ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v následujících dnech začne rozhodovat o žádostech o pozastavení výplaty důchodu, které k 31. 12. 2012 obdržela od zhruba 27 500 pracujících starobních důchodců.


CO SE MĚNÍ OD LEDNA 2013? NOVINKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkají důchodů a sociální karty. K 1. lednu se však mění také sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách.


NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU PŘINESLA SLOUČENÍ EXEKUCÍ, ALE I OHROŽENÍ ÚČTŮ MANŽELŮ
NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU PŘINESLA SLOUČENÍ EXEKUCÍ, ALE I OHROŽENÍ ÚČTŮ MANŽELŮ

Vždy s novým rokem očekáváme i řadu změn zákonů, vyhlášek, poplatků, daní i formulářů. Není tomu jinak ani v roce 2013. Nejméně zajímavý je asi přesun sídla Exekutorské komory z Brna do Prahy. Nejzásadnější změnou je to, že exekutor již nebude muset vždy čekat na pověření soudu, ale v některých případech rozhodne sám pod dohledem soudu.


ZMĚNA NÁJEMNÉHO V PRAZE OD 1. 1. 2013
ZMĚNA NÁJEMNÉHO V PRAZE OD 1. 1. 2013

V případě, kdy se nájemce a pronajímatel nedohodnou o nové výši nájemného po uplynutí 3 měsíců od neúspěšného pokusu o dohodu, může se kterákoliv ze stran obrátit na soud s návrhem na určení nájemného obvyklého. Podání návrhu na soud však musí předcházet písemný pokus o dohodu o výši nájemného. U těch bytů, kde možnost jednostranného zvýšení nájemného končí až k 31. 12. 2012, použije se nová právní úprava počínaje 1. 1. 2013.


DĚDICKÁ SMLOUVA
DĚDICKÁ SMLOUVA

Dědická smlouva se může pro žijícího zůstavitele stát peklem na zemi, pokud se dostatečně nezamyslí nad jejím obsahem a hlavně nad zachováním a zajištěním svých práv. V českých zemích bylo možné dědit z dědické smlouvy do 31.12. 1951 a bude to opět možné od 1.1. 2014.


BYLA ZRUŠENA VEŘEJNÁ SLUŽBA VYKONÁVÁNA NEZAMĚSTNANÝMI
BYLA ZRUŠENA VEŘEJNÁ SLUŽBA VYKONÁVÁNA NEZAMĚSTNANÝMI

Rozhodnutím Ústavního soudu se ruší veřejná služba. Žádní uchazeči o zaměstnání od 27. listopadu již nesmí být k výkonu veřejné služby nuceni (zařazeni) z důvodu zrušení části zákona o zaměstnanosti, týkající se povinnosti osob vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než dva měsíce vykonávat bez nároku na odměnu.  


SYSTÉM SKARET SE ZMĚNÍ, DOHODLO SE NA TOM MPSV S ČESKOU SPOŘITELNOU I ČESKOU POŠTOU
SYSTÉM SKARET SE ZMĚNÍ, DOHODLO SE NA TOM MPSV S ČESKOU SPOŘITELNOU I ČESKOU POŠTOU

sKarta bude přátelštější, nabídne více služeb zdarma a umožní čerpat dávky složenkou. Oznámili to předseda vlády Petr Nečas a ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová po jednání s vedením České spořitelny a České pošty.


STANOVISKO OMBUDSMANA K TVRZENÍ NOVÉ MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ O POVINNOSTI VYUŽÍVAT SKARTU
STANOVISKO OMBUDSMANA K TVRZENÍ NOVÉ MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ O POVINNOSTI VYUŽÍVAT SKARTU

V demokratickém právním státě lze povinnosti ukládat pouze na základě zákona. Povinnost příjemce jakékoli sociální dávky převzít sKartu žádným zákonem stanovena nebyla. Rovněž není zákonem stanovena ani sankce zastavení výplaty dávky pro případ, že klient sKartu nepřevezme. Přechodná ustanovení k zákonu č. 366/2011 Sb., o změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, stanoví, že do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácejí dosavadním způsobem, tj. převodem na platební účet určený klientem nebo v hotovosti (poštovní poukázkou).


NOVÁ MINISTRYNĚ MPSV ZMĚNILA PŘES VÍKEND NÁZOR, CHCE, ABY SKARTA BYLA POVINNÁ
NOVÁ MINISTRYNĚ MPSV ZMĚNILA PŘES VÍKEND NÁZOR, CHCE, ABY SKARTA BYLA POVINNÁ

A je to tady nová ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová, která nahradila exministra Drábka, je také z politické stáje TOP 09 hned na začátku týdne začala vcelku z ostra. V Radiožurnálu prohlásila, že SOCIÁLNÍ KARTA MUSÍ BÝT POVINNÁ.


KDO DOSÁHNE DŮCHODOVÉHO VĚKU V ROCE 2013, MUSÍ PROKÁZAT MINIMÁLNĚ 29 LET DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Zákon o důchodovém pojištění stanovil, že od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí ale prodlužování důchodového věku a potřebné doby pojištění ještě nemá zažito.


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz